kesin teminatın paraya çevrilmesi

Yayın Tarih: 20.01.2016 02:01
Özet

merhaba hocam yapım işinde , geçici kabulden kesin kabule kadar olan süre içinde oluşan sıkıntıları gidermesi için yükleniciye bildirim yapılmış, ancak yüklenici tarafından herhangi bir işlem yapılmamıştır. yüklenicinin, sözleşme imza aşamasında idareye verdiği kesin teminat mektubunu, bankaya yazı yazarak paraya çevirmek için ne yapmalıyız… ( bu şekilde işlem yapmak hukuka aykırı mı. nette yaptığım araştırmaya […]


merhaba hocam
yapım işinde , geçici kabulden kesin kabule kadar olan süre içinde oluşan sıkıntıları gidermesi için yükleniciye bildirim yapılmış, ancak yüklenici tarafından herhangi bir işlem yapılmamıştır.

yüklenicinin, sözleşme imza aşamasında idareye verdiği kesin teminat mektubunu, bankaya yazı yazarak paraya çevirmek için ne yapmalıyız…

( bu şekilde işlem yapmak hukuka aykırı mı. nette yaptığım araştırmaya göre hukuken sorun yaratıyor)


Üst Konuları: Diğer

Benzer İçerikler: , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

Yapım işleri uygulama yönetmeliği eki Kesin Teminat Mektubunda (Standart Form — KİK023.2/Y) ;

4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı [kesin teminatın tutarı]……….[bankanın adı] garanti ettiğinden, yüklenici; taahhüdünü anılan Kanunlar ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği taktirde,

 

Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve [yüklenicinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi” taahhüt edilmektedir.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin;

Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi başlıklı 40. Maddesinde

(1) Birim fiyat esaslı sözleşmelerde kesin hesaplar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

……………

 (11) Hesap kesme işlemi sonucunda, yüklenici idareye borçlu kaldığı takdirde, borcu genel hükümlere göre tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesapların yapılıp onaylanmasına ve kesin hakedişin düzenlenmesine ait yukarıdaki süreler, ancak mücbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onayı ile yeteri kadar uzatılabilir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilmez.” Hükmü bulunmaktadır.

Burada kesin kabul yapılırken idare olarak işin şartname ve projeler uygun olarak yapılmasına onay verildiği gibi eğer fiyat farkı varsa bu fiyat farklarında doğru olarak hesaplandığını tespit edilmesi gerekir.

İdareler kesin kabul yaparken yalnızca işin projesine uygun olarak fen ve sanat kurallarına uygun imalat yapılması yeterli görülmektedir.

Eğer fiyat farkı varsa bu işlemin sözleşmede düzenlenen fiyat farkı hesabına göre tekrar çıkarılıp eğer borcu varsa alınması gerekir.

Yukarıdaki hükümlere göre eğer;

 

1.Yüklenicinin  taahhüdünü anılan 4735 sayılı kanun ile ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediğinin, saptanması durumunda kesin teminat paraya çevrilebilir.

2.kesin kabul aşamasında sözleşmesinde  fiyat farkı ödenmesi saptanan işlerde bu hesaplama doru olarak hesaplanmadığı İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap