KİK payı ne zaman yatırılır?

Yayın Tarih: 13.06.2016 10:06
Özet

Mrb hocam, KİK payı ne zaman alınır belli bir kriteri var mıdır? Teşekkür ederim.


Mrb hocam, KİK payı ne zaman alınır belli bir kriteri var mıdır? Teşekkür ederim.


Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının 1 numaralı alt bendinde yer alan hüküm gereğince; Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (Üçyüzellibeşbin yüzyirmialtı Türk Lirasını)* aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)

Bu kapsamda ihale davet edildikten sonra sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan  yüklenici tarafından KİK payının yatırılması gerekmektedir.

Söz konusu belgeler, İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine ilişkin formla istenir.

[idarenin anteti]

İhale kayıt numarası

:

Sayı

:

Konu

: Sözleşmeye davet

İhale kararının onaylandığı tarih

: _ _/_ _/_ _ _ _

 

 

Bu mektup_ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde tarafınıza[elden verilmiştir/iadeli taahhütlü posta yoluyla/EKAP üzerinden**/faksla gönderilmiştir].[1]

Sayın

[isteklinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı],

 

 

[isteklinin adresi]

 

 

İLGİ

: _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde, ......... sıra numarası ile kayda alınan teklifiniz.

 

 

 

 

         
 

                [İşin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün[2] içinde,ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek vediğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir. Bu mektubun [elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün/iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesi halinde mektubun teslim edildiği tarih /EKAP üzerinden** bildirilmesi halinde bildirim tarihi /faksla bildirilmesi halinde bildirim tarihi] tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır.

                Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

İdare Yetkilisi

 

Adı SOYADI

 

Görevi

 

İmza

 

 

[1](…)** Faksla yapılan bildirimler, aynı gün idare tarafından iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkmak suretiyle teyit edilecektir.

[2] Sözleşmeye davet edilen isteklinin yabancı istekli olması durumunda, “on gün” ibaresi yerine “yirmiiki gün” ibaresi yazılacaktır.

3(Mülga 24/09/2013–28775 R.G. / 17. md.)

*Bu standart form 24/09/2013-28775 R.G./ 17. md. ve 07/06/2014-29023 R.G./ 35. md. ile değiştirilmiştir.

** Bu standart form 07/06/2014-29023 R.G./32. md. ile değiştirilmiştir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap