Kamulaştırma işleminin tamamlanmadığı gerekçesi ile kendi üstünde kalan ihalenin iptali istenebilir mi? (KİK)

Yayın Tarih: 26.11.2023 11:11
Özet

İdari Şartname düzenlemeleri gereği işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgilerin temin edilmesinin isteklinin sorumluluğunda olduğu, ayrıca isteklinin, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayıldığı, bu doğrultuda başvuru sahibi isteklinin iddiasında ifade edilen kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkıldığı hususunun istekli sıfatına haiz olmadan önce ileri sürülmesi gerektiği, zira başvuru sahibi tarafından imzalanan birim fiyat teklif mektubunun 1’inci maddesinde “…ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” cümlesinin bulunduğu ve başvuru sahibi istekli tarafından teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği ihale komisyonu kararının kendisine tebliğinden sonra şikayet başvurusu yapıldığı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


oplantı No 2022/001
Gündem No 43
Karar Tarihi 05.01.2022
Karar No 2022/UY.I-36 Mahkeme Kararını Göster

BAŞVURU SAHİBİ:

Maş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/543727 İhale Kayıt Numaralı “Dörtdivan (Bolu) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 07.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Dörtdivan (Bolu) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Maş İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 19.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.12.2021 tarih ve 57876 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2046 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararında kendi tekliflerinin en avantajlı teklif olarak belirlendiği, ancak kesinleşen ihale kararının tebliğine müteakip kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmadığına muttali olunduğu, idarece ihaleye 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesine aykırı bir şekilde kamulaştırma işlemi tamamlanmaksızın çıkıldığı, idarenin de kabul ve ikrar ettiği bu durumun ihalenin iptalini gerektirdiği, idarece şikayete verilen cevabın aksine kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmamış olması hususunun işin yapılacağı yerin veya ihale dokümanın incelenmesi kapsamında yer almadığı, kamulaştırma işlemi tamamlanmadan sözleşme imzalansa bile ihalenin hükümsüz olacağı, kamulaştırma işlemlerindeki gecikmenin kendilerini zarara uğratacağı ve ihtilaflara neden olacağı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur:

c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif ve sözleşme türünün tespitinde uyulması gereken hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılmayacaktır. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.

46.2. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği yapım işleri ile doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir.

46.3. İdarelerin teklif birim fiyat üzerinden ihaleye çıkılmasını öngördükleri durumlarda; söz konusu usule göre ihaleye çıkılmasına karar verilmesine ilişkin objektif gerekçeleri açık ve net olarak ortaya koymaları ve bu hususu teklif türünün belirlenmesine ilişkin standart formda (Standart Form-KİK001.3/Y) belirtmeleri gereklidir. İşin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etüdü gerektirmesi nedeniyle teklif birim fiyat usulüne göre ihaleye çıkılmasına karar verilen hallerde hangi tür arazi ve zemin etütlerinin işin yapımı aşamasında yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgi de standart formun gerekçe bölümünde yazılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İnceleme konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Dörtdivan (Bolu) İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde):

d) Kodu:

e) Miktarı:

Q2037=1000 m3/gün kapasiteli Arıtma Tesisi ve beton boru olarak 7.500 mt atıksu şebeke hattı, HDPE Boru olarak 357 mt atıksu kolektör hattı, beton boru olarak 1850 mt yağmursuyu hattı kanalizasyon hattı inşaatı yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Bolu ” düzenlemesi,

 

Anılan Şartnamenin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’inci maddesinde  “12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.” düzenlemesi,

 

İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif mektubu standart formunun 1’inci maddesinde “Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamındaki birim fiyat teklif cetveli aşağıda yer verildiği şekilde düzenlenmiştir.

Sıra No

İş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

 

1

DDİBAAT.01

Giriş Terfi Merkezi İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

2

DDİBAAT.02

Biofosfor Havuzu İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

3

DDİBAAT.03

Havalandırma Havuzu İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

4

DDİBAAT.04

Son Çöktürme Havuzu İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

5

DDİBAAT.05

Klor Temas Havuzu İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

6

DDİBAAT.06

Mikrodisk Filtre Havuzu İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

7

DDİBAAT.07

UV Dezenfeksiyon Ünitesi İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

8

DDİBAAT.08

Geri Devir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

9

DDİBAAT.09

Çamur Susuzlaştırma Binası İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

10

DDİBAAT.10

Blower Binası İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

11

DDİBAAT.11

İdare Binası İnşaatı Yapılması

takım

1

 

 

12

DDİBAAT.12

Çamur Depolama

takım

1

 

 

13

DDİBAAT.13

Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak,Robot Görüntüleri alınması ve Kazı Nakilleri dahil Atıksu Kollektör Hattı Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

metre

357

 

 

14

DDİBAAT.14

Ø200 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak, Robot Görüntüleri alınması ve Kazı Nakilleri dahil Atıksu Kollektör Hattı Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

metre

7.500

 

 

15

DDİBAAT.15

Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kollektör ve Deşarj Muayene Bacası İmalatlarının Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

adet

200

 

 

16

DDİBAAT.16

Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kollektör ve Deşarj Muayene Bacası İmalatlarının Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

adet

7

 

 

17

DDİBAAT.17

Ø300 mm HDPE Koruge (SN8) boru ile Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak, Robot Görüntüleri alınması ve Kazı Nakilleri dahil Atıksu veya Yağmursuyu Kollektör Hattı Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

metre

224,93

 

 

18

DDİBAAT.18

Ø300 mm Çaplı, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Muflu Beton Boru ile Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak, Robot Görüntüleri alınması ve Kazı Nakilleri dahil Yağmursuyu Kollektör Hattı Yapılması (Onaylı Projesine esas dolgu malzeme ile)

metre

1.850

 

 

19

DDİBAAT.19

Çıkış Çapı Ø300 mm Olan Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kollektör ve Deşarj Muayene Bacası İmalatlarının Ahşap Kaplamalı İksa Kullanılarak Yapılması ( kendi malzemesi ile dolgu)

adet

57

 

 

20

DDİBAAT.20

Sfero Döküm Çiftli Yağmur Suyu Izgarası Yapılması ve Yerine Konulması (Kazı ve Dolgu, Herşey Dahil)

adet

53

 

 

21

DDİBAAT. ELK.01

ENERJİ NAKİL HATTI

takım

1

 

 

22

DDİBAAT. ELK.02

MONOBLOK BETON MUHAFAZALI TRAFO KÖŞKLERİ (DONANIMLI)

takım

1

 

 

23

DDİBAAT. ELK.03

DİZEL JENERATÖR (ELEKTROJEN) GRUBU

takım

1

 

 

24

DDİBAAT. ELK.04

GÜÇ KUMANDA VE SİNYAL KABLOLARI

takım

1

 

 

25

DDİBAAT. ELK.05

TOPRAK KABLO KANALI

takım

1

 

 

26

DDİBAAT. ELK.06

GALVANİZ SAC KABLO RAFI

takım

1

 

 

27

DDİBAAT. ELK.07

KABLO MUHAFAZA BORULARI

takım

1

 

 

28

DDİBAAT. ELK.08

BETON KABLO KANALI

takım

1

 

 

29

DDİBAAT. ELK.09

TOPRAKLAMA TESİSATI

takım

1

 

 

30

DDİBAAT. ELK.10

PARATONER TESİSATI

takım

1

 

 

31

DDİBAAT. ELK.11

ANA PLC SCADA OTOMASYON SİSTEMİ

takım

1

 

 

32

DDİBAAT. ELK.12

PLC-1 BLOWER PANOSU

takım

1

 

 

33

DDİBAAT. ELK.13

PLC-2 BİO FOSFOR HAVUZU PANOSU

takım

1

 

 

34

DDİBAAT. ELK.14

PLC-3 HAVALANDIRMA HAVUZU PANOSU

takım

1

 

 

35

DDİBAAT. ELK.15

PLC-4 GİRİŞ TERFİ PANOSU

takım

1

 

 

36

DDİBAAT. ELK.16

PLC-5 ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA PANOSU

takım

1

 

 

37

DDİBAAT. ELK.17

PLC-6 GERİ DEVİR FAZLA ÇAMUR PANOSU

takım

1

 

 

38

DDİBAAT. ELK.18

PLC-7 UV ULTRA VIOLE PANOSU

takım

1

 

 

39

DDİBAAT. ELK.19

SAHA AYDINLATMASI

takım

1

 

 

40

DDİBAAT. ELK.20

BİNA İÇLERİ AYDINLATMA VE PRİZ TESİSATLARI

takım

1

 

 

41

DDİBAAT. ELK.21

CCTV KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERA TESİSATI

takım

1

 

 

42

DDİBAAT. ELK.22

YANGIN ALGILAMA VE ALARM TESİSATI

takım

1

 

 

43

DDİBAAT. ELK.23

DATA VE TELEFON SANTRALI VE TESİSATI

takım

1

 

 

44

DDİBAAT. ELK.24

MCC-1 BLOWER PANOSU

takım

1

 

 

45

DDİBAAT. ELK.25

MCC-2 BİO FOSFOR PANOSU

takım

1

 

 

46

DDİBAAT. ELK.26

MCC-3 HAVALANDIRMA HAVUZU PANOSU

takım

1

 

 

47

DDİBAAT. ELK.27

MCC-4 GİRİŞ TERFİ PANOSU

takım

1

 

 

48

DDİBAAT. ELK.28

MCC-5 ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA PANOSU

takım

1

 

 

49

DDİBAAT. ELK.29

MCC-6 GERİ DEVİR FAZLA ÇAMUR PANOSU

takım

1

 

 

50

DDİBAAT. ELK.30

MCC-7 UV ULTRA VIOLE PANOSU

takım

1

 

 

51

DDİBAAT. ELK.31

SIVA ÜSTÜ SAC PANOLAR

takım

1

 

 

52

DDİBAAT. ELK.32

OKSİJEN ÖLÇÜM SETİ

takım

1

 

 

53

DDİBAAT. ELK.33

ULTRASONİK SEVİYE ÖLÇÜM SETİ

takım

1

 

 

54

DDİBAAT. ELK.34

ORP REDOKS ÖLÇÜM ANALİZÖR SETİ

takım

1

 

 

55

DDİBAAT. ELK.35

PH ANALİZÖRÜ ÖLÇÜ SETİ

takım

1

 

 

56

DDİBAAT. ELK.36

TURB BULANIKLIK ANALİZÖR ÖLÇÜM SETİ

takım

1

 

 

57

DDİBAAT. ELK.37

PI BASINÇ ANALİZÖR ÖLÇÜM SETİ

takım

1

 

 

58

DDİBAAT. ELK.38

NH4 AMONYUM NİTRAT ANALİZÖR ÖLÇÜM SETİ

takım

1

 

 

59

DDİBAAT. ELK.39

NH3 AMONYAK ANALİZÖR ÖLÇÜM SETİ

takım

1

 

 

60

DDİBAAT. ELK.40

OTOMATİK KOMPOZİT NUMUNE ALMA ÇİHAZI

takım

1

 

 

61

DDİBAAT. ELK.41

ARMUT TİP ŞAMANDRALI ŞALTER

takım

1

 

 

62

DDİBAAT. ELK.42

GAZ ALGILAMA ÖLÇÜM VE GÜVENLİK SİSTEMİ

takım

1

 

 

63

DDİBAAT. ELK.43

12 AYLIK İŞLETME ENERJİ TÜKETİM BEDELİ

takım

1

 

 

64

DDİBAAT.MEK01

Giriş Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

65

DDİBAAT.MEK02

Kompakt Ön Arıtma Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

66

DDİBAAT.MEK03

Biofosfor Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

67

DDİBAAT.MEK04

Havalandırma Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

68

DDİBAAT.MEK05

Son Çöktürme Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

69

DDİBAAT.MEK06

Klor Temas Havuzu Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

70

DDİBAAT.MEK07

Mikrodisk Filtre Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

71

DDİBAAT.MEK08

UV Dezenfeksiyon Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

72

DDİBAAT.MEK09

Geri Devir ve Fazla Çamur Terfi Merkezi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

73

DDİBAAT.MEK10

Çamur Susuzlaştırma Ünitesi Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

74

DDİBAAT.MEK11

Blower Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

75

DDİBAAT.MEK12

Giriş ve Geri Devir Debimetre Odaları Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

76

DDİBAAT.MEK13

Toplama- Dağıtma Yapısı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

77

DDİBAAT.MEK14

İdare Binası Tesisat Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

78

DDİBAAT.MEK15

Çamur Susuzlaştırma Binası Tesisat Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

79

DDİBAAT.MEK16

Blower Binası Tesisat Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

80

DDİBAAT.MEK17

Sıhhi Tesisat Genel Yerleşim Planı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı

takım

1

 

 

81

DDİBAAT.ÇEV 01

Saha İçi Borulama İşleri

takım

1

 

 

82

DDİBAAT.ÇEV 02

Peyzaj İşleri

takım

1

 

 

83

DDİBAAT.ÇEV 03

Yol İşleri

takım

1

 

 

84

DDİBAAT.ÇEV 04

İçme ve Kullanma Suyu İletim ve Dağıtım İşleri

takım

1

 

 

85

DDİBAAT.ÇEV 05

Drenaj Hattı İşleri

takım

1

 

 

86

DDİBAAT.ÇEV 06

Çevre Duvarı ve Giriş Kapısı İşleri

takım

1

 

 

87

DDİBAAT.ÇEV 07

Taşkın Koruma Duvarı İnşaatının Yapılması

takım

1

 

 

88

DDİBAAT.LAB-01

Işletme personeli eğitiminin yapılması

adet

1

 

 

89

DDİBAAT.LAB-02

Işletme talimatnamesinin hazırlanması

adet

1

 

 

90

DDİBAAT.LAB-03

Tesisin 12 aylık işletilmesi ve bakımı

adet

1

 

 

91

DDİBAAT.LAB-04

Arıtma Tesisi Laboratuvar Ekipmanı ve Sarf Malzemelerinin Temin Edilmesi ve Yerine Konulması

adet

1

 

 

TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç)

 

 İnceleme konusu ihaleye 3 istekli tarafından teklif verildiği, 04.11.2021 tarihinde alınan ihale komisyonu kararına göre başvuru sahibi isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, başvuru sahibi tarafından kendisine tebliğ edilen ihale komisyonu kararından sonra idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece verilen cevap yazısında “…Anılan işe ait projelendirme çalışmaları kapsamında Kamulaştırma Müdürlüğü’ne gerekli yazışmaların yapıldığı ve kısa süre içerisinde gerekli koşulların oluşturulacağı bilgi edinilmiştir. Ayrıca işlemlerin 2942 sayılı KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 30.maddesi “{Ek fıkra: 20/8/2016-6745/32 md.) İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dâhil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları, Cumhurbaşkanı kararıyla resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilir. Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren altmış gün içinde bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen kriterler de dikkate alınmak suretiyle valiliklerce resen tespit edilir. Bedele ilişkin itirazlar Danıştaya yapılır. İtirazlar tescil işlemini durdurmaz. Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları verilemez, 3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu taşınmazlara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılır veya yaptırılır.” Hükümlerine göre yapılacağı dikkate alındığında şikayetin reddedilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan İdari Şartname düzenlemeleri gereği işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgilerin temin edilmesinin isteklinin sorumluluğunda olduğu, ayrıca isteklinin, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayıldığı, bu doğrultuda başvuru sahibi isteklinin iddiasında ifade edilen kamulaştırma işlemleri tamamlanmadan ihaleye çıkıldığı hususunun istekli sıfatına haiz olmadan önce ileri sürülmesi gerektiği, zira başvuru sahibi tarafından imzalanan birim fiyat teklif mektubunun 1’inci maddesinde “…ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.” cümlesinin bulunduğu ve başvuru sahibi istekli tarafından teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği ihale komisyonu kararının kendisine tebliğinden sonra şikayet başvurusu yapıldığı dikkate alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


Oybirliği ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap