ihale-soru-cevap-logo.png

Ticaret Sicil Gazetesi


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilg << Devamını Oku>> [113]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilg << Devamını Oku>> [90]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede başvuru sahibi iş ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket ortakları ve yetkililerinin T.C. kimlik numarası belirtilmiş ise de, söz konusu bilgilerin teyidinin yapılabileceği belge olarak beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde anılan kişilere ait T.C. kimlik nu << Devamını Oku>> [96]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bu bilgileri tevsik için belirtilen Ticaret Sicil Gazetelerinde, tüzel kişi isteklinin ortak ve yöneticileri D... Dağlar ve E... Dağlar adlı kişilere ait T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği görülmüşt << Devamını Oku>> [352]


Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ve imza sirkülerini, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesine uygun olarak sunduğu; ayrıca iş deneyimi tevsik amacıyla da ilgili idarece mevcut ticari unvanına göre yeniden düzenlenmiş iş bitirme belgesini sunduğu dikkate alındığında, idarece sözleşme << Devamını Oku>> [245]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ancak şirket ortaklık yapısına ilişkin değişikliklerin Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmamış olabileceği değerlendirildiğinden, kamu davası açıldığı belirtilen tarihte anılan şahsın şirketin ’den fazla hissesine sahip olup olmadığı hususunu açığa kavuşturmak için, bahse konu şirket ortağı hakkınd << Devamını Oku>> [554]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca; teklifin isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgilerden oluştuğu, teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklil << Devamını Oku>> [1127]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu kapsamda ihale dokümanında yapılan düzenlemeler çerçevesinde istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması istenilen belgelerin eksik sunulması durumda idarelerce tamamlatılmayacağı, yapılacak aksi işlemlerin eksik belgenin tamamlatılması sonucunu doğuracağı, bu durumun açıkça Kanun’a aykırıl << Devamını Oku>> [2517]


Daha Fazla İçerik...