Ticaret Sicil Gazetesinde tüzel kişiliğin yönetiminde yer alan kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin TC Kimlik numaralarının yer almamasında teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı hk.

Özet

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği ve tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının (halka arz edilen hisseler hariç), “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilerin gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla anılan istekli tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesine uygun şekilde tüzel kişiliğin ortaklık yapısına ve temsile yetkili kişilere ilişkin bilgilere yer verildiği, ancak teklif dosyasında ortaklardan sadece birinin vergi kimlik numarasının yer aldığı, diğer dört ortağın vergi kimlik numaralarına yer verilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2020/015
Gündem No : 49
Karar Tarihi : 01.04.2020
Karar No : 2020/UH.II-630

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş.,

 

VEKİLİ:

Av. Cem Çağdaş BAŞBAY,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

ESHOT Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/316163 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 05.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş.nin 19.08.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.08.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.09.2019 tarih ve 36823 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.09.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1044-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak tespit edilen istekli E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A. Ş.ye ait www.ticaretsicil.gov.tr adresinde yayımlanmış olan 24/07/2019 tarih 9875 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 392’nci sayfasında, Beyoğlu 31’inci Noterliğinin 05/07/2019 tarih ve 21184 sayı ile tasdikli, 29/05/2019 tarihli Genel Kurul Kararı ile Şirketin Yönetim Kurulu/Yetkilileri/Denetçileri/Tüzel kişi adına hareket edecek gerçek kişi değişiklikleri yapıldığı, isteklinin son durumunu gösteren 9875 sayılı Gazete incelendiğinde, tüzel kişiliğin yönetiminde yer alan kişiler ile tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin T.C. Kimlik numaralarının yer almadığı, yine ihale uhdesinde bırakılan isteklinin ortaklık oranlarının, ortakların vergi/TC kimlik numaralarının ve adlarının teklif zarfı içerisinde ver alan belgelerde görülemediği, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Akıllı Ücret Toplama Sistemi

b) Miktarı ve türü: 1080 günlük akıllı ücret toplama sistemi hizmetinin teknik özellikleri ve detay bilgileri Teknik Şartnamede belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde…” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

sunması zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği ve tüzel kişi isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının (halka arz edilen hisseler hariç), “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilerin gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A. Ş. tarafından sunulan belgeler incelendiğinde; 05.01.2018 tarihli ve 9488 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinin sunulduğu, söz konusu Gazeteye göre şirketin toplam pay adedinin 143.500.000 olduğu, söz konusu payın 143.499.993 adedinin E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A. Ş.ye, 2 adedinin Çalık Holding A.Ş.ye, 2 adedinin Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.ye, 2 adedinin Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. ye ve 1 adedinin Çalık Finansal Hizmetler A.Ş.ye ait olduğu, teklif dosyası içerisinde yer alan belgelerde söz konusu ortaklardan sadece E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A. Ş.nin vergi kimlik numarasına yer verildiği, ayrıca temsile yetkili kişilere ait imza sirkülerinin yer aldığı, söz konusu imza sirkülerinde de ilgili kişilerin (Ceyhun Kazancı, Zeynep Ceyhun Topçu, Atıl Ferit Aykar, Metin Karaoğlu) T.C. kimlik numaralarına yer verildiği görülmüştür.

 

Kurum tarafından meslek mensubundan 20.02.2020 tarihli yazı ile, başvuruya konu ihalenin gerçekleştirilme tarihi olan 05.08.2019 tarihi itibariyle tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin meslek mensubu veya noter onaylı suretinin gönderilmesi talep edilmiştir.

 

25.02.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı ve ekinde yer alan, meslek mensubu tarafından kaşelenerek imzalanmış pay defterlerinin incelenmesinden, ihale tarihi itibariyle şirket ortaklarının E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A. Ş., Çalık Holding A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. ve Çalık Finansal Hizmetler A.Ş. olduğu ve şirketin 143.500.000 toplam payının 143.499.993 paya karşılık E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A. Ş.ye, 2 paya karşılık Çalık Holding A.Ş.ye, 2 paya karşılık Başak Yönetim Sistemleri A.Ş.ye, 2 paya karşılık Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş. ye ve 1 paya karşılık Çalık Finansal Hizmetler A.Ş.ye ait olduğu ait olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla anılan istekli tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesine uygun şekilde tüzel kişiliğin ortaklık yapısına ve temsile yetkili kişilere ilişkin bilgilere yer verildiği, ancak teklif dosyasında ortaklardan sadece birinin vergi kimlik numarasının yer aldığı, diğer dört ortağın vergi kimlik numaralarına yer verilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmekle birlikte, itirazen şikayete konu ihalenin Ankara 18.İdare Mahkemesi kararı üzerine 29.01.2020 tarih ve 2020/MK-23 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiği görüldüğünden, söz konusu işleme gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap