ihale-soru-cevap-logo.png

İhale (Ortak – Diğer)


Ticaret borsasına tescili zorunlu (borsa kotasyon listesine dahil) veya borsa kotasyon listesine dahil olmamakla birlikte isteğe bağlı olarak ticaret borsasına tescil ettirerek çiftçi dışındaki kişilerden satın aldığınız zirai ürün bedelleri üzerinden kurumunuzca gelir vergisi tevkifatı yapılmasına << Devamını Oku>> [199]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme yapması için 10 günlük sürenin durduğu tarih itibarıyla başlatıldığı ve sözleşmeyi imzalamak için kalan sürenin 27/12/2021 tarihinde sona ereceğinin 23/12/2021 tarihinde davacıya bildirildiği, sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği tarihle sözleşmenin imzalanması için son gün olduğu bel << Devamını Oku>> [272]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme yapması için 10 günlük sürenin durduğu tarih itibarıyla başlatıldığı ve sözleşmeyi imzalamak için kalan sürenin 27/12/2021 tarihinde sona ereceğinin 23/12/2021 tarihinde davacıya bildirildiği, sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği tarihle sözleşmenin imzalanması için son gün olduğu bel << Devamını Oku>> [281]


İhalede alınan ihale kararında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ... ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ... olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihalenin; ilk yükleniciye verilmesine ve ilk yüklenici tarafından sözleşme imzalanmaması üzerine ekonomik açıdan en avantaj << Devamını Oku>> [214]


Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda yazılı sözleşme yapılmasının zorunlu olup olmadığına ilişkin açıklama Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.1.1.3’üncü maddesinde şu şekilde yer almaktadır. “Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi << Devamını Oku>> [319]


488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası uyarınca yalnızca resmi dairelerin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olduğu dikkate alındığında, bu kapsamda değerlendirilmeyen geçici teminatların geri ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtlardan damga << Devamını Oku>> [211]


Merhaba, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ek 2'nci maddesine göre ilanı 01/08/2022 tarihi veya sonrasında yapılan ihalelerden, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım i << Devamını Oku>> [235]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde ihalelerde teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı hüküm altına alınmak suretiyle, geçici teminatın yasal alt sınırı çizilmiştir. İsteklilerin teklif b << Devamını Oku>> [216]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Daire Tereddütlerin Giderilmesine ilişkin 2'nci Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararı yayınlanmıştır. << Devamını Oku>> [363]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinin, doğrudan veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamında aldıklar << Devamını Oku>> [523]