Ödenek yetersizliği nedeniyle verilen sürenin hesabı? (YFK)

Özet

Zamanında ödenemeyen hakediş miktarı için verilecek süre uzatımının sözleşme ve ekleri hükümlerine göre belirlenmesi ve işin bitim tarihine eklenmesi gerektiğine, bu durumda sure uzatımının cüzi olacağına ve çalışılmayan günler kapsamına girmeyeceğine, çalışılmayan günlere rastlasa dahi bu işlerin çalışılmayan günlerde yapılabilecek imalatlar niteliğinde olması kaydıyla yükleniciden bu sürede çalışmasının istenebileceğine,


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2010/83

Karar Tarihi : 08/12/2010

I-GİRİŞ

… İl Özel İdaresince 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilerek Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleşmeye bağlanan … 200 Öğrencilik Ortaöğretim Pansiyonu İşi’nde ödenek yetersizliği nedeniyle İdarece verilen süreye yüklenicinin itirazı üzerine konu hakkında görüş istemidir.

II-KONU

… İl Özel İdaresinin 19.08.2010 tarih ve 6983 sayılı yazı ile … 200 Öğrencilik Ortaöğretim Pansiyonu İşi hakkında görüş istenmiştir. Yazı ekinde sözleşme ve ekleri olmadığından 27.09.2010 tarih ve 410/411-1537 sayılı yazımız ile sözleşme dosyası istenmiş ve 07.10.2010 tarih ve 8461 sayılı yazı ile istenen belgeler gelmiştir. Yazıda özetle, … 200 öğrencilik orta öğretim pansiyon işi 270 günde bitirilmek üzere 06.01.2009 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. İşin yapımı esnasında 17.08.2009 tarihinde 7 nolu hakediş 250.923.79 TL olarak düzenlenmiş ancak ödenek yetersizliğinden dolayı 227.532.00 TL tahakkuka bağlanmış ve bakiyesi 23.390.81 TL de 21.10.2009 tarihinde ödenebildiği, bu gecikmeden dolayı 23.11.2009 tarihinde süre uzatımı verildiği ve işin bitiminin 20.12.2009 tarihi olarak belirlendiği, yüklenici 10.05.2010 tarihli dilekçesi ile İdarece verilen bu süreye, sözleşmeye göre çalışılamayan mevsimin atlatılarak 20 gününün 15 Nisan tarihine eklenmesi gerektiği şeklinde itirazı nedeniyle konu hakkındaki görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III-İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

Bahis konusu işle ilgili olarak 7 nolu hakediş 17.08.2009 tarihinde 250.923,79 TL olarak düzenlenmiş ancak ödenek yetersizliğinden dolayı 227.532.-TL olarak tahakkuka bağlanmamıştır. Ödenemeyen 23.390,81 TL’lik kısım 21.10.2009 tarihinde tahakkuka bağlanmıştır. Ödenek yetersizliğinden dolayı 71 günlük gecikmenin işin bitim tarihi olan 10.10.2009 tarihine ilave edilerek 20.12.2009 tarihine kadar süre uzatım komisyonu karar vermiş ve bu karar 23.11.2009 tarihinde olura bağlanmıştır.

Yüklenici firma 10.05.2010 tarihli dilekçesi ile verilen süreye itiraz ederek, sözleşmenin

10.1.2  maddesine göre havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan günleri atlanılarak süre verilmesini talep etmiştir.

Süre uzatım komisyonunun 28.05.2010 tarihli kararında süre uzatımının çalışılmayan günler içine giren 20 günlük kısmında yapılması gereken imalatların havanın fen noktasından çalışılmayan günlerde yapılabilecek nitelikte imalatlardan olması nedeniyle süre uzatımını çalışılmayacak günleri de kapsayacak şekilde verilebileceği değerlendirilmiştir.

İşe ait Sözleşmenin;

“İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezaların” başlıklı 10.1.2 maddesinde “bu iş yerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 1 Aralık – 15 Nisan tarihleri arasıdır. Ancak işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerinde getirerek işi tamamlaması için bu devre içinde çalışmasını isteyebilir.” Yine 10.1.3maddesinde “zorunlu nedenlerle ertesi seneye Sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre ödenek durumuna ve imalat cinsine göre dikkate alınır.” ,

“Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 19.4. maddesinde; “İdarenin bu sözleşmede ve “Yapım İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirememesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek yetersizliği gibi.) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılır, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz.” 19.5. maddesinde ise “İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin işin süresi ve sürenin uzatılması başlıklı 30. maddesinde;

“ İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri göz önünde tutularak iş bitim tarihi veya süresi belirlenmiş sayılacağından, yüklenici, çalışmadığı bu gibi günleri öne sürerek süre uzatılması isteğinde bulunamaz. Ancak süre uzatımlarında, yapılacak işin özelliğine göre çalışılamayacak günler de dikkate alınarak verilecek süre belirlenir.”

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin iş programı başlıklı 18. maddesinde “      İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu konunun kendine tebliği tarihinden başlamak üzere 7 gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır.”

Hükümleri yer almaktadır.

İşin sözleşmesinde belirtilen süresi içerisinde ödenemeyen 23.390,81 TL.lik hakediş için; işin sözleşme bedeli ve sözleşme süresi dikkate alınarak, bu miktarın işe tesiri oranında, sözleşmesi ve ekleri hükümlerine göre bir süre uzatımı verilmesi gerektiği bilinen bir husustur. Bu şekilde belirlenecek bir süre uzatımının çok cüzi gün sayısına tekabül edeceği ve bu sürenin işin bitim tarihi olan 10 Ekim 2009 tarihine eklenmesi halinde, süre uzatımının hiçbir şekilde çalışılmayan günlere girmeyeceği anlaşılmakta olup, verilen süre uzatımında bu hususlara uyulmadığı görülmektedir.

Diğer yandan, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilen yapım işlerinde, sözleşme ve ekleri hükümlerine göre verilen süre uzatımlarının bir kısmının veya tamamının çalışılmayan günlere denk gelmesi halinde, bu sürede yapılacak olan imalatların niteliği, bu işlerin çalışılmayan günlerde yapılabilecek imalatlardan olması durumunda tip sözleşmenin 10.1.2. maddesi hükümleri de dikkate alınarak yükleniciden bu sürede çalışması istenebilecek olup, akdedilen sözleşmede de aynı hükümler mevcut bulunmaktadır.

IV-KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, zamanında ödenemeyen hakediş miktarı için verilecek süre uzatımının sözleşme ve ekleri hükümlerine göre belirlenmesi ve işin bitim tarihine eklenmesi gerektiğine, bu durumda süre uzatımının cüzi bir süre olabileceği ve çalışılmayan günler kapsamına girmeyeceği, ayrıca süre uzatımı, çalışılmayan günlere rastlasa dahi bu işlerin çalışılmayacak günlerde yapılabilecek imalatlar niteliğinde olması kaydıyla yükleniciden bu sürede çalışılmasının istenebileceğine, 08/12/2010 tarihinde yapılan toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir.

Üst Konuları: Süre Uzatımı


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap