Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinin SGK’ya bildirimi

Özet

Sosyal güvenlik kurumuna (SGK’ya) sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekiyor denilmektedir hizmet alım ihalelerinde personel çalıştırmasına dayalı olmayanları da göndermemiz gerekiyor mu?


Sosyal güvenlik kurumuna (SGK’ya) sözleşme imzalandıktan sonra 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekiyor denilmektedir hizmet alım ihalelerinde personel çalıştırmasına dayalı olmayanları da göndermemiz gerekiyor mu?

Cevabımız

Söz konusu husus SGK'nın 2008 -88 sayılı Genelgesinde aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

"Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar (İdareler), ihale suretiyle yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 gün içinde, ihale konusu işin yapıldığı yeri çevresine alan Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

İdarelerin, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini Kuruma bildirimlerinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS yolu ile gönderilerde, sözkonusu belgelerin postaya verildiği tarih; adi posta yoluyla yapılan gönderilerde ise, Kurum kayıtlarına intikal tarihi, Kuruma bildirilen tarih olarak kabul edilecektir.

İdarelerin, ihale suretiyle yaptırdıkları işleri üstlenenleri, bunların adreslerini, sözleşmenin imzalanma tarihini ve sözleşmeye göre işe başlama tarihini, Kuruma bildirmemeleri veya sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden 15 günlük süre geçirildikten sonra bildirmeleri halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin (g) bendi uyarınca, haklarında, 15 inci günün son gününde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

İhale konusu işin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik olması halinde ise, hazır halde alınıp satılan malların teminine ilişkin işler için işçilik söz konusu olmayabileceğinden, işyeri dosyası tescil edilmeyecektir. Bu bakımdan, İdareler, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik ihaleleri üstlenenleri Kuruma bildirilmeyecektir."

Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranılması 2008 -88 sayılı Genelgesi                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap