Radye temel döşemelerine ait sehpa demirleri ile kafes döşeme ve kirişlerine ait demir donatıların gösterildiği projelerde yer almadığında , donatıların bedelleri ödenebilir mi?(YFK 2014/11)

Özet

Yüklenici teklifini verirken projede yer alan kaset döşeme ve kirişlerini yapmayı taahhüt ettiği, bu döşeme ve kirişlerin demir donatıları olmadan yapılmalarının söz konusu olamayacağını yüklenicinin bilmemesinin söz konusu olamayacağı, bu nedenle, yüklenici ve diğer isteklilerin ihale öncesi bu konuda idaresinden bir açıklama istememeleri de göz önüne alındığında, demir donatı bedellerini tekliflerine yansıttıklarının kabulünü gerekli kıldığı hususu açıktır. Radye temel döşemelerine ait demirlerin döşenmesinde sehpa demirlerinin kullanılmasının teknik mevzuatın gereği olduğu, sorumlu bir meslek adamı olan yüklenicinin bunu bilmemesinin düşünülemeyeceği dikkate alındığında, yüklenicinin sehpa demirlerine ait bedeli teklifine yansıtmasının gerektiği, yansıtmaması halinde ise bunun sorumluluğunun kendisine ait olacağı konularında duraksamaya mahal bir durum olmadığı değerlendirilmektedir.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar No : 2014/11

Karar Tarihi : 22/01/2014

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I- GİRİŞ

. Başkanlığı tarafından ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “Derslikler ve Merkezi Birimler (. Ek Binası)” yapım işi ile ilgili görüş istemidir.

II- KONU

İdaresi, … sayılı yazısında özetle; taraflarınca ihale edilerek 01.10.2012 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “Derslikler ve Merkezi Birimler (Mühendislik Fakültesi Ek Binası)” yapım işinde ihale dokümanları arasında yer alan projeler arasındaki Pafta:SU-18…SU-24’deki döşeme 1-3, 10-13 ve 16-18 akslan kaset döşeme ve kirişlerine ait demir donatı ve plan projelerin yer almadığı, aynca radye döşemelerine ait demir donatı projelerinde sehpa demirlerinin gösterilmemiş olması nedenlerinden dolayı, yüklenici ile aralarında oluşan anlaşmazlık konusunda görüşümüzün bildirilmesi talep edilmiştir.

III- İNCELEME

Konu, Kurulumuzca gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Talebe ilişkin konu hakkındaki,

Yüklenicinin görüş ve talebi;

İhale dokümanları içerisindeki projeler arasında, radye temel döşemelerine ait sehpa demirleri ile kafes döşeme ve kirişlerine ait demir donatıların gösterildiği projelerin yer almadığı, bu itibarla belirtilen donatıların bedellerinin kendilerine ödenmesi,

İdarenin görüş ve değerlendirmesi;

İhale dokümanları arasında; mimari, betonarme, vaziyet planlan, kesitler, görünüşler, sistem ve nokta detay paftalarının verildiği, sadece betonarme Pafta; SU-18, … SU-24’deki Döşeme; 1-3, 10-13 ve 16-18 akslan arası kaset döşeme ve kirişlere ait demir donatı projelerinin ihale dokümanları içerisinde yer almadığı, ancak yüklenicinin bunu bir eksiklik görerek ihale aşamasında bir açıklama istememesi ve sözleşmenin anahtar teslimi götürü bedel olması nedeniyle, yüklenicinin teklifine donatılara ait bedeli yansıttığı, bu nedenle de yükleniciye ilave bir bedel ödenmemesi,

Radye temel döşemelerine ait demir donatılarının yer aldığı projelerde, sehpa demirleri gösterilmemiş ancak, tekniğin gereği olarak sehpa demirleri olmadan radye demirlerinin döşenmesinin mümkün olmadığının yüklenici tarafından bilinmesi gerektiği, dolayısıyla, teklifine sehpa demirlerinin yapımını da dahil etmesi gerektiği dikkate alındığında sehpa demirleri için ilave bir bedel ödenmemesi,

Gerektiğine ilişkin bulunmaktadır.

Talebe ilişkin tarafların bu görüşlerinden sonra konunun incelenmesi ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

İşe ait sözleşmenin sözleşme türü ve bedeli başlıklı 6 ncı maddesinde; “Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen toplam bedel üzerinden akdedilmiştir … ” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden anlaşılacağı üzere, istekliler tekliflerini ihale dokümanları arasında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak vermektedir.

İhale dokümanları arasında, bahis konusu kaset döşeme ve kirişlerine ait demir donatı projelerin yer almamasının bir eksiklik olduğu, ancak bu eksikliğin isteklilerin tekliflerini oluşturmasına bir engel teşkil edip etmeyeceği hususunun irdelenmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

Yüklenici teklifini verirken projede yer alan kaset döşeme ve kirişlerini yapmayı taahhüt ettiği, bu döşeme ve kirişlerin demir donatıları olmadan yapılmalarının söz konusu olamayacağını yüklenicinin bilmemesinin söz konusu olamayacağı, bu nedenle, yüklenici ve diğer isteklilerin ihale öncesi bu konuda idaresinden bir açıklama istememeleri de göz önüne alındığında, demir donatı bedellerini tekliflerine yansıttıklarının kabulünü gerekli kıldığı hususu açıktır.

Ayrıca, bahis konusu kaset döşeme ve kirişlerine ait demir donatı imalatların yer aldığı hakedişlere yüklenicinin donatılara ait bedellerin taraflarına ödenmesi yönünde hakedişlere 13.12.2013 tarihi itibarıyla bir itirazının olmadığı, bu nedenle, sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin Geçici hakediş raporları başlıklı 39 uncu maddesi hükmü gereği bahis konusu demir donatı imalatlarının yer aldığı hakedişleri olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı durumu, yüklenicinin teklifini oluştururken bahis konusu donatılara ait bedelleri teklifine yansıttığını ayrıca ortaya koymaktadır.

Diğer bir anlaşmazlık konusu olan sehpa demirleri ile ilgili olarak;

Radye temel döşemelerine ait demirlerin döşenmesinde sehpa demirlerinin kullanılmasının teknik mevzuatın gereği olduğu, sorumlu bir meslek adamı olan yüklenicinin bunu bilmemesinin düşünülemeyeceği dikkate alındığında, yüklenicinin sehpa demirlerine ait bedeli teklifine yansıtmasının gerektiği, yansıtmaması halinde ise bunun sorumluluğunun kendisine ait olacağı konularında duraksamaya mahal bir durum olmadığı değerlendirilmektedir.

Belirtilen hususlar nedeniyle, kaset döşeme ve kirişlerine ait demir donatılar ile sehpa demirlerinin bedelinin sözleşme bedeline dahil olduğu değerlendirilmektedir.

I-KARAR

İdaresinin, “Derslikler ve Merkezi Birimler (… Ek Binası)” yapım işiyle ilgili talebine ilişkin konu ön bölümde incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

İhtilaf konusu kaset döşeme ve kirişlerine ait demir donatılar ile radye döşemelerine ait sehpa demirlerinin yapım bedellerinin sözleşme bedeline dahil olduğunun değerlendirildiğine,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 22/01/2014 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap