Yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından önce isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılır mı?

Özet

Yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra hüküm ifade edeceği ve bu tarihten önce isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/MK-203 Sayılı Kararında:

DSİ Genel Müdürlüğü … Müdürlüğü’nce 06.12.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/534230 İKN'li “… Barajı Erozyon ve Rusubat Kontrolü (Büyük Camili) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak, N… Peyzaj Ormancılık İnşaat Müh. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 25.03.2011 tarih ve 16239 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 25.04.2011 tarihli ve 2011/UH.II-1408 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı İ… Ltd. Şti.- Y…Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 14. İdare Mahkemesinin 10.08.2011 tarih ve E:2011/1261 sayılı kararında,

“…Dava dosyasının incelenmesinden; davacı şirketin 06.12.2010 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü 51. Şube Müdürlüğü tarafından yapılan “Rusubat Kontrolü (Büyük Camili) İşi” ihalesine ortak girişim olarak katıldığı ve 05.01.2011 tarihli ihale kararı ile ihalenin Y…İnş. Tur. Tar. Orm. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte uhdesinde kaldığı,

15.03.2011 tarihinde davalı idare ve ortak girişim arasında sözleşme imzalandığı,

Bilahare 25.03.2011 tarihinde N… Peyzaj Ormancılık İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan dava konusu Kurul kararı ile; mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğundan, hakkında M… İl Çevre Orman Müdürlüğü tarafından yapılan ihale nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığı’nca alınan 17.03.2011 tarihli 27877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihaleden yasaklama kararı bulunan davacının Y… İnş. Tur. Tar. Orm. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile birlikte verdiği teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına,

Bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği, bakılmakta olan davanın söz konusu 25.04.2011 gün ve 2011/UH.II-1408 sayılı işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, ihale süreci, ihale yetkilisince ihale onayının verildiği tarihten itibaren başlayan ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan bir süreç olup, yine Kanunun 54. Maddesinde yer alan düzenleme uyarınca da, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem ve eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekleri, ihale sırasında veya sonrasında yasaklama kararına sebep olacak davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilemeyecekleri, ancak ihale sürecinden sonra haklarında ihaleyi gerçekleştiren idare haricindeki idarelerce ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen gerçek veya tüzel kişilerin ihale süreci bittikten sonra bile ihale dışı bırakılacaklarına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği açıktır.

Bu durumda ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe gireceği,

Davacı adına alınan yasaklama kararının 17.03.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı,

Davacı üzerinde kalan ihaleye ilişkin sözleşmenin ise 15.03.2011 tarihinde imzalandığı ve ihale sürecinin bu tarihte sona erdiği sabit olduğundan,

İhale sürecinden sonra yürürlüğe giren ve başka bir idare tarafından farklı bir ihale nedeniyle alınan ihalelere katılmaktan yasaklama kararı gerekçe gösterilerek davacı şirketin dahil olduğu ortaklık adına verilen teklifin ihale dışı bırakılmasında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap