01.09.2011 yılında işe başlayan bir işçinin 2017 yılında izin süresi 14 gün mü 20 gün mü olur?

Yayın Tarih: 19.04.2017 10:04
Özet

Hocam merhaba 01.09.2011 yılında işe başlayan bir işçinin 2017 yılında izin süresi 14 gün mü 20 gün mü olur?


Hocam merhaba 01.09.2011 yılında işe başlayan bir işçinin 2017 yılında izin süresi 14 gün mü 20 gün mü olur?


Üst Konuları: İzin/Rapor

Benzer Yazılar

Cevabımız

4857 sayılı İş Kanunun "Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi" başlıklı 54'üncü maddesine göre; "Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.

          Bir yıllık süre içinde 55 inci maddede sayılan haller dışındaki sebeplerle işçinin devamının kesilmesi halinde bu boşlukları karşılayacak kadar hizmet  süresi eklenir ve bu suretle işçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiş tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır.

          İşçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden başlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve yukarıdaki fıkra ve 55 inci madde hükümleri gereğince hesaplanır.

          İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.

Aynı bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler, işçinin yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında göz önünde bulundurulur."

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine göre;

İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki hizmet süresine ve 4857 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre belirlenir.

İşyerinde işe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

az olamaz.

Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Buna göre, 20 günlük yıllık ücretli izine hak kazanmak için işçinin altıncı yılının dolması gerekmektedir. Sizin sorunuza gelirsek ilgili işçinin 1.9.2017 tarihinden önce kullanırsa 14 gün, 1.9.2017 tarihinden sonra kullanırsa izin süresinin 20 gün olarak kullanabileceği anlaşılmaktadır.

İşe Başlama Tarihi: 1.9.2011

Çalışma süresi (Yıl)

Kullanabileceği İzin süresi (gün)

1.9.2012

1

14

1.9.2013

2

14

1.9.2014

3

14

1.9.2015

4

14

1.9.2016

5

14

1.9.2017 tarihnden sonra

6

20İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap