Alt yüklenici işin en fazla yüzde kaçını yapabilir?

Özet

Hocam, yapılan bir yapım ihalesinde Yüklenici firma alt yüklenici ile noter huzurunda sözleşme imzalamak zorunda mıdır? Yüklenici ile alt yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra mı idareye dilekçe verir? Alt yüklenici en fazla işin yüzde kaçını alabilir? Teşekkürler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam, yapılan bir yapım ihalesinde Yüklenici firma alt yüklenici ile noter huzurunda sözleşme imzalamak zorunda mıdır? Yüklenici ile alt yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra mı idareye dilekçe verir?

Alt yüklenici en fazla işin yüzde kaçını alabilir?

Teşekkürler

Cevabımız

Yapılan bir yapım ihalesinde Yüklenici firma alt yüklenici ile noter huzurunda sözleşme imzalamak zorunda mıdır? 

Yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmenin noter onaylı olması gerekmez.

Yüklenici ile alt yüklenici sözleşme imzalandıktan sonra mı idareye dilekçe verir?

Eğer idari şartnamede idarece isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmelerinin istenmesi durumunda istekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir. İdare, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri onaylayıp onaylamadığını, on beş gün içinde yükleniciye bildirir. Yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir. İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz.

İhale dokümanında alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin belirtilmesi istenmekle birlikte yüklenici teklifi kapsamında liste vermese dahi işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

Alt yüklenici en fazla işin yüzde kaçını alabilir? 

Önceden buna ilişkin mevzuat düzenlemesi bulunmamaktaydı ancak 08.08.2019 tarih ve 30856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.08.2019 tarihinde yürürlüğe Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20'nci maddesinde yapılan değişiklikle, İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacağı gibi işin niteliğinden kaynaklanan sebeplerle veya teknik zorunluluklar nedeniyle ihale dokümanında farklı oranlar belirlenmesi durumu hariç, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin %30’unu; alt yüklenicilere yaptırılacak işlerin toplam bedeli ise sözleşme bedelinin %50’sini geçemez. İhale dokümanında düzenlenmesi kaydıyla doğrudan alt yüklenicilere ödeme yapılabilir.(4) İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasının istendiği hallerde; İdare, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri onaylayıp onaylamadığını, on beş gün içinde yükleniciye bildirir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap