ihale-soru-cevap-logo.png

" gerekir " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

MEB Öğrenci Taşıma Hizmet Alım İhalelerinde fiyat farkı verilmesi öngörülen işlerde mazot fiyatı düştüğü gerekçesiyle, eksi (negatif) fiyat farkı çıkması halinde hakediş tutarından kesinti yapılabilir mi? Kesinti yapılabilir ise hakediş tutarının KDV hariç tutarı üzerinden mi? yoksa KDV dahil tutar üzerinden mi kesinti yapılması gerekir? İlginiz İçin Teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [113]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Sorum şu şekilde yapmış olduğumuz bir ihalede verilen aşırı düşük teklif savunma dosyasında yer alan kalemler içerisinde taş duvar yapımı yer almaktadır. İstekli bu kalem içerisinde yer alan ekskavatör (paletli) 260-299 hp maksimum 2,5 m3 girdisini çevre ve şehircilik bakanlığı fiyatı ile savunmuş ve hiçbir tevsik edici evrak dosyaya koymamıştır.. Sizden ricam bu konu […] << Devamını Oku>> [192]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksiklikleri << Devamını Oku>> [143]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Araç kiralama işi için yapılan ihale sonucunda ihale üstünde bırakılan firmaya ait araçlar muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınıp araçlar göreve başlatılmış, 5 ay sonra da araçların şartnameye uygun olmaması gerekçesiyle kurum eksik hususlarla ilgili rapor oluşturmuştur. Rapor sonucunda muayene kabul komisyonunda görevli personele disiplin yönünden kınama cezası verilmiş, ceza yönünden herhangi bir işlem yapılmamıştır. […] << Devamını Oku>> [1658]


Yüklenicinin kusuru sebebiyle idarece sözleşmenin feshedilmesi durumunda sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı menfi zararın tespitin yapılması, tespit edilen menfi zararın yükleniciden tazmin ettirilmesi gerekmektedir. Burada sözleşmenin yüklenici kusuru ile feshedilmesi ardından kalan için ikmal/tamamlama ihalesi ile tekrar ihaleye çıkılması durumunda oluşan ve idarenin sözleşmesi feshedilen yükleniciden tazmin etmesi gereken menfi zararın hukuki dayanağı, ne olduğu ve nasıl hesaplandı << Devamını Oku>> [407]


Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. İş kazasına uğrayan sigortalı, sigortalılığının ilk gününde kazaya uğramış olsa bile kendisine geçici iş göremezlik ödeneği verilecektir. İş kazalarında geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamaktadır. << Devamını Oku>> [239]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İncelemeye konu ihalede ihaleye vekaleten katılma halinde teklif veren vekile ilişkin imza beyannamesine ilişkin bilgilere yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmesinin  yeterlik kriteri olduğu, ancak başvuru sahibi istekli tarafından mevzuat gereğince Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (d) bendinde vekilin imza beyannamesine ilişkin kritere yönelik olarak bilgi girişinde bulunulmadığı, ilgili kısmın boş bırakıldığı, dolayısıyla söz konusu ihalede yeterlik kr << Devamını Oku>> [245]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme yapması için 10 günlük sürenin durduğu tarih itibarıyla başlatıldığı ve sözleşmeyi imzalamak için kalan sürenin 27/12/2021 tarihinde sona ereceğinin 23/12/2021 tarihinde davacıya bildirildiği, sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği tarihle sözleşmenin imzalanması için son gün olduğu belirtilen tarih arasında dört gün bulunduğu anlaşılmaktadır. İhale üzerinde kalan kişilere sözleşmeye davet yazısının gönderilmesinden sonra aynı ihale ile ilgili itirazen şikâyet başvurusunun reddedilm << Devamını Oku>> [286]


İnşaat mühendisi şahıs firması olarak işi aldığı zaman kendini şantiye şefi gösterebiliyor. Bunun için gidip yine noterden taahhütname vermesi gerekiyor mu? << Devamını Oku>> [2042]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin yeterlik bilgileri tablosunun eksik ve hatalı doldurulmasına ilişkin iddialarında yer verilen “Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde kullanılan ancak fiziki ortamda gerçekleştirilen ihalelerde sunulması gerekliliği olmayan bir belge olması ve incelenen ihalenin de elektronik ihale kapsamında gerçekleştirilmemesi sebebiyle anılan belgeye yönelik iddialar ile ilgili değerlendirme yapılmamıştır. << Devamını Oku>> [448]