Belediye tarafından yapılan okul yapımında damga vergisi istisnası var mıdır?

Yayın Tarih: 01.11.2016 10:11
Özet

Merhaba hocam. ihalesi belediye tarafından yapılan okul yapımı. bu işe ait sözleşme için ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisi ödenir mi?


Merhaba hocam. ihalesi belediye tarafından yapılan okul yapımı. bu işe ait sözleşme için ihale karar pulu ve sözleşme damga vergisi ödenir mi?


Üst Konuları: Damga Vergisi

Benzer Yazılar

Cevabımız

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 83’üncü maddesinde; “İlköğretimin bütün gelirleri ve 78 inci maddede belirtilen giderleri "personel masrafları hariç" her türlü resim ve vergiden ve dışarıdan ithal edilecek ders alet ve levazımı Gümrük Resminden muaftır.” hükmü yer almakta,

78’inci maddesinde; “76 ncı maddenin (a, b, c, e, f, g, h, i, j) fıkralarında gösterilen gelirler veya ödenekler 77 nci maddedeki hükümler yerine getirilmek şartiyle:

a) Köy, kasaba ve şehir ilköğretim kurumlarının ve öğretmen lojmanlarının yapım, tadil, esaslı onarım, her türlü ilk tesis ve okul eşyası, ders aletleri ile arsa ve arazi istimlakleri, masraflarına,

b) (Değişik: 23/5/1973 - 1732/1 md.) Küçük onarımlar, okulların genel giderleri, yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul kitapları ve ders levazımı bedeli, öğrencilerin yiyecek, giyecek noksanlarının telafisi, esaslı hastalıklarının tedavisi, pansiyonlu ilköğretim okullarının ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların masrafları gibi her türlü giderlerine sarf olunur.

Ancak, İlköğretim Müdürlükleri, ilköğretim okulları, İl Halk Eğitimi Başkanlıkları ile İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerinde çalışan genel ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin ve bu kurumlar için gerekli bölge doktorları, sağlık memuru, hemşire, yapı işlerinde çalışan teknik elemanların aylıkları ve her türlü özlük giderleri genel bütçeden ödenir.”

76’ncı maddesinde ise kısaca İl özel idarelerinin gelirlerinden aktarılarak yapılan veya milli eğitim bütçesinden diğer idarelere ödenek aktarması yoluyla ilköğretim yapım, onarım veya malzeme alımlarında damga vergisi alınmayacağı öngörülmüştür.

Kısacası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunun 77. 78 ve 83'üncü maddeleri ve GİB Özelgeleri çerçevesinde; 222 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde sayılan ilköğretimin giderleri kapsamında Milli eğitim Bakanlığı tarafından yapılan veya Milli Eğitim Bakanlığının ödenek aktarması yoluyla aktardığı il özel idaresi veya büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı veya diğer Bakanlık veya idareler tarafından söz konusu kapsamda yapılan mal, hizmet ve yapım işlerinde (İlgili idarece veya Milli Eğitim Bakanlığı merkez veya taşra birimlerince tevsiki halinde) söz konusu işe ait ihale kararı ve sözleşmeye ilişkin damga vergisinin istisna tutulması gerekmekte olup düzenlenen sözleşmelerin ve ihale kararlarının damga vergisine tabi tutulmayacağı.

Ancak ilköğretimin değil yüklenicinin gideri mahiyetinde bulunan, hakediş ve avanslarla ilgili makbuzların damga vergisinin, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun lV-1/a bölümü uyarınca müteahhitler tarafından ödenmesi gerekeceği

değerlendirilmektedir.

Dolasıyla belediyenize aktarılan ödenek aktarması vs. yoluyla bir okul yapımı söz konusu değil ise damga vergisinden istisna olmadığı değerlendirilmekte olup sözleşme ve ihale kararına ilişkin damga vergisi ödenmesi gerekmektedir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap