ihale-soru-cevap-logo.png

" tarafından " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu kapsamda 21.02.2022 tarihinde yapılan ihalede, akaryakıt girdisine ilişkin anılan istekli tarafından sunulan “Teklif Formu” başlıklı belgedeki fiyatın, teklif formu başlıklı belgenin düzenlenme tarihindeki (28.04.2022) EPDK En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda yer alan fiyatın % 90’ının altında olmaması gerektiği anlaşılmıştır.   Buna göre, 28.04.2022 tarihli “İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayileri adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasıdır. << Devamını Oku>> [1]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4857 sayılı İş Kanununun 36. maddesinde, “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar; asıl işverenler müteahhide verdikleri her türlü bina, köprü, hat ve yol inşası gibi yapım ve onarım işlerinde çalışan işçilerden müteahhit veya taşeronlarca ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığının kontrolü, ya da ücreti ödenmeyen işçinin başvurusu üzerine, ücretleri ödenme << Devamını Oku>> [25]


Taşınmaz üzerinde işgalin tespit edilmesi halinde geriye dönük kullanımlar için beş yılı geçmemek üzere ecrimisil tahakkuk ettirilirken, aykırılığın gelecekte devam etmesini engellemek üzere işgal edilen taşınmazın tahliye edilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, ecrimisil tahakkuk ettirilmiş olması işgalciye herhangi bir hak tesis etmemekte olup söz konusu aykırılığın kaldırılmasını teminen taşınmaz üzerindeki işgalli kullanımın tahliye edilmesi gerekmektedir. << Devamını Oku>> [30]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen açıklamalara göre; Hizmet Yeterlik Belgesi hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren akdedilen sözleşme ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen bir belgedir. Bu itibarla ihale konusu işte istenen TS 13075 ve TS 9433 belgelerinin HYB logosunu taşıyan Hizmet Yeterlilik Belgeleri olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda aktarılan düzenlemeler ve Türk Standartları Enstitüsünü << Devamını Oku>> [12]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin şikâyete konu edilen 47’nci maddesinde ; İşin yürütümü esnasında yemek çıkartmaya engel olabilecek anılan maddede sayılan beklenmedik birtakım durumların oluşması halinde hizmetin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla, yüklenici tarafından Ordu ili sınırları içerisinde yer alan kendi yemek fabrikası/yemek üretim merkezine ait belge veya Ordu il sınırları içerisinde yer alan bir yemek fabrikası/yemek üretim merkezi ile yapılmış sözleşmenin sunulmasının iste << Devamını Oku>> [9]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Söz konusu iş deneyim belgesinin özel sektöre yapılan işler kapsamında olduğu, bu kapsamda belediye tarafından düzenlendiği, iş deneyim belgesinin sözleşme hükümleri incelendiğinde özel sektöre yapılacak olan inşaat işçiliğine yönelik olduğu, özel sektöre taahhütte bulunan isteklilerin iş deneyim belgesini alabilmeleri için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bulunan belgeleri sunması gerektiği, bahsi ge << Devamını Oku>> [11]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yapılan tespitler ışığında, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkacak zarar ve ziyanın yükleniciden ikmal ve tazmininin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları” başlıklı 33’üncü maddesinin son fıkrasındaki düzenleme çerçevesinde ancak genel hükümlere müracaat yoluyla gerçekleştirilmesinin mümkün olması sebebiyle, Teknik Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 8’inci maddesin << Devamını Oku>> [20]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

 “Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan Bilanço bilgileri 2021 yılı olarak işlenmiş olup; 2021 yılına ait bilanço bilgilerinin tevsiki yapılmamıştır...” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak yılın ilk dört ayında yapılan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerin sunulup sunulmamasının tercihe bağlı olduğu, kendileri tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda 2021 yılına ilişkin verilen sunulduğu, dolayısıyla mali tabloların teyidine yönelik belgelerin idareye sunulmasının talep edilm << Devamını Oku>> [12]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Bir Hizmet alımı ihalesinde kullanılacak araçlar (ihale sadece araç kiralama işi değil) için teknik şartnamede akaryakıt yükleniciye ait olduğu ifade edilmiş, idari şartnamede idareye ait olduğu ifade edilmiş, sözleşme tasarısında ise yükleniciye ait olduğu belirtilmiş. İhale sürecinde bu hususla ilgili idareye şikayet gelmedi ancak ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci firmaya belgeleri tevsik […] << Devamını Oku>> [31]


15. Ankara 5. İdare Mahkemesi 6/11/2015 tarihinde davayı reddetmiştir. Kararda, Erzurum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada düzenlenen 6/3/2015 tarihli bilirkişi raporu ile Prof. Dr. M.M. tarafından hazırlanan raporda yer alan tespitlere yer verildikten sonra başvurucunun ihale konusu işi fen ve sanat kurallarına uygun olarak yerine getirmediği sonucuna varmış ve dava konusu yasaklama kararını hukuka uygun bulmuştur. Kararında ayrıca yasaklama kararının bizatihi bakan tarafından yapılacağ << Devamını Oku>> [28]