Damga Vergisinde Yapılan Son Değişiklikler

Özet

9 Ağustos 2016 Tarih ve 29796 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda bazı değişiklikler olmuştur.


9 Ağustos 2016 Tarih ve 29796 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda bazı değişiklikler olmuştur. İhale mevzuatını ilgilendiren maddeler aşağıdaki gibidir.

1.Birden Fazla Nüsha İçin Bir Nüshadan Vergi Alınması Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayn ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir. (6728/23 md)

2.Başka Bir Sözleşmeye Konu Olmayan Müeyyidelerden Vergi Alınmaması Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz. (6728/24 md)

3. Azami Tutar Üzerinden Alınan Vergi Alınan Sözleşmede Sadece Bedelin Artması Durumu Birinci fıkraya göre azami tutardan vergi alınan mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz. (6728/25 md)

4. Hükmünden Yararlanılmayan Karar Pulu Ve Sözleşme Damga Vergisinin İadesi 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez. (6728/28 md)


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap