Düzeltme ilanı yapılmasında ki, esas koşul nedir?

Özet

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesi ile İhale İlanı’nın 4.1.1.3’üncü maddesinde yer alan “K 1 belgesi, anti bakteriyel dezenfektan yetkili bayi belgesi, şantiye ruhsatı” şeklindeki düzenleme, 10.02.2015 tarihli zeyilname ile “K 1 belgesi, anti bakteriyel dezenfektan yetkili bayi belgesi, şantiye ruhsatı veya ilgili firma anti bakteriyel dezenfektan yetkili bayi ile yapmış olduğu noter sözleşmesi ve yetkili bayinin yetki belgesini teklif dosyasında sunabilir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesinin öngörüldüğü, ihale dokümanında yer alan maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ihale ilanında da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesinin, Kamu İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, ihale ilanında yer alan bir düzenlemenin düzeltme ilanı yapılmaksızın sadece zeyilname ile değiştirilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmekte ve ihalenin iptalini gerektiği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/040

Gündem No

: 80

Karar Tarihi

: 01.07.2015

Karar No

: 2015/UH.I-1879

 

Şikayetçi:

….Hizm.Yemek Ürt.Teks.Turz. Ve İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

….Belediyesi Zabıta Amirliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

30.03.2015 / 28971

Başvuruya Konu İhale:

2015/4870 İhale Kayıt Numaralı "… İlçesinin Çöpünün Toplanması Ve Nakli Park Ve Bahçelerin Temizliği, Belediye Hizmet Binasının Temizliği Hizmet Alımı İşi" İhalesi
 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarece düzeltme ilanı yapılmaksızın zeyilname yayımlanmak suretiyle İdari Şartname'nin 7.1’inci maddesi ile İhale İlanı’nın 4.1.1.3’üncü maddesinde yer alan düzenlemelerin yeniden düzenlendiği, ancak ihale dokümanının İhale İlanı’na yansıyan hükümlerinin düzeltme ilanı yapılmaksızın zeyilname ile değiştirilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

 

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır…” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesi ile İhale İlanı’nın 4.1.1.3’üncü maddesinde yer alan “K 1 belgesi, anti bakteriyel dezenfektan yetkili bayi belgesi, şantiye ruhsatı” şeklindeki düzenleme,

10.02.2015 tarihli zeyilname ile “K 1 belgesi, anti bakteriyel dezenfektan yetkili bayi belgesi, şantiye ruhsatı veya ilgili firma anti bakteriyel dezenfektan yetkili bayi ile yapmış olduğu noter sözleşmesi ve yetkili bayinin yetki belgesini teklif dosyasında sunabilir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabilmesinin öngörüldüğü, ihale dokümanında yer alan maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ihale ilanında da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesinin, Kamu İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, ihale ilanında yer alan bir düzenlemenin düzeltme ilanı yapılmaksızın sadece zeyilname ile değiştirilmesi mevzuata aykırılık teşkil etmekte ve ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap