ihale-soru-cevap-logo.png

" Düzeltme " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2016 YILI İNŞAAT VE TESİSAT BİRİM FİYATLARI DÜZELTME LİSTESİ http://www.csb.gov.tr/db/yfk/editordosya/dzeltme22082016.pdf << Devamını Oku>> [565]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale tarihinden sonra Vergi Dairesine verilen düzeltme beyannamesi ile düzeltilen bilanço değerlerinin ihale tarihi itibarıyla (mali kriterler yetersiz olduğu gerekçesiyle) değerlendirme dışı bırakılması gereken teklifi geçerli hale getirmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [906]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3.1’inci maddesi gereğince ihalede yaklaşık maliyetin üzerindeki teklif fiyatlarının kabul edilip edilmeyeceği değerlendirilirken ihale komisyonunca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmayan herhangi bir unsurun bulunup bulunmadığının kontrol edileceği açıklamasına yer verilmiştir. Açıklanan gerekçeyle, idare tarafından nakdi olarak ödenecek yemek ve yol giderlerinin de dikkate alınarak asgari işçilik maliyetinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.30’uncu maddesin << Devamını Oku>> [890]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Zeyilname ile yeterlik kriteri niteliğinde bir belgeye ilişkin olarak yapılan değişiklik neticiesinde düzeltme ilanı yapılmamasının ihaleye katılımı olumsuz yönde etkilediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [493]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılacak ve ihale yeniden aynı şekilde ilan edilecektir. Ancak teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilecek, belirlene << Devamını Oku>> [884]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Düzeltme İlanı ile yapılması gereken ilana ilişkin değişikliğin zeyilname ile yapılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [2178]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesi ile İhale İlanı’nın 4.1.1.3’üncü maddesinde yer alan “K 1 belgesi, anti bakteriyel dezenfektan yetkili bayi belgesi, şantiye ruhsatı” şeklindeki düzenleme, 10.02.2015 tarihli zeyilname ile “K 1 belgesi, anti bakteriyel dezenfektan yetkili bayi belgesi, şantiye ruhsatı veya ilgili firma anti bakteriyel dezenfektan yetkili bayi ile yapmış olduğu noter sözleşmesi ve yetkili bayinin yetki belgesini teklif dosyasında sunabilir” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Yuka << Devamını Oku>> [658]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tekliflerin hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabileceği; ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi için Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, idare tarafından, düzeltme ilanı yayın << Devamını Oku>> [683]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 21.05.2014 tarihli ve E:2014/703, K:2014/1979 sayılı kararında, “…Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından sunulan teklif zarfı içerisinde 31.10.2012tarihli ve 179-VT-1154 nolu 40.000,00-TL tutarlı geçici teminat mektubunun yer aldığı, ihale teklif zarfında geçici teminat mektubunun banka tarafından uzatıldığına dair herhangi bir vade uzatım yazısının mevcut olmadığı, anılan geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinde << Devamını Oku>> [420]