Hizmet alımı ihalesinde düzeltme beyannamesi ile damga vergisinin ödenmesi belgeyi ihalede geçerli kılmayacağı hk.

Yayın Tarih: 14.09.2023 09:09
Özet

“İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler”in sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulduğu, bu bağlamda gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşme, fatura örnekleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olduğu, bu kapsamda ihale ilan tarihi itibarıyla damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin sunulmasının gerekli olduğu, ancak başvuru sahibi tarafından söz konusu belgenin sunulmadığı, damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği, bu bağlamda düzeltme beyannamesi ile damga vergisinin ödenmesinin söz konusu belgeyi şikayete konu ihalede geçerli kılmayacağı,


Toplantı No : 2022/048
Gündem No : 27
Karar Tarihi : 19.10.2022
Karar No : 2022/UH.II-1279

BAŞVURU SAHİBİ:

Veha Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

 BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/724619 İhale Kayıt Numaralı “Niğde Merkez İlçede Özel Eğitim Öğrencilerinin Taşınması” İhalesi

 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24.08.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Niğde Merkez İlçede Özel Eğitim Öğrencilerinin Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Veha Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 19.09.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.09.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.09.2022 tarih ve 52501 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.09.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1088 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilen belgelerin sunulmasının istenildiği, ilgili belgelerin sunulması neticesinde tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği ve taraflarına bildirim yapıldığı, daha sonra gönderilen yazıda “isteklinin sunduğu belgeler beyan ettiği bilgileri doğrulamadığı” şeklindeki soyut ve gerekçesiz bir kararla ihalenin birinci ve ikinci kısmında değerlendirme dışı bırakıldıkları,

Kesinleşen ihale komisyonu kararıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğu, şöyle ki;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuata uygun olarak ihale dokümanında istenen tüm belgelere ait bilgilerin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edildiği, bu kapsamda ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ait her belge için (ticaret sicil bilgileri dahil) veri girişi yapıldığı ve hiçbir belgeye ait bölümün boş bırakılmasının söz konusu olmadığı, beyan edilen belgelerin sunulmasının istenildiği ve bu kapsamda beyan edilen belgelerin sunulduğu, diğer yeterlilik belgeleri ile birlikte yeterlilik bilgileri tablosunda satır açıldığı şekliyle beyan edilen özel sektörle yapılan sözleşme ve eklerinin de sunulduğu,

Ayrıca İdari Şartname’de “Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış her türlü öğrenci ve personel taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, sunulan personel taşımasına ait sözleşme ve ekleri incelendiği takdirde İdari Şartname’de istenilen benzer iş tanımına uygun olduğu ve istenilen oranı sağladıklarının da açıkça görüleceği,

Teklifleri açısından ilk ihale komisyonu kararında değerlendirme yapıldığı ve sunulan belgelerde herhangi bir sorun görülmeyerek ihalenin birinci ve ikinci kısmında en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri ve sözleşmeye davet edilmelerine karşın alınan ikinci ihale komisyonu kararıyla değerlendirme dışı bırakılmalarının hukuka aykırı olduğu,

İlk kararda açıkça görüleceği üzere beyan edilen bilgiler ile sunulan belgelerin doğrulandığının belirtildiği, ancak akabinde ikinci karar ile sunulan belgelerin doğrulanmadığı ve her iki kısımda da değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği, bu durumun açıkça hukuka aykırı olduğu, neye dayanılarak ilk kararda geçerli kabul edilen tekliflerinin ikinci kararda geçerli kabul edilmediğinin anlaşılamadığı, bu nedenle idarece verilen ikinci ihale komisyonu kararının kaldırılarak tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği,

İş deneyimin tevsiki kapsamında sunulan ve Reytur firması ile yapılan “personel taşımacılığı sözleşmesinin” sıhhati konusunda bir tereddüt bulunmadığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği gereği, taraflarınca yeterlilik bilgileri tablosunda açılan satıra uygun olarak anılan sözleşmenin beyan edildiği, ayrıca söz konusu sözleşme eklerinin de idarece istenilmesi üzerine sunulduğu,

Yeterlilik bilgileri tablosunda damga vergisinin yatırıldığına ilişkin bir satır açılmadığı ve idarece istenilen belgeler arasında yer verilmediği, damga vergisinin ödenmesine ilişkin belgenin yeterlilik kriteri olarak belirlenmediği, bu durumda anılan belgenin sunulmasının da beklenmeyeceği, ayrıca söz konusu belgenin sunulması istenilen belgeler arasında da yer almadığı, damga vergisinin sözleşmenin salahiyetini etkileyen bir husus olmadığı ve düzeltme beyannamesi ile damga vergisinin ödenmesinin de mümkün olduğu,

İhaleye ilişkin istenen belgelerin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtildiği, benzer iş tanımının da belirtildiği, ayrıca anılan Şartname düzenlemesine uygun olarak yeterlilik bilgileri tablosunda sözleşmenin beyan edilmesine ilişkin satır açıldığı ve idarece de bu kapsamda taraflarından belge istenildiği, istenilen belgelerin yeterlilik bilgileri tablosunda açılan satıra uygun olarak beyan edildiği, sözleşme ve eklerinin de idareye sunulduğu,

Bu aşamada damga vergisinin yatırılmamasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mümkün olmadığı, düzeltme beyannamesi verilmesi hususunun idarece bilgi eksiği kapsamında da değerlendirilebileceği, Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16’ncı maddesi ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 24.5’inci maddesi uyarınca teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin tamamlattırılabileceğinin belirtildiği, buna göre teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, eksikliklerin idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak istenileceği, bu kapsamda Kanunda yer alan “…eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.” şeklindeki hükmünün takdiri bir husus olmadığı ve komisyona görev olarak verildiği, bu nedenle idarece tamamlatılması gereken bir eksikliğin tamamlatılmayarak uygun teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu zararına neden olacağı, bu noktada yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyime ilişkin hiçbir beyana yer verilmemiş olsa idi bu hususun bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı, ancak iş deneyime ilişkin satıra bilgi girişi yapılmış olması ve sözleşme ve eklerinin sunulmuş olması nedeniyle damga vergisinin yatırılmamasına ilişkin husustan dolayı teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının mümkün olmadığı, düzeltme beyannamesi verilmesi hususunun idarece bilgi eksiği kapsamında da değerlendirilmesinin mümkün olduğu,

Tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu zararına neden olacağı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat gereği değerlendirme alınması gereken teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının ve daha yüksek teklif veren istekli üzerine ihalenin bırakılmasının kamu zararına sebebiyet vereceği, nitekim 5018 sayılı Kanun’un 71’inci maddesinde kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması kamu zararı olarak tanımlandığı, bu kapsamda aynı madde gereği, “d)İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması”  kamu zararı olduğu, değerlendirme dışı bırakılmalarının daha yüksek teklif veren istekliye işin bırakılması sonucunu doğuracağı, aynı zamanda işin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla yaptırılmasını sonucunu da doğuracağı,

İdarece şikayet ve itirazen şikayet başvuru sürecinin neticesi beklenmeksizin sözleşme imzalandığı, bu durumun açıkça hukuka aykırı olduğu, idarelerin şikayet süreci ve varsa itirazen şikayet başvuru sürecine ilişkin bir karar alınmadan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalayabilmesinin mümkün olmadığı, ancak başvuruya konu ihale sürecinde idare tarafından hukuka aykırı olarak itirazen şikayet başvuru sürecine dair herhangi bir karar verilmesi beklenmeden kanunun açık hükmü yok sayılarak teklif sahibi ile sözleşme imzalandığı, işlemin açık bir şekilde hukuka aykırı olduğu, düzeltici işlem kararı verilerek sözleşme sürecinin yeniden başlatılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler”hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir…” hükmü,

Aynı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “…İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

 Aynı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikayet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

 (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgeler, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “…(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

…(5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Niğde İli merkez İlçesi Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Özel Eğitim Öğrenci/Kursiyer/Velilerin Yerleşim Birimlerinden Taşıma Merkezi Okul/Kurum/Sınıflara Taşınma İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

..

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından taşıma kapsamına alınan özel eğitim öğrenci/kursiyer/velilerin taşıma merkezi okul/kurum/sınıflara 29 araç ve rehber personel ile 180 iş günü taşınması hizmet alım işi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Niğde Merkez İlçede Teknik Şartnamede belirtilen okullar”düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

…sunulması gerekir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, ihale komisyonunun gerekçeli kararını belirtmesi gerektiği, itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanmayacağı, Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54’üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmeyeceği,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinde; gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin, iş deneyimini gösteren belgeler olduğu,

Aynı Yönetmelik’in 56’ncı maddesinde; sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı,

Aynı Yönetmelik’in 59/A maddesinde; ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağının ifade edildiği anlaşılmıştır.

 Başvuruya konu ihalenin Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “Niğde Merkez İlçede Özel Eğitim Öğrencilerinin Taşınması” ihalesi olduğu, söz konusu ihalenin şikayete konu olan 1 ve 2’nci kısmında 10 adet ihale dokümanı edinildiği, 24.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 6 adet teklifin sunulduğu, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, 26.08.2022 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin 1 ve 2’nci kısmında başvuru sahibi  Veha Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ancak bu karar üzerine 05.09.2022 tarihinde Acar Seyahat Nakliye Taah. Tic. Ltd. Şti.nin şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu başvuru üzerine idarece yapılan incelemeler neticesinde ihalenin 1 ve 2’nci kısmında Songurlar Seyahat  Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Acar Seyahat Nakliye Taah. Tic. Ltd. Şti.nin ise her iki kısımda da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibi Veha Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin teklifine yönelik olarak “Teklif başarı ile açıldı, isteklinin sunduğu belgeler beyan ettiği bilgiler doğrulanamadı” ifadelerine yer verildiği, başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusu neticesinde idarece verilen cevap yazısında, ihalede iş deneyim belgesi olarak beyan edilen sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödendiğine dair belgenin ibraz edilmediği gerekçesine yer verildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı sütununun “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa)” satırının “Sözleşme Tarihi” kısmında “19.04.2022”, “Noterlik adı, Onay Tarihi ve Yevmiye Numarası” kısmında “TÜRMOB, 20.04.2022, MALİ MÜŞAVİR 37770”, “Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı” kısmında “422.000,00 TRY (Türk Lirası), 422.000,00 TRY (Türk Lirası)” bilgilerinin beyan edildiği görülmüştür.

İdarece başvuru sahibine 24.08.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazıda “NİĞDE MERKEZ İLÇEDE ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN TAŞINMASI işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 25.08.2022 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(varsa)…” ifadelerine yer verilmiştir.

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuru sahibi tarafından 19.04.2022 tarihinde Reytur Taş. İnş. Teks. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. ile kendileri arasında düzenlenen “Personel Taşımacılığı Sözleşmesi” ile faturaların sunulduğu görülmüştür.

Yukarıda aktarılan hususlar bir arada değerlendirildiğinde, idare hukukunun genel ilkeleri kapsamında idarelerin hukuka aykırı olan işlemlerini geri alabilecekleri/kaldırabilecekleri,

Kuruma itirazen şikayet başvurusundan bulunulması durumunda Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamayacağı, ancak idarece sözleşme imzalandığı ve bu hususta usul hatasının yapıldığı anlaşılmakla birlikte, aktarılan Kanun’un 56’ncı maddesi uyarınca Kanun’da belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olmasının şikayet başvurusunun incelenmesine ve 54’üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmeyeceğinin ifade edildiği, bu bağlamda idarece sözleşme imzalanmış olsa dahî Kurum tarafından incelemenin yapılarak karar verilebileceği ve idarelerin bu kararları uygulamakla yükümlü olduğunun anlaşıldığı,

Elektronik ihalelerde yeterlik bilgileri tablosunun standart form olarak otomatik şekilde isteklilerin önüne geldiği ve isteklilerin söz konusu tabloda yer alan gerekli bilgileri beyan etmeleri gerektiği, bu çerçevede başvuru sahibi tarafından ilgili bilgilerin beyan edildiği, idarece başvuru sahibinden Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesinin 9’uncu bendi uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin istenildiği, başvuru sahibi tarafından beyan edilen sözleşme ve sözleşmeye ilişkin faturaların sunulduğu, ancak ihale ilan tarihi itibarıyla sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödendiğine dair belgenin sunulmadığı ve uyuşmazlığın bu husustan kaynaklandığının anlaşıldığı,

Yapılan incelemede, idarece başvuru sahibine 24.08.2022 tarihinde gönderilen yazıda “İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler”in sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulduğu, bu bağlamda gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşme, fatura örnekleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödendiğine ilişkin belgelerin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin iş deneyimini gösteren belgeler olduğu, bu kapsamda ihale ilan tarihi itibarıyla damga vergisinin ödendiğine ilişkin belgenin sunulmasının gerekli olduğu, ancak başvuru sahibi tarafından söz konusu belgenin sunulmadığı, damga vergisinin ihale ilan tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği, bu bağlamda düzeltme beyannamesi ile damga vergisinin ödenmesinin söz konusu belgeyi şikayete konu ihalede geçerli kılmayacağı,

Ayrıca belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması iddiasına yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 56.4’üncü maddesi uyarınca sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, sunulmaması halinde bu eksik belgelerin idarelerce tamamlatılamayacağı, bu bağlamda başvuru sahibi tarafından öne sürülen hususun bilgi tamamlatılmasından ziyade belge tamamlatılması konusunu oluşturacağı,

Yeterlik Bilgileri Tablosu ve idarece istenilen yazıda damga vergisine yönelik belirleme yapılmadığı iddiasına ilişkin olarak; yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 47’nci maddesinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimi oluşturan belgelere açıkça yer verildiği, dolayısıyla sözleşme, fatura örnekleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ve personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği, bu hususta idarece ayrıca sayma suretiyle belirleme yapılmasının gerekmediği anlaşıldığı, başvuru sahibinin iş deneyime konu olan belgeleri bir bütün olarak mevzuata uygun şekilde sunması gerektiği anlaşılmış olup,  başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap