ihale-soru-cevap-logo.png

" belirtilmeyen " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.II-126 Sayılı Kararında:       İlanın altında “İlanda belirtilmeyen diğer şartlar, şartnamelerde belirtilmiştir.” denildiği,      ‘İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler’ başlıklı 4 üncü maddenin devamı olan ve Bültende yayımlanan ilan metninde idari şartnamede yer verilmiş olmasına rağmen yay << Devamını Oku>> [477]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak yer almayan “ilaç rusatları”nın sunulmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Teknik Şartname’de belirtilen düzenlemeler esas alınarak yeterlik değerlendirmesi yapılmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından, söz konusu iddiası yerinde görülmüştür. << Devamını Oku>> [530]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdari şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı maddesinde istekliler tarafından teklifleri ile birlikte kiralanacak arabaların model, motor hacmi gibi bilgilerin belirtilmesi gerektiği yönünde bir düzenlemeye yer verilmediği, Teknik Şartname’de yapılmış olan düzenlemelerin ise ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kontrol teşkilatınca değerlendirilebileceği göz önüne alındığında, ihaleye teklif veren istekliler tarafından teklif edilen taşıtlar << Devamını Oku>> [611]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin 4 ve 5’inci iddialarına ise idareye sunulan şikâyet dilekçesinde yer verilmediği, ayrıca 4’üncü iddiasının şikâyet konusu edilen ihale dışında 2014/164087 İKN'li ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiş olup, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “ Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi << Devamını Oku>> [666]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından kendi malı olması istenilen ve Teknik Şartname’de teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanların ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesinin mümkün olmadığı, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, isteklilerin, makine ve ekipmanın özelliklerini gösteren belgeleri de teklif kapsamında sunmaları gerektiği, ihalelerde tekliflerin değerlen << Devamını Oku>> [949]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; Girdiğimiz bir ihalede (personel çalıştırmaya dayalı olmayan hizmet alımı) idare aşırı düşük fiyat sorgulaması yapıyor. İdari şartnamede belirtmeden sadece teknik şartnamede belirterek işin yapımı aşamasında yüklenici firmanın 23 adet personel bulundurmasını istemiş.Aşırı düşük sorgulamasında bu 23 elamanı teklif bileşenlerine dahil etmiş. Fakat bu kadar personeli bu iş için çalıştırdığımızda yapacağımız masraf değil tekliften,idarenin hesap << Devamını Oku>> [721]