Şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilebilir mi?

Özet

Başvuru sahibinin 4 ve 5’inci iddialarına ise idareye sunulan şikâyet dilekçesinde yer verilmediği, ayrıca 4’üncü iddiasının şikâyet konusu edilen ihale dışında 2014/164087 İKN’li ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiş olup, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “ Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü karşısında itirazen şikâyet dilekçesinin 4 ve 5’inci iddialar bakımından başvurunun şekil yönünden uygun olmadığı anlaşılmaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/040

Gündem No

: 100

Karar Tarihi

: 01.07.2015

Karar No

: 2015/UY.IV-1895

 

Şikayetçi: 

T…H… K… Su Ve Kanalizasyon Onarım Temizleme San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

İ… Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

19.06.2015 / 51863 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/164074 İhale Kayıt Numaralı "A… Yakası 5,Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu, Bakım Onarım, Görüntüleme Ve Dere Kesit Düzenleme İnşaatı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

… 

BAŞVURU SAHİBİ:

T…H… K… Su ve Kanalizasyon Onarım Temizleme San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Yenköy Mah. Sarı Asman Sokak No: 14/2 Sarıyer/İ…

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İ… Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü,

Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No: 7 34060 Eyüp/İ…

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/164074 İhale Kayıt Numaralı “A… Yakası 5. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu, Bakım Onarım, Görüntüleme ve Dere Kesit Düzenleme İnşaatı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            İ… Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 08.01.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “A… Yakası 5. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu, Bakım Onarım, Görüntüleme ve Dere Kesit Düzenleme İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 19.06.2015 tarih ve 51863 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2015/1613 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuru konusu ihale kendileri üzerinde bırakıldıktan sonra T… Kanal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A… İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 06.05.2015 tarihli ve 2015/UY.III-1290 sayılı Kurul kararı sonucunda ihalenin anılan iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı, söz konusu Kurul kararında K… Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş. tarafından sunulan teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasında istekliye ait kaşe ve ismin bulunmamasının eksiklik olarak değerlendirilmediği, Kurul kararının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 54'üncü maddesine aykırı olduğu,

 

            2) 06.05.2015 tarihli ve 2015/UY.III-1290 sayılı Kurul kararında, K… Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş. tarafından sunulan teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzanın N…t Ç…k'e ait imza sirkülerinde yer alan imzaya benzerlik gösterdiği yönünde kanaatten bahsedildiği, benzerlik üzerinden ihalenin karar bağlandığı, kararın bir mevzuat düzenlemesine dayandırılamadığı, bu hususun hukuka aykırı olduğu,

 

            3) 06.05.2015 tarih ve 2015/UY.III-1290 sayılı Kurul kararının sonuç kısmında sınır değerin  tespit edildiği ve sınır değerin üzerinde teklif sunan başvuru sahbinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiğinin belirtildiği, hesaplamaları idareye bırakmak yerine Kurul kararıyla sınır değerin tespiti suretiyle idarenin yetkilerini kullanamaz hale getirildiği,

 

            4) Başvuru konusu ihale ile aynı gün gerçekleştirilen 2014/164087 İKN'li ihalede K… Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş.nin teklifinin aynı gerekçe ile idarece değerlendirme dışı bırakıldığı ve farklı bir istekli ile sözleşmenin imzalanarak işe başlandığı, K… Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş.nin itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı, eğer itirazda bulunsaydı ihalenin kendisi üzerine kalacağı,

 

5) K… Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş.nin şikâyet ve itirazen şikâyet haklarını kullanmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak bu hakkın T… Kanal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A… İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından kullanılarak ihalenin K… Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş.  üzerinde bırakılmasının sağlandığı, T… Kanal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A… İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularının reddedilmesi gerektiği, K… Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş.ye ait belgelere T… Kanal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A… İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının ne şekilde ulaştığının da araştırılması gerektiği, 4734 sayılı Kanun'un 17'nci ve 60'ıncı maddelerinin ihlal edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

 

            İnceleme konusu ihalede T… Kanal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – A… İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 20.02.2015 tarih ve 15989 sayı ile Kurum kaydına alınan itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi sonucunda 06.05.2015 tarih ve 2015/UY.III-1290 sayılı Kurul kararı ile “Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiş, söz konusu kararda “Başvuru sahibinin iddiasına yönelik yapılan incelemede, K… Tasarım Restorasyon ve İnşaat A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun N…t Ç…k tarafından imzalandığı ve N…t Ç…k’in istekli tarafından yetkilendirildiği görülmüştür. Bununla birlikte, birim fiyat teklif mektubunun eki olan ve 2 (iki) sayfadan oluşan birim fiyat teklif cetvelinin her iki sayfasında imzanın yer aldığı ancak imza sahibine ait ad ve soyad bulunmadığı tespit edilmiş, yapılan tespite ek olarak atılan imzanın N…t Ç…k’e ait olan imza ile benzerlik gösterdiği dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinin de N…t Ç…k tarafından imzalandığı anlaşılmıştır. Anılan istekliye ait birim fiyat teklif mektubu ve eki olan birim fiyat teklif cetveli üzerinde yapılan incelemede gerek birim fiyat teklif mektubunda gerekse eki olan birim fiyat teklif cetvelinin her iki sayfasında istekliye ait kaşeye yer verilmediği görülmüştür. Ancak, hem birim fiyat teklif mektubunda hem de istekli yetkilisi olan N…t Ç…k’e ait imza sirkülerinde istekli unvanı ve istekliye ait vergi numarası yer aldığından birim fiyat teklif mektubunda kaşeye yer verilmemesinin istekli tarafından sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olacak derecede esası etkileyen bir durum olmadığı sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, hesaplanan sınır değerin (8.594.803,71 TL) üzerinde teklif sunan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

            İncelemeye esas olmak üzere, söz konusu esas incelemeyi gerçekleştiren III. İnceleme Dairesinden başvuru dilekçesinde öne sürülen iddiaların aynı ihaleye ilişkin daha önce alınmış Kurul kararlarında değerlendirilip değerlendirilmediği ve söz konusu iddiaların Kurul kararına itiraz niteliği taşıyıp taşımadığı konusunda görüş talep edilmiş, III. İnceleme Dairesinin 22.06.2015 tarih ve 1483 sayılı yazısında özetle, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan 1, 2, ve 3’üncü iddiaların Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu, 4 ve 5’inci iddiaların ise yeni bir hususa ilişkin olduğu ifade edilmiştir. 

 

            Esas incelemeyi gerçekleştiren daireden alınan görüş doğrultusunda başvuru sahibinin 1, 2, ve 3’üncü iddiaların iddialarının Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu ve 4734 sayılı Kanun’un 57’nci maddesinde yer alan Kurul kararlarının ancak yargı mercilerinde dava konusu yapılabileceği hükmü dikkate alındığında, başvuru sahibinin 1, 2, ve 3’üncü iddiaları bakımından Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Yapılan tespitler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin on birinci fıkrasının (c) bendi gereğince 1, 2, ve 3’üncü iddialar bakımından başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir. 

 

            Başvuru sahibinin 4 ve 5’inci iddialarına ise idareye sunulan şikâyet dilekçesinde yer verilmediği, ayrıca 4’üncü iddiasının şikâyet konusu edilen ihale dışında 2014/164087 İKN'li ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiş olup, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “                   Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü karşısında itirazen şikâyet dilekçesinin 4 ve 5’inci iddialar bakımından başvurunun şekil yönünden uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

            Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, başvurunun 1, 2 ve 3’üncü iddialar için görev, 4 ve 5’inci iddialar için şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap