ihale-soru-cevap-logo.png

" Bilanço " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale tarihinden sonra Vergi Dairesine verilen düzeltme beyannamesi ile düzeltilen bilanço değerlerinin ihale tarihi itibarıyla (mali kriterler yetersiz olduğu gerekçesiyle) değerlendirme dışı bırakılması gereken teklifi geçerli hale getirmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [963]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalenin 2014 yılı Ekim ayında yapıldığı göz önüne alındığında, ihaleden önceki yıla ait bilanço ve gelir tablosunun sunulması gerekmekte olup, istenilen oranların 2013 yılı ile sağlanamaması halinde ise 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun sunulması mümkün olmaktadır. Buna göre 2013 yılına ait bilanço ve gelir tablosu sunulmadan 2012 yılına ait bilanço ve gelir tablosu sunulmasının mevzuata aykırı olduğu, bu durumun başvuru sahibi istekli tarafından da bilindiği, bu itibarla başvuru sahi << Devamını Oku>> [955]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibi tarafından düzenlenen “Bilanço Bilgileri Tablosu” ile “Karşılaştırmalı ayrıntılı Bilanço” ve “Karşılaştırmalı Ayrıntılı Gelir Gider Tablosu” gibi belgelerde TÜRMOB kaşesinin ve kaşe üzerinde de imzanın bulunduğu, idare tarafından söz konusu belgelerle ilgili olarak yapılan teyitten de İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 14.05.2012 tarihli cevabi yazısı ile 22145 numaralı kaşenin odalarının 23443 sicil numaralı serbest muhasebeci mali müşavir üyesi…..’ya ait olduğu << Devamını Oku>> [1347]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-9 Sayılı Kararında: Geçici teminatın gelir kaydedileceği durumlar yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde, sayılmış olup, söz konusu Kanun maddesinde, belirtilen yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği düzenlenmiştir. İncelenen uyuşmazlıkta, idarece başvuru sahibinin teklifin << Devamını Oku>> [562]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-1266 Sayılı Kararında: Aynı Kanunun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmam << Devamını Oku>> [496]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun2012/UH.II-91 Sayılı Kararında: İnceleme konusu ihaleye ilişkin başvuru sahibi tarafından sunulan “kurumlar vergisi beyannamesi” başlıklı vergi dairesi çıktısı şeklinde sunulan ve bilanço ile gelir tablosunu gösteren belgenin ilk ve son sayfalarının ilgili meslek mensubu tarafından onaylandığı dikkate alındığında, anılan belgenin üçüncü ve dördüncü sayfalarında mevcut olmayan serbest muhasebeci mali müşa << Devamını Oku>> [545]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2011/UH.II-3849 Sayılı Kararında: Mevzuat hükmü çerçevesinde başvuru sahibinin özel ortağı tarafından 2010 yılına ilişkin sunulan bilanço ve gelir tablolarındaki SMMM imzası eksikliğinin tamamlatılabileceği anlaşılmakla birlikte, idari şartnamenin ilgili maddesinde ekonomik ve mali yeterlik kriteri olarak öngörülen pilot ortak tarafından sunulan gelir tablolarındaki ciro yetersizliğinin anılan Yönetmeliğin 56 ncı << Devamını Oku>> [488]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi günler, 4734 sayılı KİK 3(b) istisna maddesi kapsamında çıkarılan ve 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 15(1)(a) maddesi doğrultusunda Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalede, firmanın sunmuş olduğu bilançoda özkaynaklar oranı en az 0,15 olması gerekirken 0,08 olarak tespit edilmiştir. Firmayı değerlendirme dışı bıraktık fakat geçici teminatını irad kaydetmelimiyiz. Teşekkür ederim. << Devamını Oku>> [489]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

iyi günler, hizmet alımı personel taşıma ihalesinde bilanço kriterleri neye göre belirlenir. Kriterlerin üçünün de istenilmesi kurumamı bağlıdır yoksa zorunlu mudur? Saygılarımla << Devamını Oku>> [557]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad soruyu eksik sordum kusura bakmayın Yapım ihalelerinde bilanço isteme sınırı ne kadardır << Devamını Oku>> [2259]