İhalenin içinde bulunduğu yıldan (2022) önceki yıl (2021) atlanarak bilanço ve gelir tablosu sunulabilir mi?

Yayın Tarih: 02.03.2023 10:03
Özet

İhale tarihinin yılın ilk dört ayında olmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablosu beyan edilmediği anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.


Toplantı No 2023/015
Gündem No 25
Karar Tarihi 22.02.2023
Karar No 2023/UH.II-397

BAŞVURU SAHİBİ:

Yakınyurt Temizlik Gıda Sosyal Hizm. Taş. İnş. Petrol İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1097044 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 24 Aylık (01/01/2023-31/12/2024 Tarihleri Arası) Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis Hizmetleri” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 21.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 24 Aylık (01/01/2023-31/12/2024 Tarihleri Arası) Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Yakınyurt Temizlik Gıda Sosyal Hizm. Taş. İnş. Petrol İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.12.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2022 tarih ve 70144 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1640 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kısmi teklife açık bahse konu ihalenin 2’inci kısmı üzerinde bırakılan Capital Tur. Yemek. Tem. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Eren Tabldot Tic. Tem. A.Ş.nin ihaleye katılımda yeterlik kriterlerini sağlayamadıklarından dolayı değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği,

 

1) İdari Şartnamenin 7.1.a.2’nci maddesinde “Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.” düzenlemesinin yer aldığı, ilgili firmalar tarafından şirketlerini temsile yetkili olan kişiler ile ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgiler EKAP sistemine kayıt ettirilmediği, EKAP sisteminde yer alan bilgiler şirketin son ortaklık durumunu yansıtmadığı,

 

2) İlgili isteklilerin teklif mektubu, ilgili firmayı temsile yetkili kişiler tarafından e-imza ile imzalanmadığı,

 

3) İlgili istekliler tarafından beyan edilen/sunulan Geçici Teminat Mektubu, ihale dokümanı Ek’inde yer alan GeciciTeminatMektubu_KIK051_2_EKAP_H Standart formuna uygun olmadığı, geçici teminat mektubu standart formunda yazılan bilgiler ile ilgili firma tarafından sunulan geçici teminat mektubu üzerindeki bilgilerin birebir aynı olmadığı, bilgiler birbirleriyle örtüşmediği, geçici teminat mektubu süresi de istenilen süreyi (19.04.2023 tarihine kadar) kapsamadığı, anılan belgenin tutarının toplam tekliflerinin %3’ünü karşılamadığı,

 

4) İlgili istekliler tarafından beyan edilen/sunulan yılsonu bilançosunun veya eş değer belgelerin, toplam ciroyu gösteren gelir tablolarının İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesindeki kriterleri karşılamadığı, teklifleri kapsamında 2021 yılına ait bilanço bilgileri veya 2021 yılı ile birlikte 2020 yılına ait bilanço bilgileri sunulması/beyan edilmesi gerekirken, sadece 2020 yılına ait bilanço bilgilerinin beyan edildiği, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği,

 

5) İlgili isteklilerin İdari Şartname’nin 7.5.1’nci maddesinde istenilen iş deneyim kriterlerini sağlayamadığı, iş deneyimlerini tevsik etmek üzere sunulan belgelerin benzer iş tanımına uygun olması gerekirken, benzer iş tanımına uygun olmadığı, belge tutarlarının karşılanması gereken parasal limitleri de karşılamadığı, iş deneyim belgelerinin EKAP sistemine kayıt ettirilmediği,

 

6) İlgili istekliler tarafından İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin ı) bendi gereğince teklifleri kapsamında sunulan İşletme Kayıt Belgesi, anılan belge üzerinde yazan belge numarası ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi internet adresi “https://ggbs.tarim.gov.tr” üzerinden sorgulandığında, İşletme Kayıt Belgelerinin pasif durumda olduğunun, sistemde kayıtlı olmadığının ve geçerliliğini kaybettiğinin görüleceği, işletme kayıt belgelerinin faaliyet konusu da söz konusu yemek hizmeti alımı işini kapsamadığı, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen İşletme Kayıt Belgesi’ne ait bilgiler ile beyan edilen bilgilerin tevsik edilmesi amacıyla idarenize ibraz edilen işletme kayıt belgesi bilgileri arasında uyumsuzluklar olduğu, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

7) İlgili istekliler tarafından e-teklifleri kapsamında beyan edilen ve ihale sonrasında idareye ibraz edilen bilgi ve belgelerin, İdari Şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesinde yer verilen belgelerin sunuluş şekli düzenlemelerine uygun olarak sunulmadığı, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelerin “fotokopi” olarak idareye ibraz edildiği, açıklanan nedenlerle tekliflerinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 24 Aylık (01/01/2023-31/12/2024 Tarihleri Arası) Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis Hizmetleri

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

Kahvaltı: 263.280 öğün, Öğle Yemeği: 293.180 öğün, Akşam Yemeği: 260.880 ve Ara öğün (kuşluk-ikindi-gece) : 347.260 öğün, Toplam: 1.164.600 öğün Mamul yemek hizmeti alımı işi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Şanlıurfa Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü – Karaköprü Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü – Şanlıurfa Kadın Konukevi Merkezi Müdürlüğü – Şanlıurfa Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü – Şanlıurfa 0-18 Yaş Kız ve 0-12 Yaş Erkek Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (SIRRIN) – Şanlıurfa 13-18 Yaş Erkek Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (MAŞUK)” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 7.1.a.2’nci maddesinde “Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında;

 

İhale üzerinde bırakılan Capital Tur. Yemek. Tem. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin EKAP üzerinden Ticaret Sicili Bilgileri sorgulandığında, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgilere ulaşıldığı, ortaklarının El Ruha Yemekçilik Org. Gıda Tem. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (%55 ortağı) ile Mehmet Yusuf İzol (%45) olduğu, Mehmet Yusuf İzol’un aynı zamanda şirket müdürü olduğu görülmekte olup bahse konu istekli açısından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP’taki bilgilerle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin EKAP üzerinden Ticaret Sicili Bilgileri sorgulandığında, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgilere ulaşıldığı, %100 hissesine sahip ortağının Elif Kalkan olduğu, Elif Kalkan’ın aynı zamanda şirket müdürü olduğu, özel ortağı İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin EKAP üzerinden Ticaret Sicili Bilgileri sorgulandığında, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgilere ulaşıldığı, %100 hissesine sahip ortağının Zeynelabidin Samak olduğu, Zeynelabidin Samak’ın aynı zamanda şirket müdürü olduğu görülmekte olup bahse konu istekli açısından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP’taki bilgilerle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Eren Tabldot Tic. Tem. A.Ş.nin EKAP üzerinden Ticaret Sicili Bilgileri sorgulandığında, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgilere ulaşıldığı, %100 hissesine sahip ortağının Ali Osman Avşar olduğu, bu durumun EKAP’a kayıtlı pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinden de tespit edilebildiği, Ali Osman Avşar’ın aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı olduğu görülmekte olup bahse konu istekli açısından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin EKAP’taki bilgilerle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin 1’inci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

Kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında;

 

İhale üzerinde bırakılan Capital Tur. Yemek. Tem. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunun şirket müdürü Mehmet Yusuf İzol tarafından imzalandığı görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif mektubunun pilot ortak Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şirket müdürü Elif Kalkan ile özel ortak İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin şirket müdürü Zeynelabidin Samak tarafından imzalandığı görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Eren Tabldot Tic. Tem. A.Ş.nin teklif mektubunun şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Osman Avşar tarafından imzalandığı görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin 2’nci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü,

 

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.04.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Geçici teminatın verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Geçici teminat mektubunu düzenleyen kuruluş tarafından mektuba verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Şanlıurfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında;

 

İhale üzerinde bırakılan Capital Tur. Yemek. Tem. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin olarak kefalet senedi referans numarasının beyan edildiği, tutarının (1.500.000 TL) kısmi teklife açık ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımları için teklif edilen toplam bedelin en az %3’ünü (21.630.420,00 TL x 0,03 = 648.912,60 TL) karşıladığı, geçerlilik tarihinin 30.04.2023 olduğu, İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde yer alan “Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.04.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” düzenlemedeki kriteri karşıladığı görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin olarak geçici teminat mektubu ayırt edici numarasının beyan edildiği, tutarının (900.000 TL) kısmi teklife açık ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımları için teklif edilen toplam bedelin en az %3’ünü (29.355.570,00 TL x 0,03 = 880.667,10 TL) karşıladığı, geçerlilik tarihinin 21.06.2023, İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde yer alan “Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.04.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” düzenlemedeki kriteri karşıladığı görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Eren Tabldot Tic. Tem. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin olarak geçici teminat mektubu ayırt edici numarasının beyan edildiği, tutarının (1.200.000 TL) kısmi teklife açık ihalenin 1’inci ve 2’nci kısımları için teklif edilen toplam bedelin en az %3’ünü 38.910.070,00 TL x 0,03 = 1.167.302,10 TL) karşıladığı, geçerlilik tarihinin 19.07.2023 olduğu, İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde yer alan “Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 19.04.2023 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.” düzenlemedeki kriteri karşıladığı görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur…

(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(9) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur…

(12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(14) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak gerçekleştirdiği hizmet işleri ile ilgili ciro tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

(15) Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” hükmü,

 

İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur…

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesinde “İstekli tarafından;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birinin sunulması yeterlidir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur…

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında;

 

İhale üzerinde bırakılan Capital Tur. Yemek. Tem. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda sadece 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun beyan edildiği, bahse konu ihale tarihi (21.11.2022) dikkate alındığında ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olmadığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablosu beyan edilmediği anlaşıldığından teklifinin kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale tarihinden önceki yıla ait (2021 yılına ait) bilançonun ve gelir tablosunun beyan edildiği, sunulan bilançonun yeterlik kriteri olarak istenilen bilanço rasyolarını (4,006, 0,859, 0,000) karşıladığı, bahse konu ihalenin 2’nci kısmında anılan İş Ortaklığının sağlaması gereken asgari ciro tutarının teklif bedelinin %20’si olan (0,20 * 12.444.050,00 TL =) 2.488.810,00 TL’ye tekabül ettiği, pilot ortağın iş ortaklığındaki hissesi oranında (%51) sağlaması gereken ciro tutarının (0,51 * 2.488.810,00 TL =) 1.269.293,10 TL olduğu, Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2021 yılına ait gelir tablosundaki toplam cirosunun *.***.046,24 TL olduğu görülmüş olup pilot ortak tarafından bahse konu yeterlik kriterlerinin sağlandığı görülmektedir. Özel ortak İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda sadece 2020, 2019, 2018, 2017 ve 2016 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosunun beyan edildiği, bahse konu ihale tarihi (21.11.2022) dikkate alındığında ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olmadığı, dolayısıyla anılan isteklinin özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablosu beyan edilmediği anlaşıldığından söz konusu isteklinin teklifinin kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Eren Tabldot Tic. Tem. A.Ş.nin tarafından ihale tarihinden önceki yıla ait (2021 yılına ait) bilançonun ve gelir tablosunun beyan edildiği, sunulan bilançonun yeterlik kriteri olarak istenilen bilanço rasyolarını (2,470, 0,525, 0,466) karşıladığı, bahse konu ihalenin 2’nci kısmında anılan İş Ortaklığının sağlaması gereken asgari ciro tutarının teklif bedelinin %20’si olan (0,20 * 38.910.070,00 TL =) 7.782.014,00 TL’ye tekabül ettiği, Eren Tabldot Tic. Tem. A.Ş.nin 2021 yılına ait gelir tablosundaki toplam cirosunun ***.***.437,10 TL olduğu görülmüş olup anılan istekli tarafından bahse konu yeterlik kriterlerinin sağlandığı anlaşılmıştır.

 

Kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında; ihale üzerinde bırakılan Capital Tur. Yemek. Tem. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, başvuru sahibinin 4’üncü iddiasının söz konusu iki istekli açısından yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 7.5.1’nci maddesinde “İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Aynı Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede kamuda veya özel sektörde yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında;

 

İhale üzerinde bırakılan Capital Tur. Yemek. Tem. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda %55 ortağı olan El Ruha Yemekçilik Org. Gıda Tem. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş %20 oranında paya sahip olduğu Sağlık Bakanlığı’na gerçekleştirilen malzemeli yemek hizmet alımı ihalesinden alınmış iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgenin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olduğu, sunulan belge tutarının (0,20 x 44.354.178,97 TL = 8.870.835,79 TL) İdari Şartname’nin 7.5.1’nci maddesinde istenilen iş deneyim kriterini güncelleme yapılmadan dahi (0,20 x 9.169.300,00 TL = 1.833.860,00 TL) karşıladığı, bahse konu belgenin EKAP’a kayıtlı bir iş deneyim belgesi olduğu görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na gerçekleştirilen yemek hizmet alımı ihalesinden alınmış iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgenin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olduğu, sunulan belge tutarının (4.781.806,29 TL) pilot ortağın iş ortaklığında hissesine düşen asgari tutarı (İdari Şartname’nin 7.5.1’nci maddesinde istenilen iş deneyim kriterini) güncelleme yapılmadan dahi (0,7 x 0,20 x 12.444.050,00 TL = 1.742.167,00 TL) karşıladığı, bahse konu belgenin EKAP’a kayıtlı bir iş deneyim belgesi olduğu, özel ortağı İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen öğrencilere öğle yemeği hazırlanması, taşınması ve servisi hizmet alımı ihalesinden alınmış iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgenin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olduğu, sunulan belge tutarının (2.334.555,20 TL) özel ortağın iş ortaklığında hissesine düşen asgari tutarı (İdari Şartname’nin 7.5.1’nci maddesinde istenilen iş deneyim kriterini) güncelleme yapılmadan dahi (0,3 x 0,20 x 12.444.050,00 TL = 746.643,00 TL) karşıladığı, görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Eren Tabldot Tic. Tem. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Birliği (3. Bölge)’ne gerçekleştirilen yemek hizmet alımı ihalesinden alınmış iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgenin ihale konusu işe ve benzer iş tanımına uygun olduğu, sunulan belge tutarının (17.325.342,99 TL) İdari Şartname’nin 7.5.1’nci maddesinde istenilen iş deneyim kriterini güncelleme yapılmadan dahi (0,20 x 15.911.750,00 TL = 3.182.350,00 TL) karşıladığı, bahse konu belgenin EKAP’a kayıtlı bir iş deneyim belgesi olduğu görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin 5’inci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 75.3’üncü maddesinde “Malzemeli veya malzemesiz yemek hizmeti alımı ihalelerinde, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddesinin, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin istenilmesine ilişkin alt maddesinde aday ve isteklilerden sadece Gıda Üretim İzni Belgesi’nin istenilmesi yeterli olup, Gayrisıhhî Müessese Ruhsatı, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi, Kontrol ve Denetim Raporu gibi belgelerin sunulacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

ı) İsteklinin kendi mutfağı adına 5996 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak düzenlenmiş İşletme Kayıt Belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında;

 

İhale üzerinde bırakılan Capital Tur. Yemek. Tem. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda işletme kayıt belgesinin (14.10.2019 tarihli ve TR-63-K-013510 kayıt numaralı)  beyan edildiği, işletme kayıt belgesi beyan edilen belge numarası ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi internet adresi “https://ggbs.tarim.gov.tr” üzerinden sorgulandığında söz konusu belgenin kayıtlı olduğu, belge geçerlilik tarihinin sona erdiğine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı, “İşletme faaliyeti” başlığı altında “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” ifadesine yer verildiği, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile herhangi bir uyumsuzluğun bulunmadığı görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda işletme kayıt belgesinin (27.11.2020 tarihli ve TR-63-K-010240 kayıt numaralı) beyan edildiği, işletme kayıt belgesi beyan edilen belge numarası ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) internet adresi “https://ggbs.tarim.gov.tr” üzerinden sorgulandığında söz konusu belgenin kaydına ulaşılamadığı, idare ile Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasındaki yazışmada, pilot ortak Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 27.11.2020 tarihli ve TR-63-K-010240 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin teyidinin alınamadığının belirtildiği, söz konusu numarası verilen işletme kayıt belgesinin kaydının olup olmadığına ilişkin bilgi talep edildiği, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nde pilot ortak Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.11.2020 tarihli ve TR-63-K-010246 kayıt numaralı işletme kayıt belgesinin mevcut ve aktif olduğunun belirtildiği, özel ortağı İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda işletme kayıt belgesinin (10.04.2022 tarihli ve TR-63-K-010651 kayıt numaralı) beyan edildiği, işletme kayıt belgesi beyan edilen belge numarası ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi internet adresi “https://ggbs.tarim.gov.tr” üzerinden sorgulandığında söz konusu belgenin kayıtlı olduğu, belge geçerlilik tarihinin sona erdiğine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı, “İşletme faaliyeti” başlığı altında “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” ifadesine yer verildiği, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile herhangi bir uyumsuzluğun bulunmadığı görülmüş olup pilot ortak tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen işletme kayıt belgesine Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) internet adresi “https://ggbs.tarim.gov.tr” üzerinden yapılan sorgulamada teyit edilemediğinden anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Eren Tabldot Tic. Tem. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda işletme kayıt belgesinin (14.01.2021 tarihli ve TR-21-K-013603 kayıt numaralı) beyan edildiği, işletme kayıt belgesi beyan edilen belge numarası ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi internet adresi “https://ggbs.tarim.gov.tr” üzerinden sorgulandığında söz konusu belgenin kaydına ulaşılamadığından belgeyi düzenleyen Bağlar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yazılan 18.01.2023 tarihli ve E-84252536-101.01.02-30011 sayılı yazı ile “2022/1097044 ihale kayıt numaralı “Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 24 Aylık (01/01/2023-31/12/2024 Tarihleri Arası) Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis Hizmetleri” işiyle ilgili Kurumumuza yapılan başvuruya ilişkin olarak ihaleye teklif veren Eren Tabldot Tic. A.Ş. firmasının bahse konu ihalede yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği, 14.01.2021 tarihli ve TR-21-K-013603 numaralı işletme kayıt belgesinin ihale tarihinde (21.11.2022) kayıtlı ve aktif olup olmadığı, kayıtlı ve aktif haldeyse bir örneğinin Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.” hususlarında bilgi ve belge talep edildiği, Bağlar Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gönderilen ve 13.02.2023 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2023 tarihli ve E-98844043-622.03-8736465 sayılı yazıda “İlgi yazınıza istinaden Bakanlığımızın “Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi”nde (GGBS) tarafımızca yapılan inceleme sonucunda yazınızda bahsi geçen “Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi-Diyarbakır Şubesi” unvanlı işletmenin 14.01.2021 tarihli TR-21-K-013603 numaralı “İşletme Kayıt Belgesi”nin olduğu fakat işletme yetkilisinin müdürlüğümüze vermiş olduğu 07.12.2022 tarih ve 10207544 kayıt numaralı dilekçesine istinaden işletmenin pasif hale getirildiği görülmüştür. Söz konusu işletme 14.01.2021 tarihi ile 07.12.2022 tarihleri arasında aktifken, 07.12.2022 tarihinden sonra pasif haldedir.” ifadelerine ve ekinde bahse konu işletme kayıt belgesine yer verildiği görülmüş olup söz konusu işletme kayıt belgesinin ihale tarihinde aktif halde olduğu, ihale tarihinden sonraki bir tarihte 07.12.2022 tarihinden sonra pasif hale getirildiği anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin uygun olduğu anlaşılmıştır.

Kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, başvuru sahibinin 6’ncı iddiasının söz konusu iki istekli açısından yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir…” hükmü,

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesinde “7.9.1. İdarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

7.9.2. İstekliler, bu madde kapsamında idarece talep edilen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.9.3. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.9.4. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında;

 

İhale üzerinde bırakılan Capital Tur. Yemek. Tem. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti. sunulan bilgi ve belgelerin, İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesinde yer verilen belgelerin sunuluş şekli düzenlemelerine uygun olarak sunulduğu görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan bilgi ve belgelerin, İdari Şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesinde yer verilen belgelerin sunuluş şekli düzenlemelerine uygun olarak sunulduğu görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Eren Tabldot Tic. Tem. A.Ş.nin tarafından sunulan bilgi ve belgelerin, İdari Şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.9’uncu maddesinde yer verilen belgelerin sunuluş şekli düzenlemelerine uygun olarak sunulduğu görülmüş olup herhangi bir aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu sebeple, başvuru sahibinin 7’nci iddiasının yerinde bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

Başvuru sahibi Yakınyurt Tem. Gıda Sos. Hiz. Taş. İnş. Pet. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda sadece 2020 yılına ait bilanço ve gelir tablosunun beyan edildiği, bahse konu ihale tarihi (21.11.2022) dikkate alındığında ihale tarihinin yılın ilk dört ayında olmadığı, dolayısıyla anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda 2021 yılına ait bilanço ve gelir tablosu beyan edilmediği anlaşıldığından teklifinin kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, kısmi teklife açık bahse konu ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında; ihale üzerinde bırakılan Capital Tur. Yemek. Tem. İnş. Gıda. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Kalkan Temizlik Yemek Gıda İnş. Tarım Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İde Yemek Tem. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ve başvuru sahibi Yakınyurt Tem. Gıda Sos. Hiz. Taş. İnş. Pet. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap