ihale-soru-cevap-logo.png

" bulunan " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun işgal harcına ilişkin 52’nci maddesinde; “Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir: Pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, Yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının herhangi bir mak << Devamını Oku>> [106]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Proje ve mahal listesinde yer alan iş kalemlerinin tanım, tarif ve yapım şartlarına teknik şartnamelerde yer verilmesi gerektiği. Bu şartnamelerde, sözleşme ve idari şartnamedeki hükümlerle düzenlenen hususlarda ayrıca bir düzenlemeye yer verilemeyeceği, İlerleme yüzdelerinin ise (Pursantaj cetvelleri), proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde, sözleşme bedelinin hangi oranda ödeneceğini gösteren bir belge olduğu. İlerleme yüzdelerine dayanılarak, proje ve mahal listesin << Devamını Oku>> [164]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kurum içinde bulunan müdürlüklerin (destek müdürlüğü, insan kaynakları müdürlüğü vb) ihtiyaçları için tek bir doğrudan temin mi yapılması gerekir yoksa her birimin talebi ayrı mı değerlendirilir? Taleplerin kırtasiye yada elektronik malzeme olması halinde hepsini birleştirip tek bir doğrudan temin yapsak olur mu? << Devamını Oku>> [165]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. kanun gereği gercekleştirme görevlisi. "ödeme evraklarını inceleyip kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür" notu düşüyor. bizde ise sadece " ÖDEME EVRAGINDA GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ OLARAK İMZA ATIYORUZ. BU DURUMDA ödeme evragında imzası bulunan gerçekleştirme görevlisi, ihale komisyonunda görev alabilimiıyor mu… << Devamını Oku>> [244]


Kazı imalatlarında; zemin cinsine dayalı olarak sözleşme bedelinin dışında ayrıca ilave bir bedelin ödenemeyeceği, Ancak, zemin kotlarının yükseltilmesine dayalı olarak hazırlanan revize projeden dolayı, kazı miktarında artma veya eksilme meydana gelmiş ise, artan veya eksilen imalat miktarının bedelinin hesaplanmasının gerektiği, bu kapsamda bulunan değer artı ise % 10 iş artışını geçmemek kaydıyla yüklenicisine ödenmesi, eksi ise de sözleşme bedelinden düşülmesinin gerektiği, Kazı miktarında, << Devamını Oku>> [735]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 6 ncı İdare Mahkemesinin 13.03.2008 gün ve E:2008/3 sayılı kararında, “Uyuşmazlık konusu olayda, hakkında bir yıl süreyle ihalelerden yasaklama kararı bulunan şirket ortağının davacı şirketteki hissesinin %0,01 olduğu sabittir. Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği'nin XV-H bölümünde haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ortağı olduğu sermaye şirketinin sermayesinin yansından […] << Devamını Oku>> [734]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Çanakkale Belediyesi Yılı : 2009 Tutanak No : 39792 Tutanak Tarihi : 16.12.2014   3- 1140 sayılı ilamın 9 uncu maddesiyle; Gürbüzler İnşaat yüklenimindeki 5.762.000 TL sözleşme bedelli, 25.05.2005 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel ve açık ihale usulü ile ihalesi yapılan Esenler III. Kısım Toplu Konut İnşaatı İle Ada İçi Alt Yapı […] << Devamını Oku>> [3507]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kanunu’nun 17. ve 58. maddelerinde, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek yasak fiil veya davranışlarda bulunan kişilerin ihaleden yasaklanmaları yanında geçici teminatlarının da irat kaydedileceğine yönelik bir hüküm olmadığı hk. << Devamını Oku>> [480]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 15. İdare Mahkemesinin 05.04.2007 gün ve E:2007/429 sayılı kararı ile ; “4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için, ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer […] << Devamını Oku>> [470]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 16.04.2014 tarih ve E:2009/4979, K:2014/1439 sayılı kararı ile “ ..Bakılan davada, davacı şirketin teklif kapsamında idareye sunduğu TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve 14001 Çevre Yönetim Sisteme Belgeleri incelendiğinde; belgelerdeki noter onaylarında; “İşbu örneğin ibraz edilenin aslının aynı olduğu tasdik olunur.” Şerhi bulunmaktadır. Noter onaylı bu şerhte “..aslının aynı olduğu […] << Devamını Oku>> [481]