Proje ve mahal listesinde yer almayan ancak sözleşme eki birim fiyat poz tarifi ve pursantaj cetvelinde bulunan “Y.19.057/003 :5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile yatayda döşemelerde veya ters teras ısı yalıtımı yapılması ” iş kaleminin bedelinin iş eksilişi kapsamında kesilmesi gerekir mi?

Yayın Tarih: 09.05.2020 10:05
Özet

Proje ve mahal listesinde yer alan iş kalemlerinin tanım, tarif ve yapım şartlarına teknik şartnamelerde yer verilmesi gerektiği. Bu şartnamelerde, sözleşme ve idari şartnamedeki hükümlerle düzenlenen hususlarda ayrıca bir düzenlemeye yer verilemeyeceği, İlerleme yüzdelerinin ise (Pursantaj cetvelleri), proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde, sözleşme bedelinin hangi oranda ödeneceğini gösteren bir belge olduğu. İlerleme yüzdelerine dayanılarak, proje ve mahal listesinde olmayan bir iş kaleminin bedelinin kesilmesi durumunda, sözleşme bedelindeki % 100 lük bütünlüğün bozulacağı, bu durumun da sözleşmenin yukarıda belirtilen hükmüne aykırı olacağı. Sonuç olarak, proje ve mahal listesinde yer almayan ancak ilerleme yüzdeleri ile birim fiyat tarif listesinde yer alan iş kalemi bedelinin, sözleşme bedelinden kesilemeyeceği.


T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

 

Sayı:19644152-045.01/7790

Konu:Görüş Talebi

Tarih:10.01.2019

 

AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Fen İşleri Müdürlüğü)

İlgi : 25.12.2018 tarihli ve 92148374-622.01-E.13855 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre ihale edilerek 11.06.2018 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Meydan Düzenlemesi ve Kapalı Otopark Yapım işinde ‘nde, proje ve mahal listesinde yer almayan ancak sözleşme eki birim fiyat poz tarifi ve pursantaj cetvelinde bulunan “Y.19.057/003 :5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar ile yatayda döşemelerde veya ters teras ısı yalıtımı yapılması “ iş kaleminin bedelinin iş eksilişi kapsamında kesilip kesilemeyeceği hususunda yüklenici ile idareniz arasında anlaşmazlık oluştuğundan bahisle Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiştir.

Anlaşmazlık konusu ile ilgili olarak;

Yüklenici görüş ve talebi, anlaşmazlık tutanağından özetle, bahse konu işin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlandığı, proje ve mahal listesinde olmayan ve yaptırılmayan iş kaleminin pursantajda yer alması nedeniyle kesinti yapılamayacağına.

İdareniz görüşü, pursantajda ve sözleşme eki birim fiyat tariflerinde yer alan “Y. 19.057/003: 5 cm kalınlıkla yüzeyi düzgün levhalar ile yatayda döşemelerde veya ters teras ısı yalıtımı yapılması” iş kaleminin yapımından vazgeçildiği ve bedelinin kesilmesi gerektiğine,

İlişkindir.

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli “ başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. “

Hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden, söz konusu işin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlandığı, yüklenicinin teklifini, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdiği, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde de yüklenicinin teklif ettiği toplam bedelin esas alınması gerektiği hususunda tartışmaya mahal bir durum bulunmamakta olup, idarenizce, ihale dokümanlarından olan projelerin ve projelere dayalı olarak hazırlanan mahal listeleri ile iş kalemi tanım, tarif ve yapım şartlarının yer aldığı Teknik Şartnamelerin birbiriyle uyumlu olarak hazırlanması önem arz etmektedir.

Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan bu işte; birim fiyat sözleşmelerde uygulanan ve fakat idarelerdeki mevcut birim fiyat poz numaraları ve tarifleri aynen alınarak birim fiyat tarif ve listelerinin oluşturulmasının ve bu listelerde, proje ve mahal listesinde yer almayan iş kalemlerine yer verilmesinin, işin sözleşme hükümleri ve mevzuatına uygun düşmeyeceği,

Proje ve mahal listesinde yer alan iş kalemlerinin tanım, tarif ve yapım şartlarına teknik şartnamelerde yer verilmesi gerektiği.

Bu şartnamelerde, sözleşme ve idari şartnamedeki hükümlerle düzenlenen hususlarda ayrıca bir düzenlemeye yer verilemeyeceği,

İlerleme yüzdelerinin ise (Pursantaj cetvelleri), proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde, sözleşme bedelinin hangi oranda ödeneceğini gösteren bir belge olduğu.

İlerleme yüzdelerine dayanılarak, proje ve mahal listesinde olmayan bir iş kaleminin bedelinin kesilmesi durumunda, sözleşme bedelindeki % 100 lük bütünlüğün bozulacağı, bu durumun da sözleşmenin yukarıda belirtilen hükmüne aykırı olacağı.

Sonuç olarak, proje ve mahal listesinde yer almayan ancak ilerleme yüzdeleri ile birim fiyat tarif listesinde yer alan iş kalemi bedelinin, sözleşme bedelinden kesilemeyeceği.

Değerlendirilmektedir.

 


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap