ihale-soru-cevap-logo.png

" Davacı " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 16/03/2011 tarih ve Esas No:2010/1230, Karar No:2011/1064 sayılı kararı ile; “Dosyanın incelenmesinden; Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 28/12/2007 tarihinde yapılan “Nükleer Tıp Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin dava konusu 19.08.2008 tarih ve 2008/MK-110 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararının uygulanması << Devamını Oku>> [432]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlık konusu ihalede davacı iş ortaklığınca doküman satın alındığı ve ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla davacı iş ortaklığının istekli statüsünü kazandığı, eşit muamele yönünden diğer isteklilerin iş deneyim belgelerinin de incelenmesi isteminin yapılacak inceleme sonucuna göre teklif sıralaması değişebileceği gibi ihalenin iptalinin dahi gündeme gelebileceği, bu nedenle davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale ile arasındaki menfaat ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurma << Devamını Oku>> [437]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince 19.04.2012 tarih ve E:2009/1160, K:2012/836 sayı ile; “… Olayda, yaklaşık maliyeti 1.770.000,00 TL olan uyuşmazlık konusu ihaleye 2 firmanın katılması, bu firmalardan bir tanesinin teklifinin yaklaşık maliyete göre % 58 tenzilatla 747.105,00 TL olması diğer firmanın teklifinin ise % 26 tenzilatla 1.308.000,00     TL olduğu hususu göz önüne alındığında ihalede rekabet ortamının oluştuğu […] << Devamını Oku>> [466]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi sonucunda alınan 11.06.2012 tarih ve E: 2009/3478, K: 2012/1638 sayılı karar ile, “… Bu durumda, davacı şirket adına ihale tarihi itibarıyla hakkında kamu davası açılan şirket ortağı şirket müdürü tarafından teklif mektubu imzalanmak suretiyle anılan ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla yukarıda anılan 4734 sayılı Yasa’nın 59. Maddesi uyarınca […] << Devamını Oku>> [407]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkeme kararlarına istinaden verilen hüküm sonucu oluşan vekalet ücreti açık olarak davacıya ödenir demiş ise direk davacı hesabına ödenebilir mi ( serbest meslek makbuzu istenmeyecek bu durum da), ya da her halükarda avukata mi ödenir ? Teşekkürler.. << Devamını Oku>> [645]