Davacı veya davalı idareden hangisinin haklı olduğu tespit edilmeksizin karar verilmiş olduğundan, yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılması ve vekâlet ücretine hükmedilmemesi hk.

Özet

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 16/03/2011 tarih ve Esas No:2010/1230, Karar No:2011/1064 sayılı kararı ile; “Dosyanın incelenmesinden; Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 28/12/2007 tarihinde yapılan “Nükleer Tıp Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin dava konusu 19.08.2008 tarih ve 2008/MK-110 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararının uygulanması amacıyla […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığının 16/03/2011 tarih ve Esas No:2010/1230, Karar No:2011/1064 sayılı kararı ile;

“Dosyanın incelenmesinden; Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 28/12/2007 tarihinde yapılan “Nükleer Tıp Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin dava konusu 19.08.2008 tarih ve 2008/MK-110 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması kararının uygulanması amacıyla tesis edildiği ve Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin uyuşmazlığın esası hakkında aksi yönde verdiği davanın reddi yolundaki kararın gereğinin yerine getirilmesi amacıyla de geri alındığı, bunun üzerine Mahkeme’nin, tarafların haklılığı ya da haksızlığı konusunda bir değerlendirme yapmaksızın, konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yargı kararının uygulanmasına ilişkin işlemden kaynaklanan ve bir başka yargı kararı ile konusu kalmayan uyuşmazlıkta, davacı veya davalı idareden hangisinin haklı olduğu tespit edilmeksizin karar verilmiş olduğundan, yargılama giderlerinin taraflar üzerinde bırakılması ve vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekirken, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalı idareye verilmesi ve davalı idare lehine avukatlık ücretine hükmedilmesine yönelik Mahkeme kararının yargılama giderleri ve vekalet ücretine ilişkin kısmında usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle …temyiz isteminin kabulü ile Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 01/10/2009 tarih ve E:2008/1838, K:2009/1170 sayılı kararının yargılama giderlerine ve vekalet ücretine ilişkin kısmının bozulmasına, bozulan kısım hakkında yeniden karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine…”,karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap