Davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka uygun olup olmadığı hususu irdelenerek karar verilmesi gerekirken, ihalede rekabet ve kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle iptal hk.

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesince 19.04.2012 tarih ve E:2009/1160, K:2012/836 sayı ile; “… Olayda, yaklaşık maliyeti 1.770.000,00 TL olan uyuşmazlık konusu ihaleye 2 firmanın katılması, bu firmalardan bir tanesinin teklifinin yaklaşık maliyete göre % 58 tenzilatla 747.105,00 TL olması diğer firmanın teklifinin ise % 26 tenzilatla 1.308.000,00     TL olduğu hususu göz önüne alındığında ihalede rekabet ortamının oluştuğu […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesince 19.04.2012 tarih ve E:2009/1160, K:2012/836 sayı ile;

“… Olayda, yaklaşık maliyeti 1.770.000,00 TL olan uyuşmazlık konusu ihaleye 2 firmanın katılması, bu firmalardan bir tanesinin teklifinin yaklaşık maliyete göre % 58 tenzilatla 747.105,00 TL olması diğer firmanın teklifinin ise % 26 tenzilatla 1.308.000,00     TL olduğu hususu göz önüne alındığında ihalede rekabet ortamının oluştuğu anlaşılmakta olup, çeşitli eksiklikler nedeniyle davacı firmanın ihale dışı kalması ve ihalede tek geçerli teklifin kalmış olması ihalenin iptali için tek başına yeterli sebep teşkil etmeyeceğinden, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka uygun olup olmadığı hususu irdelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, ihalede rekabet ve kamu yararı oluşmadığı gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının iptaline hükmeden temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir…” şeklinde gerekçe belirtilerek “… Ankara 9. İdare Mahkemesinin 25.11.2008 tarih ve E:2008/34, K:2008/2112 sayılı kararının dava konusu Kurul kararının iptaline ilişkin kısmının bozulmasına,”  karar verilmiştir.

Üst Konuları: Yargısal İnceleme


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap