Davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılması ihale ile arasındaki menfaat ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurur mu?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Uyuşmazlık konusu ihalede davacı iş ortaklığınca doküman satın alındığı ve ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla davacı iş ortaklığının istekli statüsünü kazandığı, eşit muamele yönünden diğer isteklilerin iş deneyim belgelerinin de incelenmesi isteminin yapılacak inceleme sonucuna göre teklif sıralaması değişebileceği gibi ihalenin iptalinin dahi gündeme gelebileceği, bu nedenle davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale ile arasındaki menfaat ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı, ayrıca Mahkememizce davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğunun saptandığı göz önüne alındığında, davacı iş ortaklığının diğer isteklilerin iş deneyim belgelerinin de incelenmesi isteminin esasına girilmesi gerekirken, bu iddialar yönünden başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesinde de hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 29.04.2014 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan 2013/185984 ihale kayıt numaralı “Ankara-Sivas Demiryolu Projesi Kayaş – Kırıkkale Arası Kesim I (Kayaş-Elmadağ) (Km 12+263-45+440) Altyapı İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak A…ga Enerji Nakl. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Y…göze İnşaat Dan. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 04.06.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.06.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 23.06.2015 tarih ve 52901 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.06.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.08.2015 tarihli ve 2015/UY.I-2304 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

A…ga Enerji Nakl. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Y…göze İnşaat Dan. Oto İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 01.10.2015 tarihli ve E:2015/2392 sayılı kararı ile, “Dava konusu işlemin ilk olarak davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kısmı yönünden incelenmesi neticesinde;

Uyuşmazlık konusu olayda Kamu İhale Kurulu tarafından, iş deneyim belgelerini düzenleyen kişilerin sıfatlarına ve imzalarına yönelik apostil tasdik şerhi düşülmediği, şerhin noterin sıfatına ve imzasına ilişkin verildiğinden bahisle belgelerin Yönetmeliğe uygun olarak sunulmadığından davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğuna karar verildiği görülmekle birlikte; iş deneyim belgelerinin aslının aynı olduğunun noter tarafından tasdik edildiği, bunun üzerine Azerbeycan Adalet Bakanlığı yetkilisi tarafından noterin sıfatı, imzası ve mührüne ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle belgenin tümünün doğruluğunun kabul edildiği görülmektedir.

Bu durumda, iş deneyim belgelerinde yer alan noterin sıfatı, imzası ve mührüne apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle, belgenin doğruluğunun tasdik edildiği ve anılan iş deneyim belgelerin mevzuata uygun olarak sunulduğu anlaşılmakla; davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Dava konusu işlemin; davacı iş ortaklığının eşit muamele yönünden diğer isteklilerin iş deneyim belgelerinin de incelenmesi isteminin ehliyet yönünden reddine dair kısmı yönünden incelenmesi neticesinde ise;

Uyuşmazlık konusu ihalede davacı iş ortaklığınca doküman satın alındığı ve ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla davacı iş ortaklığının istekli statüsünü kazandığı, eşit muamele yönünden diğer isteklilerin iş deneyim belgelerinin de incelenmesi isteminin yapılacak inceleme sonucuna göre teklif sıralaması değişebileceği gibi ihalenin iptalinin dahi gündeme gelebileceği, bu nedenle davacı şirketin değerlendirme dışı bırakılmasının ihale ile arasındaki menfaat ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı, ayrıca Mahkememizce davacı iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğunun saptandığı göz önüne alındığında, davacı iş ortaklığının diğer isteklilerin iş deneyim belgelerinin de incelenmesi isteminin esasına girilmesi gerekirken, bu iddialar yönünden başvurunun ehliyet yönünden reddedilmesinde de hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap