ihale-soru-cevap-logo.png

" deneyimini " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anılan Kanun hükmünde belirtilen “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesi doğrultusunda yapılacak hesaplamalarda, mezuniyet tarih yılının esas alınması ve mezuniyet yılı ile ihalenin yapıldığı yıl arasındaki fark değerince iş deneyim miktarı olarak kabul edilmesi, diğer taraftan madde gerekçesinden de amacın Mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişlerini kolaylaştırmak olduğu, nitekim konu hakkında Kurulun istikrar kazanmış kararları uyarınca kıst olarak ay ve gün hesabı yapı << Devamını Oku>> [738]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, bu durumda bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde, yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç gerçekleştirilen işlerde sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura örnekle << Devamını Oku>> [624]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu karar tutanağında veya dosya kapsamında bulunan belgelerde bir tespit veya açıklama bulunmadığından; (incelenmek üzere fotokopi olarak Kuruma gönderilen belgeler kapsamında) tespit edilen hususlar isteklinin dosyası kapsamında bulunan belgelerin mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu ihale dolayısıyla idareye mevzuata uygun olarak sunulup sunulmadığı hususunda tereddüde neden olmaktadır. Bu itibarla, düzeltici işlem uygulanmak suretiyle, isteklinin dosyası << Devamını Oku>> [1157]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Olayda; itirazen şikâyet başvurusunda bulunan Ceyhun Yıldırım'ın dava konusu ihalede iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu Kırıkkale Üniversitesi tarafından verilen İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasında mezuniyet tarihinin 01.07.2011 olarak gösterildiği, başvuruya konu ihalenin ilan tarihinin 01.04.2015 olduğu, ihale tarihinin 30.04.2015 olduğu göz önüne alındığında, itirazen şikâyet başvurusu sahibi Ceyhun Yıldırım'ın sunduğu mezuniyet belgesinin tarihi ile ihale tarihi arasında 3 yıl 9 ay << Devamını Oku>> [1053]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanun’un bahse konu maddesinde yer alan "mezuniyetten sonra geçen her yıl" ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hususunda gerek Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde gerekse Kamu İhale Genel Tebliğinde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bahse konu ifadeden ne anlaşılması gerektiği hususunda oluşan belirsizliğin ihalelerde değerlendirme hatalarına yol açtığı görülmüştür. 4734 sayılı Kanun’un bahse konu hükmünün, mühendis ve mimarların yapım müteahhitliği sektörüne girişleri << Devamını Oku>> [1361]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan cevabi yazı ile “Bahse konu işte 4 4211 01 01 1050560 021 18-001 işyeri sigorta sicil numarası ile alt yüklenici firmaya iş yeri dosyası açılmış olup işe ait Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Hizmet Listeleri ekte gönderilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, söz konusu yazı ekinde aylar itibariyle idareye Denkyol İnşaat Elektrik Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Hizmet Listeler << Devamını Oku>> [1011]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-1092 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş deneyiminin ne şekilde tevsik edileceği düzenlenmiş olup, anılan Yönetmelikte alt yüklenicilerin sorumlu oldukları işi başka alt yüklenicilere yaptırdıkları durumlarda, o işin iş deneyimin tevsiki için kullanılmasına engel bulunmamaktadır. Dolayısı ile harita yapımı için gerekli uçuşun başka kişilerce yapılmış olması isteklinin sunduğu << Devamını Oku>> [556]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan isteklinin özel sektörden alınan iş deneyim belgesi için SGK prim ödemeleri ile ilgili belgeleri sunmadığı, SGK prim ödemelerine ilişkin belgelerin ve iş deneyimini tevsik edici belgelerin noter onaylı suretlerinin idarenin yazısı üzerine mevzuata aykırı olarak tamamlatılmasının mevzuata aykırı olduğu hk. << Devamını Oku>> [504]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmenin her iki firma tarafından imzalandığı, sözleşmeye ek olarak 10 adet başvuru sahibi istekli tarafından düzenlenmiş fatura örneğinin ve ödemelere ilişkin banka dekontlarının sunulduğu, sözleşme tutarının istenilen iş deneyim tutarını karşıladığı, M…n Yıldız, R…n Karatay, Ş…p Kaya, En…n Kaya, Ş…r Kaya ve Er…n Kaya adına düzenlenmiş 2014 ve 2015 yıllarına ait farklı dönemlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulduğu, diğer taraftan sözl << Devamını Oku>> [1126]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teklif zarfı içerisinde sunulması gerekirken sunulmayan iş deneyimini gösteren belgelerin sonradan tamamlatılamayacağı hk. << Devamını Oku>> [469]