İş deneyimini tevsik etmek üzere diploma veya mezuniyet belgesi sunulduğunda nasıl hesaplama yapılır? (Danıştay)

Özet

Olayda; itirazen şikâyet başvurusunda bulunan Ceyhun Yıldırım’ın dava konusu ihalede iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu Kırıkkale Üniversitesi tarafından verilen İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasında mezuniyet tarihinin 01.07.2011 olarak gösterildiği, başvuruya konu ihalenin ilan tarihinin 01.04.2015 olduğu, ihale tarihinin 30.04.2015 olduğu göz önüne alındığında, itirazen şikâyet başvurusu sahibi Ceyhun Yıldırım’ın sunduğu mezuniyet belgesinin tarihi ile ihale tarihi arasında 3 yıl 9 ay 29 günlük olduğu, davaya konu ihalede idarece teklif edilen bedelin % 50’si oranında iş deneyimi istenildiği, itirazen şikâyet başvurusu sahibi Ceyhun Yıldırım’ın teklif bedelinin 1.234.000.-TL olduğu, dolayısıyla adı geçen isteklinin en az bu tutarın % 50’si olan 617.000.-TL tutarında iş deneyimine sahip olması gerektiği anlaşılmakta olup, iş deneyimi bulunmayan mühendis ve mimarların yapım işi ihalelerine başvurularında, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacak süre için, mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın hesaba katılacağı göz önüne alındığında, eşit muamele ilkesi açısından tam yıl dışında kalan sürenin de kıst olarak hesabı katılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin iş deneyim tutarının 3 yıl 9 ay 29 gün olarak hesaplanması gerektiği, yapılan hesaplama sonucunda, [(3*186.445,00) + (9*15.537,08) + ( 29* 510,80)] söz konusu tutarın 713.981,92.-TL olduğu, bu haliyle ihale dokümanında belirtilen iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirmeye alınması yönündeki Kurul kararında sonucu bakımından hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir…” şeklinde gerekçe belirterek, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 02.03.2016 tarih ve E:2016/117, K:2016/773 sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/37169 ihale kayıt numaralı “Antalya-Gazipaşa Karalar Hüseyinli İlkokulu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ceyhun Y…ım’ın 22.05.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarece reddi üzerine, başvuru sahibi 05.06.2015 tarih ve 48045 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.06.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.07.2015 tarihli ve 2015/UY.II-1993 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Davacı A.Ş…in İnş. Tur. Tar. Tic. Müh. Hiz. İth. İhr. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 02.03.2016 tarihli ve E:2016/117, K:2016/773 sayılı kararı ile “…Dosyanın incelenmesinden; dava konusu ihaleye istekli sıfatıyla teklif veren Ceyhun Y…ım'ın teklifinin iş deneyim belgesi tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu istekli tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine tesis edilen dava konusu 14.07.2015 tarih ve 2015/UY.II-1993 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile adı geçen isteklinin iş deneyim belgesi tutarının yeterli olduğu sonucuna varılarak teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlendiği, bunun üzerine aynı ihaleye katılan davacı şirket tarafından bu kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda; itirazen şikayet başvurusunda bulunan Ceyhun Y…ım'ın dava konusu ihalede iş deneyimini tevsik etmek üzere Kırıkkale Üniversitesi tarafından verilen İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasında mezuniyet tarihinin 01.07.2011 olarak gösterildiği görülmektedir.

4734 sayılı Kanunun 62. maddesi ile ilgili Yönetmelik maddesinin lafzı incelendiğinde; “mezuniyetten sonra geçen her yıl” ifadesinden, mezuniyetten sonra geçen yılın hesaplanmasında bir takvim yılını oluşturan sürenin “yıl” olarak esas alınması gerektiği, mezun olduğu tarihten itibaren bir yıllık sürenin geçmediği durumlarda mezuniyet belgesinin iş deneyimi olarak kullanılamayacağı anlaşılmaktadır. Buna göre, başvuruya konu ihalenin ilan tarihinin 01.04.2015 olduğu, ihale tarihinin 30.04.2015 olduğu göz önüne alındığında, itirazen şikayet başvurusu sahibi Ceyhun Y…ım'ın 01.07.2011 tarihli mezuniyet belgesinin 3 yıllık olduğu sonucuna varılmaktadır.

Buna göre; davaya konu ihalede idarece teklif edilen bedelin % 50’si oranında iş deneyimi istenildiği, itirazen şikâyet başvurusu sahibi Ceyhun Y…ım'ın teklif bedelinin 1.234.000,00-TL olduğu, dolayısıyla adı geçen isteklinin en az bu tutarın % 50’si olan 617.000,00-TL tutarında iş deneyimine sahip olması gerektiği anlaşılmakta olup, bu çerçevede, ilgilinin 3 yıllık mezuniyet belgesi ile 4734 sayılı Kanunun 62. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar çarpıldığında; 3*186.445,00-TL = 559.335,00-TL olarak bulunan tutarın adı geçen isteklinin benzer iş deneyimi olarak dikkate alınması gerektiği, bu itibarla söz konusu isteklinin benzer iş deneyimi olarak bulunan 559.335,00-TL’lik tutarın 1.234.000,00-TL’lik teklif bedelinin % 50’si olan 617.000,00-TL’yi karşılamadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusu sahibi Ceyhun Y…ım'ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmış olup, bu isteklinin iş deneyim belgesi tutarının yeterli olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu kurul kararında hukuka uygunluk görülmemiştir…”  şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının gereklerini yerine getirmek üzere alınan 04.05.2016 tarihli ve 2016/MK-174 sayılı Kurul kararı ile “…

1- Kamu İhale Kurulunun 14.07.2015 tarihli ve 2015/UY.II-1993 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine…” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının temyizi üzerine, Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen 27.06.2016 tarihli ve E:2016/1978 K:2016/2868 sayılı kararda “…Dosyanın incelenmesinden; dava konusu ihaleye teklif veren Ceyhun Y…ım'ın teklifinin iş deneyim belgesi tutarının yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen dava konusu 14.07.2015 tarih ve 2015/UY.II-1993 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında; "adı geçen isteklinin iş deneyim belgesi tutarının 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin (h) bendinde yer alan “mezuniyet tarihinden sonra geçen her yıl” ifadesi ile, mezuniyet belgesinin tarihinin 01.07.2011 olduğu ve başvuruya konu ihalenin tarihinin 30.04.2015 olduğu göz önüne alındığında, anılan kişinin iş deneyim tutarının tespitinde esas alınacak sürenin ihalenin gerçekleştirildiği yıl olan 2015’ten mezuniyet belgesinin alındığı yıl olan 2011’in çıkarılması suretiyle “4 yıl” olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı, bu durumda ilgilinin söz konusu mezuniyet tarihinden sonraki sürenin, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 62’nci maddesinde belirlenen 186.445,00.-TL tutarı ile çarpılması sonucunda (186.445,00.-TL x 4 yıl) ilgilinin iş deneyim tutarının 745.780,00.-TL’ye tekabül ettiği, bu tutarın da anılan istekli tarafından sağlanması gereken 617.000,00.-TL tutarından fazla olduğu anlaşıldığından, idarece yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır." denilerek iş deneyim belgesi tutarının yeterli olduğu sonucuna varılarak başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlendiği, anlaşılmaktadır.

Olayda; itirazen şikâyet başvurusunda bulunan Ceyhun Y…ım'ın dava konusu ihalede iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu Kırıkkale Üniversitesi tarafından verilen İnşaat Mühendisliği Lisans Diplomasında mezuniyet tarihinin 01.07.2011 olarak gösterildiği, başvuruya konu ihalenin ilan tarihinin 01.04.2015 olduğu, ihale tarihinin 30.04.2015 olduğu göz önüne alındığında, itirazen şikâyet başvurusu sahibi Ceyhun Y…ım'ın sunduğu mezuniyet belgesinin tarihi ile ihale tarihi arasında 3 yıl 9 ay 29 günlük olduğu, davaya konu ihalede idarece teklif edilen bedelin % 50’si oranında iş deneyimi istenildiği, itirazen şikâyet başvurusu sahibi Ceyhun Y…ım'ın teklif bedelinin 1.234.000.-TL olduğu, dolayısıyla adı geçen isteklinin en az bu tutarın % 50’si olan 617.000.-TL tutarında iş deneyimine sahip olması gerektiği anlaşılmakta olup, iş deneyimi bulunmayan mühendis ve mimarların yapım işi ihalelerine başvurularında, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacak süre için, mezuniyetlerinden sonra geçen her yılın hesaba katılacağı göz önüne alındığında, eşit muamele ilkesi açısından tam yıl dışında kalan sürenin de kıst olarak hesabı katılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibi isteklinin iş deneyim tutarının 3 yıl 9 ay 29 gün olarak hesaplanması gerektiği, yapılan hesaplama sonucunda, [(3*186.445,00) + (9*15.537,08) + ( 29* 510,80)] söz konusu tutarın 713.981,92.-TL olduğu, bu haliyle ihale dokümanında belirtilen iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşıldığından teklifinin değerlendirmeye alınması yönündeki Kurul kararında sonucu bakımından hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir…” şeklinde gerekçe belirterek, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 02.03.2016 tarih ve E:2016/117, K:2016/773 sayılı kararının bozulmasına karar vermiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap