İsteklinin özel sektör iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunduğu sözleşme ve faturalarda şüpheye düşen ihale komisyonu nasıl hareket etmelidir?

Özet

İhale komisyonu karar tutanağında veya dosya kapsamında bulunan belgelerde bir tespit veya açıklama bulunmadığından; (incelenmek üzere fotokopi olarak Kuruma gönderilen belgeler kapsamında) tespit edilen hususlar isteklinin dosyası kapsamında bulunan belgelerin mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu ihale dolayısıyla idareye mevzuata uygun olarak sunulup sunulmadığı hususunda tereddüde neden olmaktadır. Bu itibarla, düzeltici işlem uygulanmak suretiyle, isteklinin dosyası kapsamında sunulan belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun idarece ilgili kurumlardan ve/veya ilgili meslek mensuplarından teyit alınmak suretiyle yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/020

Gündem No

: 46

Karar Tarihi

: 23.03.2016

Karar No

: 2016/UH.I-870

 

Şikayetçi: 

Uğur Turizm İnş. Petrol Temizlik Ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ve San. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Bölge Müdürlüğü-5.Bölge M…sin Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

29.02.2016 / 13037 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/176853 İhale Kayıt Numaralı "Karayolları 5Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Makine Ve İkmal Başmühendisliği,Tesisler Ve Bakım Başmühendisliği Ve İşletmeler Başmühendisliği İşyerlerindeki Personel Servisi İçin Hizmet Aracı Kiralama İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI,

Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Uğur Turizm İnşaat Petrol Temizlik ve Dinlenme Tesisleri Tic. ve San. Ltd. Şti.

Palmiye Mah. G.M.K. Bulvarı Esenler Apt. No:303 Kat:2 D:7 Yenişehir / MERSİN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü

G.M.K. Bulvarı 33220 Toroslar / MERSİN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/176853İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler ve Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği İşyerlerindeki Personel Servisi İçin Hizmet Aracı Kiralama İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler ve Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği İşyerlerindeki Personel Servisi İçin Hizmet Aracı Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Uğur Turizm İnşaat Petrol Temizlik ve Dinlenme Tesisleri Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 18.02.2016tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.02.2016 tarih ve 13037 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2016/564 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2015/176853 İKN'li “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler ve Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği İşyerlerindeki Personel Servisi İçin Hizmet Aracı Kiralama İşi” ihalesinde;

 

1) Kendileriyle birlikte 5 isteklinin teklif sunduğu, ihale tarihinde açıklanan yaklaşık maliyetin 2015 yılı ikinci dönemine ilişkin asgari ücret üzerinden hesaplandığı, bu nedenle 26.01.2016 tarihinde idareye verdikleri dilekçe ile yaklaşık maliyetin güncellenmesini talep ettikleri, idarenin yaptığı 29.01.2016 tarihli inceleme ile yaklaşık maliyeti 5.919.620,19 TL olarak güncellediği, ancak idarenin yaklaşık maliyeti hatalı olarak hesapladığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine göre yaklaşık maliyetin endeks esas alınarak güncellenmesi gerektiği, yaklaşık maliyetin 1,30 sayısına bölünmesinden elde edilen sınır değerin altında bedel ile teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği,

 

2) İhale tarihinde, ihale komisyonunca 1. Oturumda yapılan belge kontrolünde, M…sin Uğurlar Özel Eğitim Kurumları Petrol İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Esilay Turizm İnş. Nakliyat Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, A…oğulları İnş. Turizm Nakliyat Taah. Eğitim Öğretim Acentalık Petrol Ürünleri Oto Emlak Tic. ve San. Ltd. Şti. ve U…an Turizm Seyahat İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. olmak üzere 3 isteklinin özel sektörden alınan iş deneyim belgelerini dosya kapsamında sunduklarının açıklandığı, bu isteklilerden;

M…sin Uğurlar Özel Eğitim Kurumları Petrol İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Esilay Turizm İnş. Nakliyat Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklif dosyasında sunduğu faturaların sözleşmeye uygun bir şekilde kesildiği, ancak söz konusu faturaların vergi beyannamesinde gösterilmeyerek iptal edildiği, bu faturaların vergi dairesinden sorgulanarak eğer beyannamede gösterilmeyerek iptal edilmiş ise isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

A…oğulları İnş. Turizm Nakliyat Taah. Eğitim Öğretim Acentalık Petrol Ürünleri Oto Emlak Tic. ve San. Ltd. Şti.nin sunduğu iş bitirme belgesinin mevzuata uygun olmadığı,

U…an Turizm Seyahat İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelerdeki sözleşme tarihinin işe başlama tarihinden sonra olduğu, bu nedenle mevzuata aykırı olduğu,

Belirtilen nedenlerle, isteklilerin iş deneyim belgelerinin tekrar incelenmesi gerektiği iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 26.01.2016 tarihinde gerçekleştirilen şikâyete konu ihaleye beş (5) isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca yaklaşık maliyetin 2016 yılı için belirlenmiş olan brüt asgari ücret esas alınarak güncellendiği, güncellenen yaklaşık maliyete göre sınır değer hesaplandığı, sınır değerin altında teklif bulunmadığı, bütün tekliflerin geçerli kabul edildiği, 08.02.2016 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile ihalenin M…sin Uğurlar Özel Eğitim Kurumları Petrol İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Esilay Turizm İnş. Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, A…oğulları İnş. Turizm Nakliyat Taahhüt Eğitim Öğretim Acentalık Petrol Ürünleri Oto Emlak Ticaret ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin ihale tarihinde açıklanan yaklaşık maliyet üzerine, 26.01.2016 tarihinde idareye verdiği dilekçesinde, idarenin yaklaşık maliyeti 2015 yılı ikinci altı aylık dönem asgari ücret tutarını dikkate alarak hesapladığı, ancak ihalenin 26.01.2016 tarihinde gerçekleştirildiği, yaklaşık maliyetin 2016 yılı asgari ücret tutarı esas alınarak güncellenmesi gerektiği iddiasında bulunduğu ve güncellenen yaklaşık maliyetin kendilerine bildirilmesi hususunda talepte bulunduğu anlaşılmıştır.

İdarenin başvuru sahibinin 26.01.2016 tarihli dilekçesine verdiği 01.02.2016 tarihli cevapta; yaklaşık maliyet hesaplanırken işçilik maliyetleri için 2015 yılı ikinci döneminde geçerli asgari ücret tutarının esas alındığı, ihale konusu iş kapsamında çalışacak olan sürücülere brüt asgari ücretin %40 fazlası ücret verileceği, 2016 yılı için belirlenmiş olan brüt asgari ücretin %40 fazlasının KİK asgari işçilik maliyeti hesaplama modülü kullanılarak yeniden hesaplandığı, yeni asgari ücret tutarı esas alınarak güncellenen yaklaşık maliyet tutarının sözleşme, genel giderler ve yüklenici kârı dâhil 5.919.620,19 TL olduğu, ayrıca bu karara karşı 10 gün içinde Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet başvurusu yapılabileceği hususu belirtilmiştir.

Başvuru sahibi idarenin yukarıda söz edilen 01.02.2016 tarihli cevabına karşı 10 gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmamıştır.

Daha sonra, 08.02.2016 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı 09.02.2016 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiş olup, başvuru sahibi 18.02.2016 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesiyle; idarenin yaklaşık maliyetinin hatalı olarak güncellendiği, güncellemenin endeks kullanılarak yapılması gerektiği, güncellenen yaklaşık maliyete göre hesaplanan sınır değerin altında kalan tekliflerin sorgulanması gerektiği, ayrıca kendilerinden daha düşük bedel ile teklif veren 3 isteklinin iş deneyim belgelerinin mevzuata uygun olmadığı yönünde iddialarda bulunmuştur.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 54, 55 ve 56’ncı maddeleri ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte, ihalelere yönelik olarak ihaleyi gerçekleştiren idareye ve Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurular ve incelemeye ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

            4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

            Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

           c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

           karar verilir. Kurumun görev alanında bulunmaması hali hariç, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi durumunda, başvuru teminatı yatırılan hallerde teminatın gelir kaydedilmesine de karar verilir.  …” hükmü,

            Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

            …

          İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

            Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

            …” hükmü,

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir. İhalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikayet ve itirazen şikayet üzerine alınanlar itirazen şikayete konu edilebilir ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.

…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “İtirazen şikayet başvuruları” başlıklı 14’üncü maddesinde;

 

          “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

          (2) Aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikayet başvurularına idarece verilen cevaplar başvuru süresini yeniden başlatmaz.

          (3) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.” hükmü yer almaktadır.

            Ayrıca, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde; idarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda, sürenin şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı belirtilmiştir. Anılan Yönetmeliğin 8’inci maddesi ile 16’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 17’nci maddesinin birinci fıkrasında; bu Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda belirtildiği üzere; başvuru sahibi ihale tarihinde açıklanan yaklaşık maliyetin 2015 yılı ücretlerine göre hesaplandığı ve 2016 yılı asgari ücret tutarı esas alınarak güncellenmesi gerektiği iddiası ile 26.01.2016 tarihinde idareye başvurmuş olup, bu başvuru üzerine idarece güncellenen yaklaşık maliyet tutarı gerekçesiyle birlikte 01.02.2016 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilmiştir. Başvuru sahibi hatalı olduğunu iddia ettiği güncel yaklaşık maliyet tutarına karşı mevzuat hükümlerine uygun olarak, idarece alınan kararın bildirimini izleyen 10 günlük süre içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmamıştır.

Bu itibarla, idarece güncellenen yaklaşık maliyetin hatalı olduğu iddiasıyla, Kuruma süresinde şikâyet başvurusunda bulunulmadığından (bu husustaki iddialar yönünden) Kamu İhale Kurumu’na yapılan başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerekmektedir.  

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde;

İş deneyim belgesi; “Adayın veya isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini gösteren, hizmet alımlarında iş bitirme belgesi, yapımla ilgili hizmet işlerinde ise iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,”

İş deneyimini gösteren belgeler:“İş deneyim belgeleri ve teknolojik ürün deneyim belgesi ile gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak Yönetmeliğin 47 nci maddesinde belirtilen belgeleri,” ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır…”  hükmü,

            Anılan Yönetmeliğin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

          (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

          (b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, ….

          (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

          (ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

          (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

          (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

          (f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

          ….” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesi kapsamında,

“7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2. Bu Madde boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Her tür personel (Nakli) taşımacılığı veya Öğrenci servisi veya araç kiralama işi.” düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile İdari Şartname’nin 7’inci maddesinde yer alan düzenleme gereğince; isteklilerinteklif edilen bedelin % 30'undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri veya teknolojik ürün deneyim belgesini sunması ve iş deneyimini göstermek üzere teklif dosyası kapsamında idareye sunulan belgelerin anılan Yönetmelik hükümlerinde ve İdari Şartname’de belirtilen usul ve şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

            Başvuru sahibinin şikâyet dilekçesinde söz edilen 3 isteklinin ihale dosyası kapsamında bulunan iş deneyim belgelerinin (şikâyete konu hususlar çerçevesinde) incelenmesi neticesinde yapılan tespitler ve değerlendirme aşağıda yer almaktadır. 

            a)  M…sin Uğurlar Özel Eğitim Kurumları Petrol İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Esilay Turizm İnş. Nakliyat Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın iş deneyim belgelerine ilişkin olarak yapılan inceleme;

 

Dosya kapsamında, İş Ortaklığının Pilot Ortağı olan M…sin Uğurlar Özel Eğitim Kurumları Petrol İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik etmek üzere;

M…sin Uğurlar Özel Eğitim Kurumları Petrol İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Esilay Turizm İnş. Nakliyat Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış olan (özel sektörde gerçekleştirilen işe ilişkin) yolcu taşımacılığı amacıyla muhtelif araçların sürücü dâhil kiralanması işine dair sözleşme bulunduğu, sözleşmenin imza tarihinin belirtilmediği, fakat söz konusu Sözleşme’nin 9’uncu maddesinde; sözleşmenin 01.07.2011 tarihinde başlayıp 28.11.2014 tarihinde sona ereceğinin belirtildiği, Sözleşme’nin 10’uncu maddesinde sözleşme tutarının KDV hariç 1.750.000,00 TL olarak belirtildiği, sözleşme konusu işe ilişkin olarak düzenlenen 33 adet fatura bulunduğu, söz konusu faturaların toplam tutarının (KDV) hariç 1.750.848,53 TL olduğu, anılan şirketin idareye sunulan belgelerine göre belirlenen iş deneyim tutarının İdari Şartname’nin 7’inci maddesi gereğince sahip olması gereken iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.   

Ayrıca, isteklinin dosyasında; sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırıldığını göstermek üzere sunulduğu anlaşılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş olan belgeler bulunduğu görülmüştür.

Dosya kapsamında İş Ortaklığının Özel Ortağı olan Esilay Turizm İnş. Nakliyat Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik etmek üzere;

Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen 28.04.2015 tarih ve 2012/161681-561014-1-1-27290676/755.07.03/89543 sayılı Yüklenici İş Bitirme Belgesinin sunulduğu, iş deneyim belgesinde 2012/161681 İKN’li işin tanımının “M…sin Otoyol Bakım İşletme Şefliği Emrinde Personel Nakli Hizmet Alımı İşi” olarak yapıldığı, işin yüklenicisinin Esilay Turizm İnşaat Nakliyat Gıda Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, sözleşme tarihinin 02.01.2013, işin kabul tarihinin 20.03.2014, belge tutarının ise 817.806,75 TL olarak belirtildiği,  iş deneyim belgesindeki tutarın İdari Şartname’nin 7’inci maddesi gereğince (iş ortaklığının özel ortağı sıfatıyla) sahip olması gereken iş deneyim tutarını karşıladığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, başvuru dilekçesindeki, M…sin Uğurlar Özel Eğitim Kurumları Petrol İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu faturaların sözleşmesine uygun bir şekilde düzenlendiği, fakat daha sonra söz konusu faturaların vergi beyannamesinde gösterilmeyerek iptal edildiği, bu durumun vergi dairesinden sorgulanması ve söz konusu faturalar vergi beyannamesinde gösterilmemişse isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiaların ihale işlem dosyası üzerinde yapılacak inceleme ile sonuçlandırılabilecek nitelikte bulunmadığı, isteklinin vergi sorumluluğunun ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilip getirilmediği hususunun gelir idaresinin görevi kapsamında bulunduğu ve yapılacak bir vergi incelemesi ile anlaşılabileceği, dolayısıyla belirtilen hususların Kurumun görev ve yetkisi çerçevesinde incelenmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ancak, İdarenin Kuruma gönderdiği dosya kapsamında bulunan şikâyete konu sözleşme ve faturaların incelenmesinden, M…sin Uğurlar Özel Eğitim Kurumları Petrol İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin iş deneyimini tevsik amacıyla sunduğu faturaların üzerinde bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kaşelerinin ilgili mevzuat ile belirlenmiş standartlarda olmadığı, söz konusu belgelerde isimleri yazılı bulunan meslek mensuplarına ait kaşelerde TÜRMOB yerine TÜRKMOB ibaresinin yer aldığı görülmüştür. Bu hususta ihale komisyonu karar tutanağında veya dosya kapsamında bulunan belgelerde bir tespit veya açıklama bulunmadığından; (incelenmek üzere fotokopi olarak Kuruma gönderilen belgeler kapsamında) tespit edilen hususlar isteklinin dosyası kapsamında bulunan belgelerin mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu ihale dolayısıyla idareye mevzuata uygun olarak sunulup sunulmadığı hususunda tereddüde neden olmaktadır. Bu itibarla, düzeltici işlem uygulanmak suretiyle, isteklinin dosyası kapsamında sunulan belgelerin ilgili mevzuata uygunluğunun idarece ilgili kurumlardan ve/veya ilgili meslek mensuplarından teyit alınmak suretiyle yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.  

            b) A…oğulları İnş. Turizm Nakliyat Taah. Eğitim Öğretim Acentalık Petrol Ürünleri Oto Emlak Tic. ve San. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgelerine ilişkin olarak yapılan inceleme;

            Dosya kapsamında, A…oğulları İnş. Turizm Nakliyat Taah. Eğitim Öğretim Acentalık Petrol Ürünleri Oto Emlak Tic. ve San. Ltd. Şti. ile M…sin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. arasında imzalanmış olan (özel sektörde gerçekleştirilen işe ilişkin olarak) 15.04.2013 tarihli “Personel Taşıma Hizmeti Sözleşmesi”nin bulunduğu, sözleşmenin konusunun; şirket personelinin M…sin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.nin işyeri ile belirlenen güzergâhlar arasında A…oğulları İnş. Turizm Nakliyat Taah. Eğitim Öğretim Acentalık Petrol Ürünleri Oto Emlak Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından taşınması hizmeti olduğu, söz konusu Sözleşmenin 10’uncu maddesinde sözleşmenin süresinin 01.02.2013 – 31.01.2014 tarihleri (1 yıl) olarak belirtildiği, personel nakliyesi hizmeti karşılığında yüklenici firmaya yapılacak ödemenin Sözleşmenin ekinde detaylı olarak belirtildiği,

Dosya kapsamında 01.02.2013 – 31.01.2014 tarihleri arasında ifa edilen hizmetin karşılığı olarak 28.02.2013 ile 31.03.2014 tarihleri arasında düzenlenen 12 adet fatura bulunduğu, söz konusu faturaların toplam tutarının (KDV) hariç 2.685.190,49 TL olduğu anlaşılmıştır. 

Öte yandan, sözleşmenin tarihinin 15.04.2013 olduğu, sözleşme kapsamındaki işin başlangıç tarihinin ise 01.02.2013 tarihi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sözleşmenin işe başlanılmasından sonra imzalandığı anlaşılmaktadır. İş deneyim belgeleri bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak düzenlenebildiğinden; geçmişte kalan ve sözleşme tarihinden önce tamamlanmış olan işlere ilişkin deneyim tutarı isteklinin iş deneyim tutarı olarak dikkate alınmayacaktır. Bu itibarla sözleşmenin imzalanmasından sonraki döneme ait yapılan işleri gösteren faturaların tutarları esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplaması gerektiğinden, 2013 yılı Nisan (sözleşme 15 Nisan tarihli olduğundan, bu tarihten sonraki kısma ilişkin tutar), Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 2014 yılının Ocak ayı fatura tutarlarının toplamı isteklinin iş deneyim tutarı olarak dikkate alınacaktır. Söz konusu parasal tutar isteklinin İdari Şartname’nin 7’inci maddesi gereğince sahip olması gereken iş deneyim tutarını karşılamaktadır.

Ayrıca, isteklinin dosyasında; sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırıldığını tevsik etmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş olan belgeler bulunduğu görülmüştür.  

Açıklanan nedenlerle, A…oğulları İnş. Turizm Nakliyat Taah. Eğitim Öğretim Acentalık Petrol Ürünleri Oto Emlak Tic. ve San. Ltd. Şti.nin iş deneyim tutarının yeterli olduğu ve iş deneyiminin mevzuata uygun olarak tevsik edildiği anlaşılmıştır.

c)  U…an Turizm Seyahat İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin iş deneyim belgelerine ilişkin olarak yapılan inceleme; 

Dosya kapsamında, U…an Turizm Seyahat İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanmış olan 04.04.2011 tarihli “Personel Taşıma Hizmeti Sözleşmesi”nin bulunduğu, sözleşmenin konusunun; Paşabahçe personelinin yüklenici olan U…an Turizm Seyahat İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından işin teknik şartnamesine uygun olarak taşınması işi olduğu, söz konusu Sözleşmenin 3’üncü maddesinde sözleşmenin süresinin 01.03.2011 tarihinden itibaren 1 + 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıl olarak belirtildiği, Sözleşme’nin 4’üncü maddesinde işin yaklaşık toplam tutarının yıllık 1.111.490,00 TL+KDV olarak belirtildiği, ayrıca birim fiyatların da detaylı olarak gösterildiği, 

Dosya kapsamında 01.03.2011 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile ifa edilen hizmetin karşılığı olarak 15.03.2011 ile 28.02.2013 tarihleri arasında düzenlenen 48 adet fatura bulunduğu, söz konusu faturaların toplam tutarının (KDV) hariç 2.754.510,78 TL olduğu anlaşılmıştır. 

Öte yandan, sözleşmenin tarihinin 04.04.2011 olduğu, sözleşme kapsamındaki işin başlangıç tarihinin ise 01.03.2011 tarihi olduğu, dolayısıyla sözleşmenin işe başlanılmasından sonra imzalandığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, sözleşmenin imzalanmasından sonraki döneme ait yapılan işleri gösteren faturaların tutarları esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplaması gerektiğinden; 2011 yılı Mart ayına ait faturaların tutarı iş deneyim tutarı hesabında dikkate alınmamıştır. Hesaplamada kullanılan faturaların toplamı olan 2.648.768,23 TL isteklinin iş deneyim tutarı olarak dikkate alınmıştır. Söz konusu tutar isteklinin İdari Şartname’nin 7’nci maddesi gereğince sahip olması gereken iş deneyim tutarını karşılamaktadır.

Ayrıca, isteklinin dosyasında; sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırıldığını tevsik etmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş olan belgeler bulunduğu görülmüştür.  

Açıklanan nedenlerle, U…an Turizm Seyahat İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin iş deneyim tutarının yeterli olduğu ve iş deneyiminin mevzuata uygun olarak tevsik edildiği anlaşılmıştır.

 Netice olarak, yukarıda açıklanan nedenlerle, mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, M…sin Uğurlar Özel Eğitim Kurumları Petrol İnş. Taş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Esilay Turizm İnş. Nakliyat Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın dosyası kapsamında bulunan belgeler üzerinde görülen standart dışı kaşeler dolayısıyla söz konusu belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı hususunda oluşan tereddütleri gidermek üzere, idarece ilgili kurumlardan ve/veya ilgili meslek mensuplarından teyit alınmak suretiyle isteklinin teklifinin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.   

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap