ihale-soru-cevap-logo.png

" Durumlarda " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından gönderilen ihale dosyası içerisinde yer alan ve Genel Müdür tarafından 06.09.2006 tarihinde onaylandığı anlaşılan “İhale Onay Belgesinde” yaklaşık maliyetin 10.000.000 Euro olarak belirtilmesine rağmen, yaklaşık maliyetin dayanaksız olduğu bu nedenle ihale konusu işin ne kadarlık kısmının yapım işi, ne kadarlık kısmının ise mal alımı olduğu noktasında bir tespit yapılamamıştır. Dolayısıyla ihalenin mal alımı veya yapım işi olduğu anlaşılamamıştır.” denilerek, yaklaşık maliyetin << Devamını Oku>> [3353]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-1530 Sayılı Kararında: 19.11.2013 tarihinde yapılan ihaleye 11 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden ikisinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek sorgulamaya tabi tutulduğu, her iki isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamasını sunmadığı ve bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, Ö…Y…’ın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci << Devamını Oku>> [749]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 17.04.2008 tarih ve E:2007/456, K:2008/840 sayılı kararı ile “….Uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin idari ve özel teknik şartnamenin incelenmesinden, ihale konusu işin esas itibariyle sorun çıkan, arızalanan ve/veya tıkanan kolektörlerin temizliğini müteakip kanal görüntüleme cihazı ile incelenerek rapor ve video kayıtlarının temini ile varsa kolektördeki arızaların üç boyutlu tespiti ve raporunun veril << Devamını Oku>> [495]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2009/UY.I-1030 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 21/b maddesinin, yalnızca ihalenin ivedi olarak yapılmasını zorunlu kılan doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması halinde başvurulması gereken istisnai bir usul olarak öngörüldüğü anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliğinin, esas ihale usulleri ile b << Devamını Oku>> [596]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UY.I-4284Sayılı Kararında: Teklif mektuplarının ve dolayısı ile Kanun’un ilgili maddesinde anılan durumda olunmadığına ilişkin taahhüdün ihale tarihinden önceki dönemi kapsadığı göz önünde bulundurulduğunda, ihale tarihinden sonra söz konusu durumlarda bir değişiklik olması halinde uygulanacak yaptırımında farklılık göstereceği ve ihale tarihinden sonra durumunda değişiklik olan bir isteklinin değişikliği idareye derh&a << Devamını Oku>> [498]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-473 Sayılı Kararında: Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; fazla çalışma yapılacak hallerde, toplam fazla çalışma saatine ihale dokümanında yer verilmesi gerektiğinin belirtilmesine rağmen idarece idari şartnamede fazla çalışmaya ilişkin her hangi bir düzenleme yapılmadığı, bununla birlikte teknik şartnamede idarenin ihtiyacına göre fazla çalışma yaptırılabileceğinin belirtildiği, bu durumda idari ş << Devamını Oku>> [1039]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ön yeterlik sonucuna itiraz olursa ne yapmamız gerekir? şikayet eden haklı veya haksız olduğu durumlarda nasıl bir yol izlenir? << Devamını Oku>> [398]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İş yönetme belgesi hangi ihale türleri için verilebilir ve iş yönetme belgesinin verilebildiği durumlarda EKAP üzerinden mi düzenlenir. << Devamını Oku>> [1633]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hangi Durumlarda Uygun Görüş Alınmalı / Hangilerinde Alınmasına Gerek Yoktur? << Devamını Oku>> [269]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. hizmet alım ihalesi. a ve b şirketi ortak girişim halinde ihaleye katıldılar.. her iki şirket, ayrı ayrı aldıkları iş deneyimi sundular. a ve b şirketi……iş ortaklığı beyannamesine göre a şirketinin paayı yüzde 51….b şirketinin payı yüzde 49… A ŞİRKETİ YADA B ŞİRKETİ .. her iki şirket ORTAKLIK DURUM BELGESİ sunmak zorundamıdır. yardımcı olmanız […] << Devamını Oku>> [255]