ihale-soru-cevap-logo.png

" edilmesi " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Yapım ihalesinde istenen iş deneyim belgesi ihale aşamasında güncellenirken hata yapılarak alt yüklenicinin yaptığı işler olarak değil toplam sözleşme bedeli üzerinden güncellenmiştir. Bu şekilde verilen teklife göre iş deneyimi yetersiz kalmaktadır. Ön mali kontrol aşamasında fark edilmiştir. Bu durumda ne yapılması daha uygun olur? (Firma en avantajlı ve ikinci en avantajlı isteklilerden değildir.) << Devamını Oku>> [110]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu çerçevede; İcra ve İflas Kanunu’nun 308/c maddesi uyarınca konkordato aksi mahkemece kararlaştırılmamışsa; kural olarak tasdik kararıyla birlikte hukuken bağlayıcı hale gelecek ve tasdik kararı mahkemece aynı Kanun’un 288’inci maddesi uyarınca ilan edilecektir. Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesindeki ihale dışı bırakılma durumlarının düzenlenmesinde 93/37 sayılı Avrupa Birliği Direktifinin göz önünde bulundurulduğu ve Direktifte geçen “alacaklılarla anlaşma sağlayan istekli” << Devamını Oku>> [136]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda şirket yöneticilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı, ancak, şirket ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgi bulunmadığı, anılan tüzel kişiliğin pay sahibi birden fazla olan anonim şirket statüsünde olduğu, bu nedenle ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin tüzel kişiliğin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının EKAP’a yükl << Devamını Oku>> [132]


Yerli malına ilişkin aşağıdaki hususları Mevzuat çerçevesinde söyleyebiliriz; • Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında ’e kadar (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanması gerekir. (Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak […] << Devamını Oku>> [143]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerden, idarelerin yapmış oldukları ihaleleri iptal etme yetkisinin bulunduğu, -ancak ihalenin iptali noktasında idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı; şöyle ki, idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. - İhalenin iptal edilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde takdir yetkisinin, gerekçe belirtilmek suretiyle kullanımı bu işlemin hukuka uygunluğu noktasınd << Devamını Oku>> [188]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalede -kasko, -karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, -karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası -gibi sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil giderler arasında belirlendiği, Teknik Şartname’de ise yüklenici tarafından taşımalı eğitim araçları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun öngördüğü “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” ile hizmetin başlangıcından bitimine kadarki sürey << Devamını Oku>> [144]


Yüklenicinin kusuru sebebiyle idarece sözleşmenin feshedilmesi durumunda sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı menfi zararın tespitin yapılması, tespit edilen menfi zararın yükleniciden tazmin ettirilmesi gerekmektedir. Burada sözleşmenin yüklenici kusuru ile feshedilmesi ardından kalan için ikmal/tamamlama ihalesi ile tekrar ihaleye çıkılması durumunda oluşan ve idarenin sözleşmesi feshedilen yükleniciden tazmin etmesi gereken menfi zararın hukuki dayanağı, ne olduğu ve nasıl hesaplandı << Devamını Oku>> [504]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme yapması için 10 günlük sürenin durduğu tarih itibarıyla başlatıldığı ve sözleşmeyi imzalamak için kalan sürenin 27/12/2021 tarihinde sona ereceğinin 23/12/2021 tarihinde davacıya bildirildiği, sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği tarihle sözleşmenin imzalanması için son gün olduğu belirtilen tarih arasında dört gün bulunduğu anlaşılmaktadır. İhale üzerinde kalan kişilere sözleşmeye davet yazısının gönderilmesinden sonra aynı ihale ile ilgili itirazen şikâyet başvurusunun reddedilm << Devamını Oku>> [370]


4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır. Aynı Kanunun 55’inci maddesi uyarınca; bu süreler, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi hesaba katılır. Ayrıca, doğum yapan işçiye isteği halinde 16 haftalık ücretli izin hakkının dolmasından […] << Devamını Oku>> [143]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Konuyla ilgili olarak yukarıda yer verilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı görüş yazılarında, her ne kadar iddiaya konu hukuki durumun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil edilmesinin gerekli olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunulduğu görülmüş olsa da Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümleri gereğince hakim şirket ile yavru şirket arasındaki pay çoğunluğuna dayalı hakimiyet ilişkisinin tescil ve ilanına engel bir << Devamını Oku>> [282]