İhalenin iptal edilmesi kararında iptalin; somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği hk.

Yayın Tarih: 30.10.2022 09:10
Özet

Kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerden, idarelerin yapmış oldukları ihaleleri iptal etme yetkisinin bulunduğu,

-ancak ihalenin iptali noktasında idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı; şöyle ki, idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

- İhalenin iptal edilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde takdir yetkisinin, gerekçe belirtilmek suretiyle kullanımı bu işlemin hukuka uygunluğu noktasında önem arz etmekte olup, anılan Kanun’da ihalenin iptal edilmesi durumunda isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılması gerektiğine işaret edilmiştir.

Başvuruya konu ihalede ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şikâyete konu kısma teklif sunan bütün isteklilerin tekliflerinin geçerli olarak belirlendiği, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı birinci istekli tarafından bahse konu kısım için teklif edilen cihaza yönelik olarak yapılan demonstrasyon işleminin sonucunda ihale komisyonu üyeleri tarafından Oybirliği ileTüm maddelerin uygun olduğu komisyon tarafından tespit edilmiştir.” kararının alındığının görüldüğü, öte yandan ihale yetkilisi tarafından alınan ve başvuruya konu ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen “ihtiyaç planlamasının ve alıma konu cihazın teknik yeterliğinin yeniden değerlendirilmesi hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği, diğer bir ifadeyle ihtiyaç planlamasının ve alıma konu cihazın teknik yeterliğinde ne gibi bir değişikliğin olduğu ve demonstrasyonu yapılan cihazın hangi teknik gerekçelerle alımından vazgeçilmesi gerektiğine yönelik bir değerlendirmede bulunmadığı anlaşılmıştır.

-Bu sebeple idarenin gerekçesinin somut dayanaktan yoksun olduğu anlaşıldığından ihalenin bu gerekçelerle de iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır


Toplantı No : 2022/048
Gündem No : 54
Karar Tarihi : 19.10.2022
Karar No : 2022/UM.I-1297

BAŞVURU SAHİBİ:

Endoskopi Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/663323 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Kbb Cihazı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 18.08.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “4 Kalem Kbb Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Endoskopi Ticaret Limited Şirketince 03.10.2022 tarih ve 53062 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1095 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 4’üncü kısmının uhdelerinde kaldığı, taraflarının sözleşmeye davet edildiği, idarenin tebligatları doğrultusunda gerekli evraklar hazırlanarak süresi içerisinde sözleşme imzalamaya hazırken, idare tarafından söz konusu kısmın iptal edildiği, iptal gerekçesinin yeterli bir gerekçe olmadığı, dolayısıyla ihalenin iptalinin iptali gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü,

“Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

“İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “… İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. …” hükmü,

 “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

 1. a) Adı: 4 Kalem KBB Cihazı
 2. b) Varsa kodu:
 3. c) Miktarı ve türü:
 4. Kalem 7 Adet Orta Düzey KBB Ameliyat Mikroskobu
  2. Kalem 6 Adet Üst Düzey KBB Ameliyat Mikroskobu
  3. Kalem 21 Adet KBB Yüksek Devirli Drill Sistemi/ KBB Tur Sistemi
  4. Kalem 28 Adet KBB Endovizyon Sistemi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır. …” düzenlemesi,

“İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

 1. a) İhale kayıt numarası: 2022/663323
 2. b) İhale usulü: Açık ihale.
 1. d) İhale (son teklif verme) tarihi: 18.08.2022
 2. e) İhale (son teklif verme) saati: 14:00

3.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. …” düzenlemesi,

 “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 4 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

 1. Kalem Orta Düzey KBB Ameliyat Mikroskobu
 2. Kalem Üst Düzey KBB Ameliyat Mikroskobu
 3. Kalem KBB Yüksek Devirli Drill Sistemi/KBB Tur Sistemi
 4. Kalem KBB Endovizyon Sistemi” düzenlemesi,

“Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi,

 “İhale kararının onaylanması veya iptali” başlıklı 37’nci maddesinde37.1. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kurumdan teyit edilerek buna ilişkin belge ihale kararına eklenir.

37.2. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

37.3. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

37.4. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2022/663323 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Kbb Cihazı” ihalesinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, söz konusu ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve 4 kısma ayrıldığı, başvuruya konu kısmın ihalenin 4’üncü kısmı “KBB Endovizyon Sistemi” olduğu, söz konusu kısma 4 isteklinin teklif sunduğu, 28.08.2022 tarihli ihale komisyonu kararıyla anılan kısımda Endoskopi Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak, Biodal İç ve Dış Tic. A.Ş.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği,  bahse konu kararda başvuru sahibi istekli Endoskopi Tic. Ltd. Şti.nin teklifine yönelik olarak “ENDOSKOPİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasının 22.08.2022 tarihinde Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. Kalem KBB Endovizyon Sistemi için teklif etmiş olduğu Rıchard Wolf marka cihazın demonstrasyon işlemi gerçekleştirilmiş ve yapılan demo sonucunda söz konusu cihazın teknik şartnamede belirtilen tüm maddeleri tam olarak karşıladığı tespit edilmiştir. …” ifadelerine yer verildiği,

Akabinde başvuru sahibi istekliye EKAP üzerinden 06.09.2022 tarihli ve “Sözleşmeye Hazırlık” konulu yazının gönderildiği, söz konusu yazıda “Genel Müdürlüğümüz tarafından 18.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen 4 KALEM KBB CİHAZI ALIMI (İKN:2022/663323) ihalesi 4. Kalem 28 adet KBB Endovizyon toplamda 13.972.000,00 TL bedelle firmanızın uhdesinde kalmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 58. Maddesi gereğince Ön Mali Kontrol incelemesine tabi tutulması gerekmektedir. Mali kontrol süreci devam etmektedir.

Sözleşmeye davet bildirimi ayrıca tarafınıza gönderilecektir.

Ancak sözleşmeye davet bildiriminin tarafınıza tebliğ edilmesine müteakip süresi içerisinde (10 gün) aşağıdaki belgelerin tamamlanarak sözleşme imzalanması için Genel Müdürlüğümüze başvurulması son derece önemlidir. Bu nedenle herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi için aşağıda belirtilen belgelerin ivedilikle hazırlanması ve sözleşmeye davet tebligatının tarafınıza bildirilmesinden itibaren en geç 10 gün içerisinde ilgili belgeler ile beraber Genel Müdürlüğümüzde hazır bulundurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği, yazıda ayrıca sözleşme imzalanması için tamamlanarak sunulması gereken belgeler ile KİK payı ödeme pusulasına yer verildiği,

Akabinde başvuru sahibi istekliye EKAP üzerinden 20.09.2022 tarihli ve “Sözleşmeye davet” konulu yazının gönderildiği, anılan yazıda “4.KALEM işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeleri veya bu belgeler yerine ekte yer alan Sözleşme İmzalanmadan Önce Sunulacak Belgelerin Teyidine İlişkin Tabloyu doldurarak sunmak ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.

Bu mektubun EKAP üzerinden bildirilmesi halinde bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılacaktır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği görülmüş, daha sonra sözleşme imzalama süresi bitmeden anılan istekliye EKAP üzerinden 28.09.2022 tarihli ve “4.Kalemin İptali” konulu yazı gönderilerek ihalenin 4’üncü kısmının “İhaleye ait 4. Kalem KBB Endovizyon Sistemi, ihtiyaç planlamasının ve alıma konu cihazın teknik yeterliğinin yeniden değerlendirilmesi sebebiyle iptal edilmiştir. gerekçesiyle ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği görülmüştür.

Kamu ihale mevzuatında yer alan düzenlemelerden, idarelerin yapmış oldukları ihaleleri iptal etme yetkisinin bulunduğu,

-ancak ihalenin iptali noktasında idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin sınırsız olmadığı; şöyle ki, idarelerin sahip olduğu takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.

İhalenin iptal edilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesinde takdir yetkisinin, gerekçe belirtilmek suretiyle kullanımı bu işlemin hukuka uygunluğu noktasında önem arz etmekte olup, anılan Kanun’da ihalenin iptal edilmesi durumunda isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılması gerektiğine işaret edilmiştir.

Başvuruya konu ihalede ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda şikâyete konu kısma teklif sunan bütün isteklilerin tekliflerinin geçerli olarak belirlendiği, ayrıca ekonomik açıdan en avantajlı birinci istekli tarafından bahse konu kısım için teklif edilen cihaza yönelik olarak yapılan demonstrasyon işleminin sonucunda ihale komisyonu üyeleri tarafından Oybirliği ile “Tüm maddelerin uygun olduğu komisyon tarafından tespit edilmiştir.” kararının alındığının görüldüğü, öte yandan ihale yetkilisi tarafından alınan ve başvuruya konu ihalenin iptal gerekçesi olarak gösterilen “ihtiyaç planlamasının ve alıma konu cihazın teknik yeterliğinin yeniden değerlendirilmesi hususlarının somut ve açık bir şekilde ortaya konulmadığı gibi bu hususlara ilişkin olarak alınan ihalenin iptal kararı ekinde herhangi bir bilgi ve belgeye de yer verilmediği, diğer bir ifadeyle ihtiyaç planlamasının ve alıma konu cihazın teknik yeterliğinde ne gibi bir değişikliğin olduğu ve demonstrasyonu yapılan cihazın hangi teknik gerekçelerle alımından vazgeçilmesi gerektiğine yönelik bir değerlendirmede bulunmadığı anlaşılmıştır.

-Bu sebeple idarenin gerekçesinin somut dayanaktan yoksun olduğu anlaşıldığından ihalenin bu gerekçelerle de iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

İdarenin ihalenin 4’üncü kısmının iptali kararının iptaline,


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap