ihale-soru-cevap-logo.png

" edilmesinin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.II-1825 Sayılı Kararında: İhale konusu “Belde içi Yollarda Sathı Kaplama ve Sıcak asfalt Yapımı ile Bozulan Asfalt Yolların Onarılması ve Muhtelif İnşaat İşleri” işine ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu madde-sinde, tekliflerin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulma << Devamını Oku>> [913]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kumlama ve antipas boya imalatları, yüklenici tarafından tekniğine uygun olarak yapılmış ise, bunlara ilişkin bedelin düşülmesinin uygun olmayacağı, ancak yapılmamış ise, bunlara ilişkin birim fiyatların sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesini kıyasen kullanmak suretiyle tespit edilmesi ve buradan hareketle bu1unacak bedelin sözleşme bedelinden düşülmesinin yerinde olacağı, “3 cm Renkli Mermer İle Oval Hilton Tipi Lavabo ve Tezgah Yapılması” iş kaleminin ihaleye esas uyg << Devamını Oku>> [968]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 03.07.2013 tarih ve E:2013/311, K:2013/2041 sayılı kararında, “… Dava dosyanın incelenmesinden, dava konusu uyuşmazlığın, … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan davacı şirket hakkında yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında Özel.07 analizi için yapılan açıklamalarda; 04.743/2B pozundaki “18 mm sentetik reçine esaslı yonga levha” birim fiyatının 2,33 TL […] << Devamını Oku>> [369]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2011 tarih ve E:2011/2960, K:2011/5520 sayılı kararı ile; “…Kamu ihale mevzuatı gereğince, isteklilerin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifelerine dayandırarak kamu kurumunun resmi tarifesinde yer alan fiyat teklif etmeleri durumunda, bu hususa ilişkin ayrıca açıklama yapmalarına gerek bulunmadığı, […] << Devamını Oku>> [344]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 11.02.2014 tarihli ve E:2013/3388, K:2014/366 sayılı kararında, “Dosyanın incelenmesinden; Kocaeli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” ihalesine teklif veren davacı şirketin Kamu İhale Kuruluna yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 28.11.2012 tarih ve 2012/UH.III-4469 sa << Devamını Oku>> [350]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarece yayımlanmak üzere Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden Kamu İhale Kurumu’na gönderilen ihale ilanlarında yapılan ön inceleme sonucunda herhangi bir hata tespit edilmesi halinde ilan metni iade edilerek bu durum ilgili idareye bildirilmektedir. Bu uygulama, yayımlanacak ilanların olabildiğince hatasız olmasını sağlamaya yönelik olan, idareler açısından bağlayıcı olmayan bir uyarı niteliğinde olup, idarece aynı metnin tekrar gönderilmesi halinde EKAP’ta yayımlanmaktadır. Dol << Devamını Oku>> [717]