Uygulama projesi bulunmayan ihale konusu işin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilmesinin mevzuata uygun mudur?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.II-1825 Sayılı Kararında: İhale konusu “Belde içi Yollarda Sathı Kaplama ve Sıcak asfalt Yapımı ile Bozulan Asfalt Yolların Onarılması ve Muhtelif İnşaat İşleri” işine ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu madde-sinde, tekliflerin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.II-1825 Sayılı Kararında:

İhale konusu “Belde içi Yollarda Sathı Kaplama ve Sıcak asfalt Yapımı ile Bozulan Asfalt Yolların Onarılması ve Muhtelif İnşaat İşleri” işine ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu madde-sinde, tekliflerin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verileceği belirtilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin (c) fıkrasında,

“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işle-rinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama proje-si yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri-nin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan madde hükmü uyarınca; kural olarak tüm yapım işleri için uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkılması gerekmektedir. Söz konusu kuralın istisnaları ise maddenin devamında sayılmıştır. İhale konusu işin ihaleden önce uygulama projesi yapılabilecek nitelikte bir yapım işi olduğu değerlendirilmiş, uygulama projesinin yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler kapsamında, korkuluk detay çizimi ile sathı kaplama ve asfalt yapımı, tamiri yapılacak yerlere ilişkin krokilerin yer aldığı görülmüştür.

İdarece satışı yapılan doküman ile EKAP’ta hazırlanan dokümanın birbirleri ile uyumlu olmadığı dolayısıyla EKAP üzerinde yer alan dokümanın esas alınacağı, söz konusu doküman kapsamında uygulama projesinin yer almadığı, netice itibariyle uygulama projesi bulunmayan ihale konusu işin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmış olup ihalenin iptali gerekmektedir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap