Kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış kâr ve genel gider içermeyen birim fiyat kullanıldığı durumda, resmi tarifede yer alan fiyattan daha düşük bir fiyatın teklif edilmesinin mümkün olmadığı hk.

Özet

Danıştay 13. Dairesinin 03.07.2013 tarih ve E:2013/311, K:2013/2041 sayılı kararında, “… Dava dosyanın incelenmesinden, dava konusu uyuşmazlığın, … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan davacı şirket hakkında yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında Özel.07 analizi için yapılan açıklamalarda; 04.743/2B pozundaki “18 mm sentetik reçine esaslı yonga levha” birim fiyatının 2,33 TL […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 03.07.2013 tarih ve E:2013/311, K:2013/2041 sayılı kararında,

“… Dava dosyanın incelenmesinden, dava konusu uyuşmazlığın, … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan davacı şirket hakkında yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında Özel.07 analizi için yapılan açıklamalarda; 04.743/2B pozundaki “18 mm sentetik reçine esaslı yonga levha” birim fiyatının 2,33 TL olarak alındığı, söz konusu tutarın da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayici olduğunun belirtildiği, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) rayicinin 9,10 TL olduğu, bu durumun kamu ihale mevzuatına uygun olup olmadığının değerlendirilmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Mevzuatı gereğince isteklilerin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarında, isteklilerin tekliflerini kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kâr ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kâr ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda, hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kâr ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kâr ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek sunmaları halinde söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemelerinin zorunlu olmadığı, ancak isteklilerin resmi tarifede yer alan fiyatlardan daha düşük fiyat teklifinde bulunamayacağı açıktır.

Bu durumda, davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında Özel.07 analizi için yapılan açıklamalarda; 04.743/2B pozundaki “18 mm sentetik reçine esaslı yonga levha” birim fiyatının 2,33-TL olarak alındığı, söz konusu tutarın da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı rayici olduğunun belirtildiği, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı) rayicinin 9,10-TL olduğu göz önüne alındığında, davacı şirket tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış kâr ve genel gider içermeyen birim fiyat kullanılmış olmasına rağmen, resmi tarifede yer alan fiyattan daha düşük bir fiyatın teklif edilmesi mümkün olmadığından, davacı şirketin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka aykırılık bulunmadığından, Mahkeme tarafından, davacı şirketçe hata yapıldığı ve bu tutarın ihalenin esasına etkili bulunmadığı belirtilerek yapmış olduğu açıklamanın hukuka uygun olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap