Aşırı düşük teklif sorgulamasında yol giderine ilişkin olarak resmi tarifenin kullanılmış olmasına rağmen resmi tarifede yer alan fiyattan daha düşük bir fiyatın teklif edilmesinin mümkün olmadığı hk.

Özet

Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2011 tarih ve E:2011/2960, K:2011/5520 sayılı kararı ile; “…Kamu ihale mevzuatı gereğince, isteklilerin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifelerine dayandırarak kamu kurumunun resmi tarifesinde yer alan fiyat teklif etmeleri durumunda, bu hususa ilişkin ayrıca açıklama yapmalarına gerek bulunmadığı, […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2011 tarih ve E:2011/2960, K:2011/5520 sayılı kararı ile;

“…Kamu ihale mevzuatı gereğince, isteklilerin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifelerine dayandırarak kamu kurumunun resmi tarifesinde yer alan fiyat teklif etmeleri durumunda, bu hususa ilişkin ayrıca açıklama yapmalarına gerek bulunmadığı, ancak, isteklilerin resmi tarifelerde yer alan fiyatlardan daha düşük fiyat teklifinde bulunamayacağı açıktır.

Uyuşmazlık konusu ihaleye ait idari şartnamede ihale üzerinde kalacak şirketin ihale kapsamında çalışacak olan personelin yolcu taşıma biletlerinin ayni olarak verilmesi gerektiği belirtilmiş, ihaleye teklif sunan davacı şirket de personeline vereceği biletler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Müdürlüğü’nden aldığı resmi tarifeyi kullanmış, resmi tarifedeki bu fiyatlardan % 18 KDV’yi düşmesi ve bu fiyatlara % 3 sözleşme giderini eklemesi sonucunda toplam 65.459,12 TL sonucuna ulaşmış, ancak, teklifinde yol giderini 63.395,20 TL olarak göstermiştir.

Bu durumda, yukarıda yapılan açıklamalar bağlamında, davacı tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yapılan açıklamada yol giderine ilişkin olarak resmi tarifenin kullanılmış olmasına rağmen resmi tarifede yer alan fiyattan daha düşük bir fiyatın teklif edilmesi mümkün olmadığından; resmi tarife ile davacının teklifi arasındaki farkın, virgülden sonraki rakamlarda yapılan yuvarlamanın sonucu olduğu belirtilerek davacının yapmış olduğu açıklamanın hukuka uygun olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmeden Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin 1. Fıkrası uyarınca temyiz isteminin kabulüne, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 23.05.2011 tarih ve E:2011/442, K:2011/682 sayılı kararının bozulmasına…”karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap