ihale-soru-cevap-logo.png

" eki " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkemece, sözleşme konusu iş ve dava konusu tünel inşaat işi ile ilgili yeşil defter ve ataşmanlar getirtildikten sonra yeniden oluşturulacak yeni fiyat tespiti konusunda da uzman bilirkişi kurulundan davalı iş sahibinin ,yaş püskürtme betonu dizaynında alkali içermeyen sıvı priz hızlandırıcı katkı maddesinin yeşil defter ve ataşmanlara göre kullanılıp kullanılmadığı ya da kuru sistem alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı katkı maddesi kullanılıp kullanılmadığı, kullanılan katkı maddesi ve ger << Devamını Oku>> [60]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Proje ve mahal listesinde yer alan iş kalemlerinin tanım, tarif ve yapım şartlarına teknik şartnamelerde yer verilmesi gerektiği. Bu şartnamelerde, sözleşme ve idari şartnamedeki hükümlerle düzenlenen hususlarda ayrıca bir düzenlemeye yer verilemeyeceği, İlerleme yüzdelerinin ise (Pursantaj cetvelleri), proje ve mahal listelerine dayalı olarak hangi imalat seviyesinde, sözleşme bedelinin hangi oranda ödeneceğini gösteren bir belge olduğu. İlerleme yüzdelerine dayanılarak, proje ve mahal listesin << Devamını Oku>> [46]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda mahkemece, sözleşme konusu iş ve dava konusu tünel inşaat işi ile ilgili yeşil defter ve ataşmanlar getirtildikten sonra yeniden oluşturulacak yeni fiyat tespiti konusunda da uzman bilirkişi kurulundan davalı işsahibinin 11.05.2010 tarihli yazıyla talep ettiği yaş püskürtme betonu dizaynında alkali içermeyen sıvı priz hızlandırıcı katkı maddesinin yeşil defter ve ataşmanlara göre kullanılıp kullanılmadığı ya da kuru sistem alkali içermeyen toz priz hızlandırıcı katkı maddesi kullanılı << Devamını Oku>> [483]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

679 sayılı ilâmın 30’uncu maddesinde,    Ltd. Şti. yüklenimindeki “Hürriyet Cumhuriyet Mahalleleri Muh. Sok. Bordür Tretuar Yapım İşi”ne ilişkin olarak, “özel 1” poz no’su ile ödenen “Bordür Hazırlanması ve Döşenmesi” imalatında kullanılan bordürlerin sözleşmeye aykırı olarak (15 x 30 x 70) ebatlarında olduğu, bedelinin ise sözleşmede öngörülen oranlar üzerinden & << Devamını Oku>> [438]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerine göre, noterlerin dahi asıl belgeyi görmeden belgenin çoğaltılan örneğine “aslının aynıdır” veya bu anlama gelebilecek bir şerh düşemeyeceği dikkate alındığında, idarece asıl belge görülmeden, fotokopi olarak sunulan surete “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelen bir şerhin düşülemeyeceği anlaşıldığından idare yetkilisinin işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Anılan ihalede, başvuru sahibince ilgili meslek odası tarafından 07.05.2015 tarihinde << Devamını Oku>> [1302]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmesi eki Teknik Şartnamesinde belirtilen Kendiliğinden Yerleşen Beton imalatının, şartnamesinde öngörülenden farklı yaptırılıp yaptırılmadığının idaresince netleştirilmesi ve farklı yaptırıldığının belirlenmesi durumunda, her iki imalata ait iş kalemlerinin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 23.Madde’sinde öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda birim fiyatlarının ayrı ayrı tespit edilmesi ve bu tespitler dikkate alınarak işlem yapılması hk. << Devamını Oku>> [451]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kumlama ve antipas boya imalatları, yüklenici tarafından tekniğine uygun olarak yapılmış ise, bunlara ilişkin bedelin düşülmesinin uygun olmayacağı, ancak yapılmamış ise, bunlara ilişkin birim fiyatların sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesini kıyasen kullanmak suretiyle tespit edilmesi ve buradan hareketle bu1unacak bedelin sözleşme bedelinden düşülmesinin yerinde olacağı, “3 cm Renkli Mermer İle Oval Hilton Tipi Lavabo ve Tezgah Yapılması” iş kaleminin ihaleye esas uyg << Devamını Oku>> [967]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

21/f pazarlık usulu kapsamında danışmanlık hizmet alımı yapılacak. Hizmet alımı ihale yönetmeliği standart formlar Ek-1 İhale Onay Belgesi 3 No.lu dipnot^ta İ.O.B. ekine davet edilenlerin listesinin eklenmesi ve pazarlık usulünün kullanılmasının gerekçesinin açık şekilde belirtilmesi ve bununla ilgili belgelerin eklenmesi isteniyor. Ancak danışmanlık hizmet alımı ihale yönetmeliğinde ki standart form ihale onay belgesinde böyle bir […] << Devamını Oku>> [1175]