ihale-soru-cevap-logo.png

" Etk " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişi tacir olan başvuru sahibinin ticaret unvanının “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğu, teklif dosyasında yer alan bütün belgelerin Batuhan Ballanlı tarafından düzenlendiği, teklif belgeleri bütün olarak değerlendirildiğinde teklif sahibinin “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğunun açık olarak anlaşılabildiği, bu nedenle teklif mektubunun ”Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün sehven “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulmasının teklifin esasını etkileyecek << Devamını Oku>> [98]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam, 1. bir ihaleye gerçek kişi ayrı teklif, aynı kişini ortağı olduğu tüzel kişilik ayrı teklif vereblir mi? tüzel kişilikteki ortaklığın oranı ( nin altında veya üstünde olması teklif verip vermemesini etkiler mi) 2. Danışman mühendis alımı ihalesinde, (bu ihale hizmet alımı ihalesi olarak yapılacaktır limitler nedini ile) idari şartnamede ; ASGARİ ÜCRETİN %… […] << Devamını Oku>> [118]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 25.12.2006 tarih E:2006/4874, K:2006/4917 sayılı bozma gerekçesinde; “Dosyanın incelenmesinden, Kamu İhale Kurulu'nun itirazen şikâyet başvurusu üzerine verdiği 04.01.2005 tarih ve 2005/UM.Z-02 sayılı kararda, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ihale işlemlerinin saptanmasından sonra başvurunun reddine, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere davacı idareye << Devamını Oku>> [375]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Diğer yandan başvuru sahibinin iddiaları doğrultusunda yapılan incelemede, G...ence Tur. İnş. Taş. Eml. İl. Sis. İth. İhr. ve Sig. Ar. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin ortağı olan Nejdet Ç...ır için Kamu İhale Kurumu yasaklılık sorgulama modülü üzerinden yapılan sorgulamada, anılan kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 05.07.2012’de açılmış olan davanın 15.07.2016 tarihi itibariyle son bulduğu ve yasaklılık kayıt durumunun pasif olarak yer aldığı görüldüğünden ihale tarihi itibariyle hakkında aç << Devamını Oku>> [1110]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-2100 Sayılı Kararında: Şikayet konusu …’ne ait geçici teminat mektubunda mektubun geçerlik tarihi olarak belirtilen “Bu teminat, teklifin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 150 gün süreyle geçerliliğini koruyacak ve bu konuda yapılacak her türlü talep bu tarihten önce … Bankası A.Ş.’ne iletilecektir.” ifadesinden mektubun geçerlilik süresinin 270 g&uu << Devamını Oku>> [476]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

….firmasının ve anılan firmanın Ege Bölgesi'ndeki yetkili temsilcisi niteliğinde bulunan davacı firmanın aynı ihaleye birlikte katılmaları halinde fiilî olarak fiyat rekabetinin sağlanamayacağı, ana dağıtıcıdan alınan ürünü teklif eden davacının bu firmadan alınan maliyet bedelinin altında teklif veremeyeceği ve söz konusu durumun firma tarafından bilinecek olması nedeniyle tekliflerin gizliliğinin kısmen de olsa etkileneceği hk. << Devamını Oku>> [424]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale tarihi itibariyle şirket müdürü ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı hakkında ihale tarihinden önce kamu davası açıldığı anlaşıldığından, ihale tamamlandıktan sonra dava hakkında verilen görevsizlik kararının yapılmış olan ihaleyi etkilemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [513]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan cevabi yazı ile “Bahse konu işte 4 4211 01 01 1050560 021 18-001 işyeri sigorta sicil numarası ile alt yüklenici firmaya iş yeri dosyası açılmış olup işe ait Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Hizmet Listeleri ekte gönderilmiştir.” ifadelerine yer verildiği, söz konusu yazı ekinde aylar itibariyle idareye Denkyol İnşaat Elektrik Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Hizmet Listeler << Devamını Oku>> [948]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ÖZET Kamu ihale Kanununa kapsamında yapılan ihalelerde istekliler teklif mektuplarında ihale tarihi itibariyle Kanunun 10/4’de belirtilen durumlarda olmadığını taahhüt etmekte ve ihale üzerine kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce taahhüt ettiği durumlara ilişkin belgeleri idareye sunmaktadır. Söz konusu durumlardan birisi de ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymemiş olmaktır. […] << Devamını Oku>> [3075]