İhale tarihi itibariyle şirket müdürü ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı hakkında kamu davası açılması ancak ihaleden sonra dava hakkında görevsizlik kararı verilmiş olması yapılmış olan ihaleyi etkiler mi?

Özet

İhale tarihi itibariyle şirket müdürü ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı hakkında ihale tarihinden önce kamu davası açıldığı anlaşıldığından, ihale tamamlandıktan sonra dava hakkında verilen görevsizlik kararının yapılmış olan ihaleyi etkilemeyeceği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2007/UH.Z-2284 Sayılı Kararında:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede en uygun teklifi sunan müvekkil firmanın, 4734 sayılı Kanunun 59 maddesi uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve aynı Kanunun 11 maddesi uyarıca geçici teminatının gelir kaydedilerek hakkında yasaklama kararı verilmesi işlemlerinin dayanağı olan, müvekkil firmanın şirket ortağı ve Müdürü N… hakkında kamu davası açılmış olmasının hukuki şartlarının gerçekleşmediği; şöyle ki, kamu davasının açılma aşamalarını düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanununun 170, 174, 175 ve 176 ncı maddeleri ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2006/1365 no’lu soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamenin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesince iade edildiği ve bu karara karşı yapılan itirazın da Rize Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiği, akabinde yeniden açılan kamu davasında ise Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinin, Ceza Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca görevsizlik kararı vererek dava dosyasını Erzurum Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, görevsizlik kararı verilmesi nedeniyle kamu davasının açılmış sayılamayacağı, kamu davasının açılmış sayılması için iddianamenin kabulüyle birlikte, duruşma gününün belirlenmesi ve bu hususun ilgililere tebliğinin de gerekli olduğu; açıklanan nedenlerle, hukuki dayanaktan yoksun olarak tesis edilen ihalenin iptali, müvekkil firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve müvekkil firma hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi işlemlerinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere Katılmaktan Yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” hükmü,

Aynı Kanunun “İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinde, “Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XV/G numaralı maddesinde, “Teminatların Gelir Kaydedilmesi” başlığı altında,

“İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

gerekmektedir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, ….İnş. Turz. Nak. Güv. Tem. ve Yem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibariyle şirket müdürü ve sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortağı olan N… hakkında ihale tarihinden önce 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan 59 uncu maddesi kapsamında kamu davası açıldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin idarece değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin işlemde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap