Teklif mektubunda istekli adının hatalı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sundukları teklif mektubunun kanunen taşıması gereken zorunlu unsurları içerdiği ve söz konusu hatalı yazımın teklifin esasını etkileyecek nitelikte olmadığı durumda istekli değerlendirme dışı bırakılamayacağı hk.

Özet

Gerçek kişi tacir olan başvuru sahibinin ticaret unvanının “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğu, teklif dosyasında yer alan bütün belgelerin Batuhan Ballanlı tarafından düzenlendiği, teklif belgeleri bütün olarak değerlendirildiğinde teklif sahibinin “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğunun açık olarak anlaşılabildiği, bu nedenle teklif mektubunun ”Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün sehven “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulmasının teklifin esasını etkileyecek ve teklif veren kişinin kimliği konusunda tereddüt yaratacak nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Netice itibarıyla, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun yazılı olduğu, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının belirtildiği, ayrıca ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalandığı, bu haliyle teklif mektubunun kanunen taşıması gereken zorunlu unsurları taşıdığı tespit edildiğinden, idarece istekli adının hatalı olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2020/017
Gündem No : 80
Karar Tarihi : 10.04.2020
Karar No : 2020/UY.I-727

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Batuhan BALLANLI/Esmir İnşaat,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/692189 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Duvar Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 06.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif Duvar Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Batuhan Ballanlı/Esmir İnşaat’ın 09.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.03.2020 tarih ve 15368 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/568 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif mektubunda istekli adının hatalı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak sundukları teklif mektubunun kanunen taşıması gereken zorunlu unsurları içerdiği, söz konusu hatalı yazımın teklifin esasını etkileyecek nitelikte olmadığı ve tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

  Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54 ’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

24.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile teklif mektubunda istekli adının hatalı olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin sınır değerin üzerindeki ilk geçerli teklif sahibi olan Yeni Kıvrak İnşaat Nakliyat Taahhüt Petrol Maden Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu ihale mevzuatı uyarınca, teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından taşıması gereken niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde, teklif mektubunun “Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulduğu, teklif mektubunun altında yer alan kaşede “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” ifadesinin bulunduğu, teklif mektubundaki imzanın Batuhan Ballanlı’ya ait imza sirkülerindeki imza ile uyumlu olduğu, teklif mektubunda belirtilen T.C. kimlik numarasının Batuhan Ballanlı için düzenlenen imza sirkülerindeki T.C. kimlik numarası ile aynı olduğu, ayrıca teklif mektubunda belirtilen vergi kimlik numarasının kaşede yer alan vergi kimlik numarası ile aynı olduğu, öte yandan teklif dosyası kapsamında yer alan geçici teminat mektubunun ve mezuniyet belgesinin Batuhan Ballanlı’ya ait olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda gerçek kişi tacir olan başvuru sahibinin ticaret unvanının “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğu, teklif dosyasında yer alan bütün belgelerin Batuhan Ballanlı tarafından düzenlendiği, teklif belgeleri bütün olarak değerlendirildiğinde teklif sahibinin “Esmir İnşaat Batuhan Ballanlı” olduğunun açık olarak anlaşılabildiği, bu nedenle teklif mektubunun ”Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” bölümünün sehven “Esmir İnşaat Rengin Ballanlı” olarak doldurulmasının teklifin esasını etkileyecek ve teklif veren kişinin kimliği konusunda tereddüt yaratacak nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Netice itibarıyla, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun yazılı olduğu, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ve vergi kimlik numarasının belirtildiği, ayrıca ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalandığı, bu haliyle teklif mektubunun kanunen taşıması gereken zorunlu unsurları taşıdığı tespit edildiğinden, idarece istekli adının hatalı olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Esmir İnşaat/Batuhan Ballanlı’nın teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap