ihale-soru-cevap-logo.png

" fiyattan " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarelerin rekabet ortamın tesis etmekle sorumlu olduğu dikkate alındığında, gerek istekli açısından herhangi bir hak kaybı ihtimalinin bulunmaması gerekse aksi bir uygulamanın kabulünün mevzuata aykırılık teşkil edeceği tespiti karşısında, ikinci ve son fiyat teklif mektubundaki aykırılık aynı zamanda yasak fiil olarak sayılan fiil veya davranışlardan biri olması durumu hariç olmak üzere, son yazılı fiyat teklif mektubunun usulüne uygun olmaması veya tutarının ilk fiyattan yüksek tutarlı olması << Devamını Oku>> [945]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 03.07.2013 tarih ve E:2013/311, K:2013/2041 sayılı kararında, “… Dava dosyanın incelenmesinden, dava konusu uyuşmazlığın, … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı Yapım İşi ihalesi üzerinde kalan davacı şirket hakkında yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasında Özel.07 analizi için yapılan açıklamalarda; 04.743/2B pozundaki “18 mm sentetik reçine esaslı yonga levha” birim fiyatının 2,33 TL […] << Devamını Oku>> [368]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yol giderine ilişkin olarak resmî tarifenin kullanılmış olmasına rağmen, resmî tarifede yer alan fiyattan daha düşük bir fiyatın teklif edilmesi mümkün olmadığı hk. << Devamını Oku>> [351]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2011 tarih ve E:2011/2960, K:2011/5520 sayılı kararı ile; “…Kamu ihale mevzuatı gereğince, isteklilerin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifelerine dayandırarak kamu kurumunun resmi tarifesinde yer alan fiyat teklif etmeleri durumunda, bu hususa ilişkin ayrıca açıklama yapmalarına gerek bulunmadığı, […] << Devamını Oku>> [343]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’nin 11.02.2014 tarihli ve E:2013/3388, K:2014/366 sayılı kararında, “Dosyanın incelenmesinden; Kocaeli Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmet Alımı” ihalesine teklif veren davacı şirketin Kamu İhale Kuruluna yaptığı itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 28.11.2012 tarih ve 2012/UH.III-4469 sa << Devamını Oku>> [350]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Pazarlık usulünde son teklif tutarının ilk fiyattan yüksek olması durumunda ilk fiyat teklifi esas alınarak ihale sonuçlandırılabilir mi? << Devamını Oku>> [409]