ihale-soru-cevap-logo.png

" Hk " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurumu'nun itirazen şikâyet başvurularını şikâyet dilekçesinde ileri sürülen iddialar ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlarla sınırlı olarak incelemesi gerekmektedir. Aksi hâlde, şikâyet aşamasında ileri sürülmeyen hususlar yönünden Kanun'un aradığı "şikâyet" aşaması atlanarak doğrudan itirazen şikâyet yolu açılmış olacaktır ki, bu durum merci tecavüzü oluşturacağı gibi, Kanun'un emredici bir hükmünün uygulanmaması sonucunu doğuracaktır. << Devamını Oku>> [78]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

“İş Deneyim Belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş Deneyimini Gösteren Diğer Belgeler”in sunulmasının istenildiği, başvuru sahibi tarafından sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin faturaların sunulduğu, bu bağlamda gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde sözleşme, fatura örnekleri ile sözleşmeye ait damga vergisinin ih << Devamını Oku>> [57]


Sözleşmenin resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu sözleşmeye 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-15 fıkrası kapsamında "0" nispetinde damga vergisi uygulanması mümkün değildir. << Devamını Oku>> [103]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede; isteklinin ihale konusu işte çalıştırılacak araçların egzoz emisyon ve araç muayene maliyetini tevsik etmek üzere; yetkili kuruluş (TÜVTÜRK) tarafından 2022 yılı için hazırlanan araç muayene fiyat listesi ve egzoz gazı emisyon ölçüm fiyatını gösterir çıktıları sunduğu, ancak 2023 yılı için MTV tutarının 36-45 oturma kapasiteli 1-6 yaş otobüs için 8.546,00 tl olduğu istekli tarafından MTV’ye ilişkin maliyetin eksik hesaplandığı, Araç muayene gideri için Tebliğ’in 79.3.6’ncı ma << Devamını Oku>> [75]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu çerçevede; İcra ve İflas Kanunu’nun 308/c maddesi uyarınca konkordato aksi mahkemece kararlaştırılmamışsa; kural olarak tasdik kararıyla birlikte hukuken bağlayıcı hale gelecek ve tasdik kararı mahkemece aynı Kanun’un 288’inci maddesi uyarınca ilan edilecektir. Diğer taraftan 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesindeki ihale dışı bırakılma durumlarının düzenlenmesinde 93/37 sayılı Avrupa Birliği Direktifinin göz önünde bulundurulduğu ve Direktifte geçen “alacaklılarla anlaşma sağlayan istekli” << Devamını Oku>> [104]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü’ne ait internet sayfasında “FSSC 22000, FFSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulan tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır.FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluştu << Devamını Oku>> [76]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından EKAP üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından EKAP’a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu ve pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağı olmadığı, tüzel kişiliğin ortaklık yapısını tevsik etmek üzere gerekli belgelerin EKAP’a yüklenmesine ilişkin s << Devamını Oku>> [135]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, TEDAŞ tarafından birim fiyatların yayımlandığı “2022 yılı TEDAŞ birim fiyat kitabı” ve “2022 yılı tüm yıl geçerli birim fiyat kitabı” adı altında iki kitabın bulunduğu, 2022 yılı TEDAŞ birim fiyat kitabının “Genel Açıklamalar” kısmının 2’nci maddesinde “Bu kitapta yer alan birim fiyatlar 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle geçerli olup, kullanıcılar TÜİK tarafından yayınlanan Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranlarını (Yİ-ÜFE) kullanarak güncelleme yapabileceklerdir.” if << Devamını Oku>> [109]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağına dair hüküm bulunmayan yapım işi sözleşmelerine ilişkin olarak, yükleniciye iş artışı nedeniyle ya da 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca süre uzatımı verilmesi halinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların 9 uncu maddesine göre fiyat farkı verilip verilemeyeceği hususuna ilişkin olarak; 1) İş artışı nedeniyl << Devamını Oku>> [129]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacı ile yapılacak değerlendirmeye ilişkin puanlamada, istekli tarafından ihale ilan tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanmış toplam sözleşme tutarlarının tespitinde imzalanan sözleşmelerin tasfiye, fesih ve devir nedenleriyle iş tamamlanmadan sonlandırılması durumunda idarelerce Kuruma bildirilen ilk sözleşme tutarlarının değil, feshedilmiş/tasfiye edilmiş/devredilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeye << Devamını Oku>> [109]