ihale-soru-cevap-logo.png

" Hk " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap logo ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, kamu idareleri ihalelerde temel ilkeleri zedeleyecek hükümlere yer vermekten kaçınmalı, isteklilere işin yürütülmesi ile doğrudan ilgisi olmayan ek külfetler yüklememeli ve işin kapsamını aşan binek araç ihtiyaçlarını bahsi geçen BKK'ya uygun olarak ayrı bir ihale ile gidermelidirler. Bu tür düzenlemelerde binek araçların aylık azami kaç kilometre kullanılacağına ilişkin bilgilere yer verilmemesi ve idarenin bu araçlar üzerinde he << Devamını Oku>> [20]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin süresinin 365 takvim gününü aşan bir hizmet alımı olduğu durumlarda,  idari şartname ve sözleşmelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi, hizmet alımında kullanılacak girdilerin ağırlık katsayılarının belirlenmesi ve bu doğrultuda ihale dokümanında malzemeli yemek hizmeti alımlarına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Endeks Tabl << Devamını Oku>> [20]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri dikkate alındığında, şikâyete konu ihalenin, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan “97.000 Saat Kısmi Zamanlı Servis Elemanı Hizmeti Alımı” olduğu, iş kapsamında tek satırda olmak üzere toplam 97.000 saat kısmi zamanlı olarak personel çalıştırılacağı, çalıştırılacak personele ilişkin olarak İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemelerinden brüt asgari ücretin fazlası ücret ödemesi yapılacağı anlaşılmaktadır. Birim fiyat teklif cetveli dikkate alınarak gerçekleşt << Devamını Oku>> [35]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname düzenlemesi incelendiğinde, ihale konusu işle ilgili olarak yemek üretimi ve dağıtımı yapılırken yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli termokinli araçlarla taşınacağı, yüklenicinin kendi malı araçlar için demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunu; kiralık araçlar için noter onaylı kira sözleşmesini; Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman << Devamını Oku>> [28]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Banka referans mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numaranın yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği,  banka referans mektubunun  bankalardan elektronik ortamda alınabileceği, elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna ilişkin bilgilerin bankalar tarafından EKAP’a aktarılacağı, elektronik ortamda düzenlenen banka referans mektubuna banka tarafından a << Devamını Oku>> [30]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin pursantajına yönelik iddialarında şikâyete konu hususun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihin ihalenin ilk oturumunun yapıldığı tarih olan 09.08.2022 olarak esas alınması gerektiği, bu açıdan şikâyete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunun yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak başvuru sahibinin yaklaşık maliyetin pursantajına yönelik idd << Devamını Oku>> [27]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin 4.12’nci maddesinde “Araçlarda rehinli ruhsat bulunmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır. Yukarıda anılan Teknik Şartname maddesinde yer alan düzenleme gereği, idare ihale konusu işte çalıştırılacak olan araçların üzerinde rehin bulunmaması şartının talep edildiği,  anılan düzenleme aracın teknik özelliğinden veya durumundan ziyade, araç sahibinin aracı ne şekilde finanse ettiği ile alakalı bir durum olduğu,  4735 sayılı Kanun ile Sözleşme Tasarısı’nın ilgili maddelerinde i << Devamını Oku>> [31]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde Teknik Şartname’ye cevabın yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “İstekli Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı cevap vereceği belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verildiği, bu çerçevede isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu hususa yer vermeleri ve daha sonra idarece talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, Teknik Şartname’ye cevabını be << Devamını Oku>> [35]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi ZANKA Kur. Yön. Hiz. A.Ş. tarafından ihale dokümanının ilana yansıyan ve yansımayan hususlarına ilişkin olarak ihale dokümanını edindiği tarih olan 19.09.2022 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, şikâyet dilekçesi ekinde yer alan “Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı belgede ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin olarak 25.10.2021 tarih ve 10437 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile “www.ticaretsicil.gov.tr” teyit adr << Devamını Oku>> [39]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarelerce idari şartname hazırlanırken, ihaleye katılım ve yeterlik kurallarının 7’nci maddede belirleneceği ve 7’nci maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin - tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaması gerektiği, tip idari şartnamelerin 7.5.5’inci maddesi düzenlemelerinde yer almaktadır. İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihaleye 8 istekli tarafından teklif sunulduğu ve 4 isteklinin İdari Şartname’nin -“7.5.4.maddesine göre (İstekliler ihal << Devamını Oku>> [41]