Yemek ihalesinde ,FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistem, Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ve Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi , TS 13027 ,TS 13075, TS 13811 , TS 10002 , TS 9433 , TS 6914 , TS 8985 numaralı Standardının istenilemeyeceği hk

Yayın Tarih: 19.02.2023 09:02
Özet

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü’ne ait internet sayfasında “FSSC 22000, FFSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulan tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır.FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur olup Global Food Safety Initiative (GFSI) tarafından tam olarak tanınmaktadır…” şeklinde tanımlanmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 74.4’üncü maddesinde aktarılan açıklamalar uyarınca gıda yönetim sistemi belgesi istenilemeyeceğinden başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

TS 13027 numaralı standardın, gıda imal yeri sosyal tesisleri, işletmenin çevresi, yakıt depoları ve sistemleri, aydınlatma ve ısıtma sistemi, depolama yerleri, üretimde kullanılan alet ve donanımlar, çalışanlar ile ilgili dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

TS 13075 numaralı standardın, ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalâjlarının bir yerden başka bir yere taşınmasında uyulacak idari-işletme kuralları ile taşıma araçlarının özellikleri, gıda taşıma hizmeti veren işyerleri ve çalışanların özellikleri ile ilgili kurallarını kapsadığı,  ihale konusu iş kapsamında pişirilen yemeğin mutfak dışına taşınması hizmetinin de bulunduğu, dolayısıyla TS 13075 standardına ilişkin düzenlenen hizmet yeterlik belgesinin istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

TS 13811 numaralı standardın, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin şartlarını kapsadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 74.4’üncü maddesinde aktarılan açıklamalar uyarınca İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) gibi kalite ve standarda ilişkin belgeler istenemeyeceğinden bu belgenin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

TS 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi istenilmesinin ihale konusu işle bir ilgisinin bulunmadığı anlaşıldığından bu belgenin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

TS 9433 numaralı standardın hızlı yemek servisi yapan yerlerin yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlarının özellikleri ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsadığı, bu standarda yönelik düzenlenen belgenin HYB logosu taşıyan bir hizmet yeterlik belgesi olduğu, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

TS 6914 numaralı standardın gıda maddeleri imal eden, hazırlayan, depo eden ve satan yerler için genel kuralları kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

TS 8985 numaralı standardın, yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfaklarının yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlar ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ve Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi istenilmesine ilişkin olarak söz konusu işin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda anılan belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle yerinde görülmüştür.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden ve TÜRKAK onaylı ilgili laboratuvarlardan ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan 3 adet çeşitli muayene ve/veya analiz raporlarının sunulacağına yönelik düzenlemelerin de ihale konusu yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda rekabeti kısıtladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle de yerinde görülmüştür.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.


Toplantı No : 2022/059
Gündem No : 108
Karar Tarihi : 21.12.2022
Karar No : 2022/UH.I-1646

BAŞVURU SAHİBİ:

Bekard Gıda Taşımacılık İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/1196167 İhale Kayıt Numaralı “2023-2024 Yılları Ege Üniversitesi Yemekhanelerine Malzeme Dahil 4 Kap Yemek ve Kahvaltı Üretimi Taşınması Dağıtımı Hizmeti” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 20.12.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2023-2024 Yılları Ege Üniversitesi Yemekhanelerine Malzeme Dahil 4 Kap Yemek ve Kahvaltı Üretimi Taşınması Dağıtımı Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bekard Gıda Taşımacılık İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 01.12.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.12.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.12.2022 tarih ve 65913 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.12.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1495 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yemek üretiminin idarenin mutfağında gerçekleştirileceği göz önünde bulundurulduğunda, İhale ilanının 4.3.2 ve 4.3.3 maddeleri ile İdari Şartname’nin 7.5.2 ve 7.5.3’üncü maddelerinde kriterleri belirlenen kapasite raporu, hizmet yeterlik belgeleri ile yemek ve diğer analizlere ilişkin istenilen yeterlik belgelerinin rekabeti daralttığı, idarece belirlenen yemek üretim kapasitesi miktarlarının ilgili mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

,…

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

…” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(5) İdare, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 42’nci maddesinde “…İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir…”  hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 65’inci maddesinde “65.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinde; idareler tarafından ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere hangi belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu ve hangi belgelerin istenemeyeceği belirtilmiştir. Bunun dışında kalan hallerde, idarelerce ilanda ve dokümanda belirtilmek kaydıyla, anılan maddede yer verilen belgelerden gerekli görülenler ile makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, kapasite raporu ve kalite ve standarda ilişkin belgelerin ihale konusu işin niteliği dikkate alınarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve bu Tebliğde yapılan açıklamalar doğrultusunda istenilmesi mümkün bulunmaktadır. …” açıklaması,

 

Söz konusu Tebliğ’in “Kapasite raporu” başlıklı 73’üncü maddesinde “73.1. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde, idareler tarafından alımın niteliği göz önünde bulundurulmak suretiyle “mesleki ve teknik yeterlik kriteri” olarak kapasite raporuyla ilgili düzenleme yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, yüklenicinin mutfağında veya tesisinde yemek üretiminin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü yemek hizmeti alımı ihalelerinde kapasite raporuna ilişkin olarak idari şartnamede istenebilecek günlük üretim miktarı, idarenin günlük yemek ihtiyacını aşmayacak şekilde belirlenecektir. İdarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği yemek hizmeti alımı ihalelerinde ise idarece öngörülecek kapasite raporuna ilişkin günlük üretim miktarı, idarenin günlük yemek ihtiyacının yarısını (1/2) geçmeyecektir. İhale dokümanında, üretim miktarı belirtilmeden aday veya isteklilerce kapasite raporu sunulacağına yönelik bir düzenleme yapılmayacaktır.

73.2. İdareler tarafından idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde iş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin, kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında yeterliği sağlamaları gerektiğine yönelik düzenleme yapılmamış olması durumunda, yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumlarda ise kapasite raporunun, her bir ortağın kendi kısmı için istenilen asgari yeterlik kriterini sağlaması zorunlu olduğundan idari şartnamelerde bunun aksine düzenleme yapılamayacaktır. Aday veya istekliler kendi adlarına düzenlenmiş farklı tesislere ait birden fazla kapasite raporu sunabileceklerinden, bu durumda, kapasite tutarları toplanmak suretiyle yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

73.3. Kısmi teklife imkan tanınan ihalelerde, idareler, üretim miktarını gösteren kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriterini her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere, o kısım için ihale dokümanında öngörülen miktarı, idarenin kendi mutfağında yemek üretiminin gerçekleştirileceği kısmi teklife imkan tanınan yemek hizmeti alımı ihalelerinde ise idarenin o kısım için öngörülen günlük yemek ihtiyacının yarısını (1/2) aşmamak kaydıyla belirleyerek ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede göstereceklerdir…” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 74’üncü maddesinde “74.1. İdareler, ihale konusu işin niteliğini ve uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen maddelerini esas alarak, ihale dokümanında kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenleme yapabilirler. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesi, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aykırılık teşkil edecektir.

74.2. İdarece kalite ve standarda ilişkin belge istenmesi durumunda, standarda ilişkin tanıma (kritere), belgenin başvuru veya teklif kapsamında istenmesi halinde ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede, yükleniciden istenmesi halinde ise teknik şartnamede yer verilecektir.

74.4. Hizmet alımı ihalelerinde; Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi (HACCP), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi  (OHSAS), Bilgi Teknolojisi-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000), Sosyal Sorumluluk Standardı (SA 8000), İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) gibi kalite ve standarda ilişkin belgeler ve sertifikalar istenmeyecektir.

74.5.1. İdarelerin kendi hizmet binalarında veya diğer görev sahalarında gerçekleştirilen hizmet alımı ihaleleri (örneğin; temizlik, özel güvenlik, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile personel/öğrenci taşıma hizmetleri ve araç kiralama hizmet alımı ihalelerinde kalite yönetim sistem belgesi istenmeyecektir.

74.6. Hizmet yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeterlilik belgesi istenmesi uygun olmayan (personel ve öğrenci taşıma hizmetleri, araç kiralama, mesleki eğitim, toplantı ve organizasyon hizmetleri gibi) ihalelerde bu belge istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve standardını açık olarak yazmalıdır…” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.2. İsteklinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenen, ihale tarihi itibariyle geçerli olan ve günlük üretim miktarı 7500 adetlik normal yemek ve 200 adetlik normal kahvaltı Kapasite Raporu. (İdarenin günlük ihtiyacının yarısıdır.)  İş ortaklığı durumunda iş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin ,Kapasite Raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında yeterliği sağlamaları zorunludur.

7.5.3. FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi belgesini teklifleri ile birlikte sunacaklardır (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

Helal Sertifikasını teklifleri ile birlikte sunacaklardır (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

İstekli Firmanın TSE ‘den Alınmış Ve İhale Tarihi İtibariyle Geçerliliği Olan aşağıdaki belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardır;

TS 13027 – Gıda Üretim Ve Satış Yerlerinde Hijyen Ve Sanitasyon İçin Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi?ni teklifi ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

TS 13075- Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri İçin Genel Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesi (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

TS 13811 (Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi) (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

TS 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

TS 9433 (İş yerleri ? Hızlı yemek servisi yapan yerler -Genel kurallar) (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

TS 6914 – İş Yerleri – Gıda Maddeleri İmal Eden, Hazırlayan, Depolayan Ve Satan Yerler İçin Genel Kurallar Standardına Uygunluk Belgesi, (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

TS 8985 – İş Yerleri – Yemek Fabrikaları Ve Toplu Yemek Mutfakları İçin Kurallar Hizmet Yeterlilik Belgesi, (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

Covid – 19 Güvenli Üretim Belgesi (Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Belgelendirme Programı) (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

Covid – 19 Güvenli Hizmet Belgesi (Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Belgelendirme Programı) (İş Ortaklığında Pilot Ortağın Veya Diğer Ortaklardan Herhangi Bir Veya Birkaçının Yeterlilik Kriterini Sağlaması Yeterli Kabul Edilecektir.)

İstekliler ülkemizde yaşanan Covid -19 salgını sebebiyle;

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan isteklinin kendi üretim tesisine ait 2 adet (en az 4 çeşit normal yemeğin) Muayene ve Analiz Raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığı olması halinde herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan isteklinin kendi üretim tesisine ait 1 adet (en az 4 çeşit vegan yemeğin) Muayene ve Analiz Raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığı olması halinde herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan isteklinin kendi üretim tesisine ait 3 adet (en az 4 çeşit normal kahvaltının) Muayene ve Analiz Raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığı olması halinde herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan 3 adet 50 gr. Poşetli roll ekmeğin analiz raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığı olması halinde herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan 3 adet 50 gr. Poşetli kepekli roll ekmeğin analiz raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığı olması halinde herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)

Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüklerinden ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan 3 adet 200 cc pet bardak suyunun analiz raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığı olması halinde herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)

Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlüklerinden ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan 3 adet kendi üretim tesisine ait şebeke içme kullanma suyunun analiz raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığı olması halinde herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)

TÜRKAK onaylı ilgili laboratuvarlardan ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan 3 adet SGK’da kayıtlı personeline ait swab analiz raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığı olması halinde herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)

TÜRKAK onaylı ilgili laboratuvarlardan ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan 3 adet ekipman swab analiz raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığı olması halinde herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)

TÜRKAK onaylı ilgili laboratuvarlardan ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan 3 adet yüzey swab analiz raporunu teklifleri ile birlikte sunacaktır. (İş Ortaklığı olması halinde herhangi bir ortağın bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.)…” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

Öte yandan İhale İlanı’nın 4.3.2 ve 4.3.3 maddeleri ile İdari Şartname’nin 7.5.2 ve 7.5.3’üncü maddelerinde kriterleri belirlenen kapasite raporu, hizmet yeterlik belgeleri ile yemek ve diğer analizlere ilişkin istenilen yeterlik belgelerinin rekabeti daralttığı iddiasına yönelik olarak;

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamalarına göre, idarelerin ihale dokümanında kalite ve standarda ilişkin belgelerle ilgili düzenleme yapabilecekleri, kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler ile niteliği gereği hizmet yeterlik belgesi istenmesi uygun olmayan ihalelerde hizmet yeterlik belgelerinin istenemeyeceği anlaşılmaktadır.

 

Belge bazında değerlendirme yapıldığında,

Yemek üretiminin idare mutfağında yapılması halinin kapasite raporu istenilmesine engel teşkil etmediği, yukarıda aktarılan Yönetmelik ve Tebliğ hüküm ve açıklamaları uyarınca belirli şartlar altında kapasite raporunun istenebileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi, Türk Standartları Enstitüsü’ne ait internet sayfasında “FSSC 22000, FFSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulan tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır.FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur olup Global Food Safety Initiative (GFSI) tarafından tam olarak tanınmaktadır…” şeklinde tanımlanmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 74.4’üncü maddesinde aktarılan açıklamalar uyarınca gıda yönetim sistemi belgesi istenilemeyeceğinden başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

TS 13027 numaralı standardın, gıda imal yeri sosyal tesisleri, işletmenin çevresi, yakıt depoları ve sistemleri, aydınlatma ve ısıtma sistemi, depolama yerleri, üretimde kullanılan alet ve donanımlar, çalışanlar ile ilgili dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

TS 13075 numaralı standardın, ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri, gıda katkı maddeleri ile işlenmeye mahsus yan ürünler ve gıda ambalâjlarının bir yerden başka bir yere taşınmasında uyulacak idari-işletme kuralları ile taşıma araçlarının özellikleri, gıda taşıma hizmeti veren işyerleri ve çalışanların özellikleri ile ilgili kurallarını kapsadığı, , ihale konusu iş kapsamında pişirilen yemeğin mutfak dışına taşınması hizmetinin de bulunduğu, dolayısıyla TS 13075 standardına ilişkin düzenlenen hizmet yeterlik belgesinin istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

TS 13811 numaralı standardın, hijyen ve sanitasyon yönetim sisteminin şartlarını kapsadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 74.4’üncü maddesinde aktarılan açıklamalar uyarınca İyi Hijyen Uygulamaları (GPP) gibi kalite ve standarda ilişkin belgeler istenemeyeceğinden bu belgenin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

TS 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi istenilmesinin ihale konusu işle bir ilgisinin bulunmadığı anlaşıldığından bu belgenin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu ve dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

TS 9433 numaralı standardın hızlı yemek servisi yapan yerlerin yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlarının özellikleri ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsadığı, bu standarda yönelik düzenlenen belgenin HYB logosu taşıyan bir hizmet yeterlik belgesi olduğu, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

TS 6914 numaralı standardın gıda maddeleri imal eden, hazırlayan, depo eden ve satan yerler için genel kuralları kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

TS 8985 numaralı standardın, yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfaklarının yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlar ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsadığı, ihale konusu iş kapsamında yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda söz konusu standarda ilişkin hizmet yeterlik belgesi istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ve Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi istenilmesine ilişkin olarak söz konusu işin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda anılan belgelerin yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle yerinde görülmüştür.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden ve TÜRKAK onaylı ilgili laboratuvarlardan ihalenin ilan tarihinden önceki farklı aylarda olmak üzere 6 ay içerisinde alınmış olan 3 adet çeşitli muayene ve/veya analiz raporlarının sunulacağına yönelik düzenlemelerin de ihale konusu yemek üretiminin idare mutfağında yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda rekabeti kısıtladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası bu yönüyle de yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oybirliği ile karar verildi.


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap