ihale-soru-cevap-logo.png

" İdari " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede idare tarafından İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde Ek-1 Teklif Edilen Araç Bilgi Formunun beyan edileceği düzenlenmiş olmakla birlikte aynı şartnamede yeterlik bilgileri tablosunda teklif edilen araç marka, model ve kasko değeri bilgilerinin açıkça beyan edileceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı anlaşılmıştır. Nitekim yeterlik bilgileri tablosu standart formunda araçların marka, model ve kasko değeri bilgilerinin açıkça beyan edileceğine ilişkin özellikl << Devamını Oku>> [98]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden, ihale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesise ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verileceği, ancak, söz konusu tesise ilişkin şartların yeterlik kriteri olarak belirlenemeyeceği, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesise ilişkin düzenlemelerin ancak fiyat dışı unsurlar kapsamında belirlenebileceği, ihale konusu işte kullanılacak tesisi << Devamını Oku>> [91]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’nin “İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Personel ve Görevler” başlıklı 3’üncü maddesinde “…3.5. Yüklenici personellerine aşağıda  belirlenen  ücreti verecektir. Bu hususta İdareden herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yemek hizmeti porsiyon başı fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Tüm personel giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Gördes Devlet Hastanesi İçin Planlanan Taşımalı Hizmet Alımı İlgili Kısımda Bulunan Mutfak Kurulacak Olan Demirci Devlet Hastanesinden  Taşıma << Devamını Oku>> [156]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun ve Yönetmelik hükümleri dikkate alındığında, zeyilname ile belli koşulların varlığı altında, yalnızca ihale dokümanında değişiklik yapılabileceği, zeyilnamenin ihale tarihinden en az on gün öncesinde istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman indirenlerin tamamına gönderileceği, yapılan değişiklik nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihalenin zeyilname ile ertelenebileceği; ihale dokümanında belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksiklikleri << Devamını Oku>> [156]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde Teknik Şartname’ye cevabın yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “İstekli Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı cevap vereceği belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verildiği, bu çerçevede isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu hususa yer vermeleri ve daha sonra idarece talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, Teknik Şartname’ye cevabını be << Devamını Oku>> [209]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarelerce idari şartname hazırlanırken, ihaleye katılım ve yeterlik kurallarının 7’nci maddede belirleneceği ve 7’nci maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin - tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaması gerektiği, tip idari şartnamelerin 7.5.5’inci maddesi düzenlemelerinde yer almaktadır. İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihaleye 8 istekli tarafından teklif sunulduğu ve 4 isteklinin İdari Şartname’nin -“7.5.4.maddesine göre (İstekliler ihal << Devamını Oku>> [187]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba 2022 Yılı kasım ayında yapılması planlanan kurumumuza ait 5 adet hizmet binasının doğalgaz dönüşüm işi için ilgili birimimizin 2022 ödeneği bittiğinden yapılacak olan ihalemizi idari şartnamede belirtilmek üzere 2023 yılı ocak ayında ödeme şartı ihale yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [170]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamalarından; - idareler tarafından yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranacak kriterlerin ihale ilanında ve idari şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği, -teknik şartnamelerde ise ihale konusu alımların teknik kriterlerine yer verileceği, -idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, - ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve tek << Devamını Oku>> [132]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayıştay hesap yargılaması sonucunda kamu zararı tespit edilmişse, bu zararın, mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile oluşmasına yol açan sorumlularından tazminine karar verilmektedir. Başka bir deyişle Sayıştay yargısında verilen tazmin veya tasdik hükümlerinin muhatabı, kamu zararına sebebiyet veren sorumlular yani kamu görevlisi ya da görevlileridir. Dolayısıyla İlamlarda yer alan tazmin miktarlarının, İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tazminle yükümlü tutulan kamu görevlilerinde << Devamını Oku>> [2680]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen Sözleşme Tasarısı’nın 16 numaralı ceza bendinde personel maaş ödemesinin en geç ayın 5’ine kadar yüklenici tarafından yapılması gerektiği, aksi takdirde belirlenen oranda ceza kesileceği, Teknik Şartname maddesinde ise personel maaş ödemesinin her ayın en geç 10’una kadar yüklenici tarafından yapılacağının düzenlendiği görülmüştür.   Bu itibarla Sözleşme Tasarısı ile Teknik Şartname’nin anılan maddeleri karşılaştırıldığında personel ödemesinin ayın en geç kaçına kadar yapılm << Devamını Oku>> [227]