İhale Uygulama Yönetmeliklerine göre ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin(teknik ve idari şartnamenin) birbirine aykırı olamayacağı hk.

Yayın Tarih: 30.10.2022 03:10
Özet

İdarelerce idari şartname hazırlanırken, ihaleye katılım ve yeterlik kurallarının 7’nci maddede belirleneceği ve 7’nci maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin

- tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaması gerektiği, tip idari şartnamelerin 7.5.5’inci maddesi düzenlemelerinde yer almaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihaleye 8 istekli tarafından teklif sunulduğu ve 4 isteklinin İdari Şartname’nin

-“7.5.4.maddesine göre (İstekliler ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen tüm ürünler/malzemeler/cihazlarla (aktif-pasif tüm malzemeler) ile ilgili olarak teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif dosyasında belgelendirecektir)oto korkuluk ve HDPE boru yetki belgesi sunulmadığı” gerekçesiyle, 1 isteklinin  “oto korkuluk yetki belgesi sunulmadığından, Yapım işlerine ait Standart Form- KİK031.1/Y İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi sunulmadığı gerekçesiyle,

- 1 isteklinin ise “Teklif Mektubu ve/veya Geçici Teminatı usulüne uygun olmadığı”  gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif olan Savaş Durdu üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde Teknik Şartname’nin 7.7, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.8, 7.7.14, 7.7.20, 7.7.7.23’üncü maddeleri düzenlemeleri ile Teknik Şartname’nin 7.11’inci maddeleri düzenlemelerine yer verildiği, Teknik Şartname’nin 7.11’inci maddesinde ise 7.7’nci maddenin tamamına atıfta bulunulduğu, bu maddeler kapsamında hdpe boru ve otokorkuluğa ilişkin düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi ve bu madde metninde atıfta bulunulan Teknik Şartname’nin 7.11 ve 7.7’nci maddesi düzenlemesinden

- ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen tüm ürünler için yetki belgesi sunulmasının istenildiği anlamının çıkarılamayacağı,

- aksine ihale kapsamında alımı yapılacak olan anılan Teknik Şartname maddeleri kapsamındaki ürün/cihaz/malzeme ile sınırlı olmak üzere yetki belgesinin sunulmasının istendiği, dolayısıyla oto korkuluk veya hdpe boruya ilişkin yetki belgelerinin anılan madde düzenlemelerinde yer almadığı,

-bu kapsamda ihaleye katılım sağlayan isteklilerin oto korkuluk ve hdpe boruya ilişkin olarak yetki belgesini sunmasına ilişkin bir zorunluluğun bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde “…Teknik Şartnamenin 7.11. Maddesine Göre:'' İstekliler ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen tüm ürünler/malzemeler/cihazlarla (aktif-pasif tüm malzemeler) ile ilgili olarak; teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif dosyasında belgelendirecektir.

 Bu çerçevede Yüklenici aşağıdaki alt maddelerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır..” düzenlemesinde ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen ürünlerle ilgili olarak isteklilerin yetki belgesi sunulmasının istendiği maddenin devamında yüklenici tarafından durumuna uygun belge veya belgelerin teklif ekinde sunulmasının istenildiği, söz konusu düzenlemenin istenen belgelerin yeterlik kriteri mi yoksa yükleniciden sözleşmenin yürütülmesi aşamasında mı istenildiği hususunda çelişkiye sebebiyet verdiği, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüne göre ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı, gelinen aşamada ihale dokümanının kesinleştiği anlaşılsa da teklif değerlendirmesinin mevcut çelişkili dokümana göre sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmayacağı anlaşıldığından, ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 


Toplantı No : 2022/048
Gündem No : 48
Karar Tarihi : 19.10.2022
Karar No : 2022/UY.I-1301

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Barış Telekom Güvenlik Sistemleri Tic. Ltd. Şti.

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/682529 İhale Kayıt Numaralı “Kayseri İli Melikgazi, Talas ve Hacılar İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme Projesi Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 28.07.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kayseri İli Melikgazi, Talas ve Hacılar İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme Projesi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Barış Telekom Güvenlik Sistemleri Tic. Ltd. Şti.’nin 17.08.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.08.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.08.2022 tarih ve 46919 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/922 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) a) Teknik Şartname’nin 7.7’nci maddesi başlığı altında teknik dokümanı istenilen tüm ürünler için istenilen dokümanlar ile bilgi ve belgelerin tamamının, söz konusu yapım işinin bağlantı ve sonlanması için gerekli olan elektrik kablolarının yetkili satıcı belgesi ve dokümanlarının ve kullanılacak olan hdpe borusuna ait katolag dokümanın da taraflarınca teklif ekinde sunulduğu,

Aynı maddede belirtilen “…alımı gerçekleştirilen ürünler/malzemeler/cihazlarla ilgili olarak; teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif dosyasında belgelendirecektir.”(aktif/pasif)” ibaresi kapsamının ise çok geniş bir kapsamda değerlendirilmesi gerektiği, söz konusu işin  “Anahtar Teslim Götürü bedel Yapım İşi” olduğu, kullanılacak tüm  malzemelerin tespitinin tam anlamı ile yapılamayacağı, söz konusu işte kullanılacak olan çivi, kum, kereste, beton, güvenlik şeriti, genel uyarıcı levhalar, topraklama çubuğu gibi birçok malzemenin yetki belgelerinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulmamasına rağmen ihale üzerinde bırakılması kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu,

b) Değerlendirme dışı bırakılmalarına gerekçe gösterilen İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü  maddesinde belirtilen “…alımı gerçekleştirilen ürünler/malzemler/cihazlarla ilgili olarak; teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif dosyasında belgelendirecektir.” düzenlemesi mal alım işlerine mahsus bir idare şartnameden alıntı olduğu, mal alım ihalelerinde dahi  aktif/pasif ibaresinin olmadığı görülmekle birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğünün Türkiye genelindeki bütün illerinde yapılan tip bir şartname olmasına rağmen aktif/pasif ibaresi olmasının idareler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerde kamu yararının sağlanması amaçlanmakla birlikte 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde sayılan temel ilkeler de “…idareler tarafından ihalelere yönelik olarak gerçekleştirilen iş ve işlemlerin kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmesi amacına hizmet etmektedir.” ibaresine aykırı olduğu,

c) Oto korkuluk ile ilgili İdari Şartname ve eklerinde herhangi bir bilgi ve doküman istenmemesine rağmen değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarenin takdir yetkisi mutlak ve sınırsız bir yetki niteliğinde olmadığından, takdir yetkisinin anayasal ilkeler çerçevesinde, eşitlik ilkesine uygun şekilde, kamu yararı gözetilerek kullanılması, tesis edilen işlemin gerekçesinin açıkça ortaya konulması ve somut olaya ilişkin öğelerin hesaba katılarak mevzuata uygun şekilde hareket edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin a ve (c) fıkralarında verilen iddialara yönelik olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

Anılan maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmüne,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

  (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmüne,

Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 13’üncü maddesinde “…(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İdari şartname” başlıklı 15’inci maddesinde “(1) İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

(2) İdare, tip idari şartnamelerde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Teknik şartname” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.” hükmü,

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz. …” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Kayseri İli Melikgazi, Talas ve Hacılar İlçeleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme Projesi Yapımı

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı ve türü:

3 Adet İlçede Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Genişleme Projesi (Sabit ve Hareketli Kamera, Kazı ve Boru Döşenmesi İşleri, Plaka Tanıma Sistemi, Enerji Kabloları Projelendirme ve Çekimi) Yapımı

ç) Yapılacağı yer: Melikgazi, Talas, Hacılar

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7’nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler”  başlıklı 7.5.4’üncü maddesinde

“Teknik Şartnamenin 3.2.24.Maddesine Göre; ”Teklif edilecek olan kamera ile aynı marka NVKÜ bulunmasına rağmen bu şartnamenin Network Video Kayıt Ünitesi (NVKÜ) başlığı altında tarifi yapılan NVKÜ isterlerini karşılamaması veya kamera ile aynı marka NVKÜ bulunmaması ve bu durumların üretici tarafından yazılı olarak doğrulanması halinde İstekli, bahse konu belgeyi teklif ile birlikte sunacaktır. Bu maddede ve alt maddelerinde belirtilen hususlar geçerli olacaktır ve Network Video Kayıt Ünitesi (NVKÜ) başlığı altında tarifi yapılan NVKÜ isterlerini karşılayacaktır.”

Teknik Şartnamenin 3.10.26. Maddesine Göre: ”Traffıc shaping özelliğine bütünleşik olarak sahip C tipi ethernet cihaz; teklif edilen marka, model ve üzerinde çalışan firmware?in, yukarıda bahsedilen tüm teknik özellik, yetenek ve paket kayıp oranlarına ait isterleri karşılayıp karşılamadığına dair Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığından alınan ve sonucu BAŞARILI olan C-Tipi Kenar Anahtar Ve Traffıc Shapıng Test Raporuna sahip olacaktır. Haberleşme Daire Başkanlığı adıyla verilen geçmiş tarihli raporlar da geçerli olarak kabul edilecek olup söz konusu rapor teklif ile birlikte sunulacaktır.”

Teknik Şartnamenin 7.6. Maddesine Göre: ”İstekliler, bu şartname doğrultusunda teklif etmiş oldukları ürünlerin/cihazların/malzemelerin marka modellerini gösteren EK-12 formunu doldurarak teklif ile birlikte sunacaktır.”

Teknik Şartnamenin 7.7. Maddesine Göre; ”İstekliler bu şartname doğrultusunda teklif etmiş oldukları ürünlerle/cihazlarla/malzemelerle ilgili olarak; Teklif Dosyasında yer alacak dokümanlar (İsteklilerin, teklife konu ürüne ait üretici firmadan veya Türkiye ofisinden (ofisi yoksa distribütöründen) edinmiş oldukları üretici/Türkiye ofisi/Türkiye Distribütörü yetkilisi imzalı, kaşeli ve bu şartnamede söz konusu ürün için ayrı ayrı maddeler halinde belirtilen tüm isterleri (özellik, değer, standart ve şartları) taşıdıklarına ve sağladıklarına dair verileri gösteren dokümanı ifade etmektedir.) aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu dokümanın Türkiye ofisinden edinilmiş olması durumunda; dokümana imza atan kişinin imza atmaya yetkili olduğuna dair imza sirküsü de teklifle birlikte sunulacaktır. İstekliler; teklif etmiş oldukları ürüne/ürünlere ait dokümanları teklif ile birlikte sunacaktır. Bu dokümanlar Türkçe veya yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış olmak üzere teklif ile birlikte verilecektir. ”

7.7.2. NVKÜ Teknik Özellikleri Dokümanı; NVKÜ Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.3. Sabit Kamera Teknik Özellikleri Dokümanı; Sabit Kamera Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.4. PTZ Kamera Teknik Özellikleri Dokümanı; PTZ Kamera Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.8. C Tipi Anahtar Teknik Özellikleri Dokümanı; C Tipi Anahtar Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.14. 1 KVA KGK Teknik Özellikleri Dokümanı; 1 KVA KGK Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.20. Saha Dolabı Teknik Özellikleri Dokümanı; Saha Dolabı Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.23. Plaka Tanım Sistemi Teknik Özellikleri Dokümanı; Plaka Tanım Sistemi Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,”

Teknik Şartnamenin 7.11. Maddesine Göre:” İstekliler ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen tüm ürünler/malzemeler/cihazlarla (aktif-pasif tüm malzemeler) ile ilgili olarak; teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif dosyasında belgelendirecektir. Bu çerçevede Yüklenici aşağıdaki alt maddelerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır.

7.11.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

7.11.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

7.11.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,

7.11.4. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin dili” başlıklı 7.9’uncu maddesinde “7.9.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İdareye/kullanıcı birimine ait tüm sistemler ile bu şartname kapsamında kurulumu gerçekleştirilen sistemlere ait edinilen bilgiler/görüntüler üçüncü şahıslara ve kurumlara aktarılmayacaktır. Aksi halde idare/kullanıcı birim hukuki işlemleri başlatma hakkına sahiptir.

7.2. Yüklenici iş güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuatların (*iş güvenliği kanun, yönetmelik ve uygulama emirleri vb.) uygulanması ve denetlenmesinden sorumludur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alıp uygulamak ve takip etmekle yükümlüdür. İş güvenliği hükümlerinin uygulanmamasından doğan doğrudan, üçüncü şahıs ve kurumlara yönelik; her türlü tazminat, zarar, kusurun ödenmesi Yükleniciye aittir. İş denetim uzmanları tarafından yapılan denetimlerde iş mevzuatına uyulmadığının tespit edildiği durumlarda, mevzuat kapsamında uygulanan idari ve adli yaptırımlar; Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7.3. Sistemler; donanım ve sistem yazılımları da dahil olmak üzere, bütün fonksiyonları ile çalışır halde (anahtar teslimi) İdareye/Kullanıcı Birime teslim edilecektir.

7.4. Malzeme Alım Özet Listesinde belirtilen ürünler, Yüklenici tarafından uyumlu ve bütünleşik çalışabilir olarak teslim edilecektir.

7.5. Tesis edilecek kameranın üreticisinin, Türkiye’de bu şartnameye konu alanlara özel halen faaliyet gösteren, en az üç teknik personel istihdam eden yerleşik bir ülke ofisi (üretici temsilcisi) bulunacaktır. Yükleniciler bu durumu gösteren belgeyi muayene ve kabulden önce İdareye/Kullanıcı Birime sunacaktır.

7.6. İstekliler, bu şartname doğrultusunda teklif etmiş oldukları ürünlerin/cihazların/malzemelerin marka modellerini gösteren EK-12 formunu doldurarak teklif ile birlikte sunacaktır.

7.7. İstekliler bu şartname doğrultusunda teklif etmiş oldukları ürünlerle/cihazlarla/malzemelerle ilgili olarak;  Teklif Dosyasında yer alacak dokümanlar (İsteklilerin, teklife konu ürüne ait üretici firmadan veya Türkiye ofisinden (ofisi yoksa distribütöründen) edinmiş oldukları üretici/Türkiye ofisi/Türkiye Distribütörü yetkilisi imzalı, kaşeli ve bu şartnamede söz konusu ürün için ayrı ayrı maddeler halinde belirtilen tüm isterleri (özellik, değer, standart ve şartları) taşıdıklarına ve sağladıklarına dair verileri gösteren dokümanı ifade etmektedir.) aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca söz konusu dokümanın Türkiye ofisinden edinilmiş olması durumunda; dokümana imza atan kişinin imza atmaya yetkili olduğuna dair imza sirküsü de teklifle birlikte sunulacaktır. İstekliler; teklif etmiş oldukları ürüne/ürünlere ait dokümanları teklif ile birlikte sunacaktır. Bu dokümanlar Türkçe veya yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış olmak üzere teklif ile birlikte verilecektir.

7.7.1. Sunucu Teknik Özellikleri Dokümanı; Sunucu Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman. (Örnek: Teknik Şartname Maddesi 3.3.3. Sunucu üzerinde en az 64 GB 2400 MHz DDR4 bellek takılı olacaktır. Önerilen Ürün: Sunucu üzerinde 64 GB 2400 MHz DDR4 bellek takılı olarak verilecektir. )

7.7.2. NVKÜ Teknik Özellikleri Dokümanı; NVKÜ Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.3. Sabit Kamera Teknik Özellikleri Dokümanı; Sabit Kamera Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.4. PTZ Kamera Teknik Özellikleri Dokümanı; PTZ Kamera Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.5. Lazer PTZ Teknik Özellikleri Dokümanı; Lazer PTZ Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.6. A Tipi Omurga Anahtar Teknik Özellikleri Dokümanı; A Tipi Omurga Anahtar Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.7. B Tipi Omurga Anahtar Teknik Özellikleri Dokümanı; B Tipi Omurga Anahtar Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.8. C Tipi Anahtar Teknik Özellikleri Dokümanı; C Tipi Anahtar Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.9. Kablosuz Ağ Ortamı Gereklilikleri Teknik Özellikleri Dokümanı; Kablosuz Ağ Ortamı Gereklilikleri Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.10. Masaüstü Bilgisayar Teknik Özellikleri Dokümanı; Masaüstü Bilgisayar Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.11. Masaüstü Bilgisayar Monitörü Teknik Özellikleri Dokümanı; Masaüstü Bilgisayar Monitörü Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.12. Çerçevesiz LED LCD Duvar Ekran Teknik Özellikleri Dokümanı; Çerçevesiz LED LCD Duvar Ekran Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.13. Çerçevesiz Led Lcd Video Wall Yönetim Sistemi Teknik Özellikleri Dokümanı; Çerçevesiz Led Lcd Video Wall Yönetim Sistemi Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.14. 1 KVA KGK Teknik Özellikleri Dokümanı; 1 KVA KGK Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.15. 10 KVA KGK Teknik Özellikleri Dokümanı; 10 KVA KGK Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.16. 20 KVA KGK Teknik Özellikleri Dokümanı; 20 KVA KGK Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.17. 1 KVA Regülatör Teknik Özellikleri Dokümanı; 1 KVA Regülatör Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.18. 15 KVA Regülatör Teknik Özellikleri Dokümanı; 15 KVA Regülatör Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.19. 30 KVA Regülatör Teknik Özellikleri Dokümanı; 30 KVA Regülatör Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.20. Saha Dolabı Teknik Özellikleri Dokümanı; Saha Dolabı Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.21. Balistik Sabit Kamera Muhafazası Teknik Özellikleri Dokümanı; Balistik Sabit Kamera Muhafazası Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.22. Balistik Saha Dolabı Teknik Özellikleri Dokümanı; Balistik Saha Dolabı Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.23. Plaka Tanım Sistemi Teknik Özellikleri Dokümanı; Plaka Tanım Sistemi Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.24. Parmak İzi ve Şifreli Geçiş Sistemi Teknik Özellikleri Dokümanı; Parmak İzi ve Şifreli Geçiş Sistemi Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

7.7.25. Duvar Tipi Split Klima Teknik Özellikleri Dokümanı; Duvar Tipi Split Klima Teknik Şartname Maddelerine İlişkin Ayrı Ayrı İlgili Özelliğin teklif edilen ürünle olan ilişkisini gösterir doküman,

….

7.11. İstekliler 7.7 maddesi başlığı altında teknik dokümanı istenilen ve bu şartname kapsamında alımı gerçekleştirilen ürünler/malzemler/cihazlarla ilgili olarak; teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif dosyasında belgelendirecektir. Bu çerçevede Yüklenici aşağıdaki alt maddelerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır.

7.11.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

7.11.2. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

7.11.3. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,

7.11.4. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarelerce idari şartname hazırlanırken, ihaleye katılım ve yeterlik kurallarının 7’nci maddede belirleneceği ve 7’nci maddede sayılan belgeler dışındaki belgelerin

tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaması gerektiği, tip idari şartnamelerin 7.5.5’inci maddesi düzenlemelerinde yer almaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, ihaleye 8 istekli tarafından teklif sunulduğu ve 4 isteklinin İdari Şartname’nin

-“7.5.4.maddesine göre (İstekliler ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen tüm ürünler/malzemeler/cihazlarla (aktif-pasif tüm malzemeler) ile ilgili olarak teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif dosyasında belgelendirecektir)oto korkuluk ve HDPE boru yetki belgesi sunulmadığı” gerekçesiyle, 1 isteklinin  “oto korkuluk yetki belgesi sunulmadığından, Yapım işlerine ait Standart Form- KİK031.1/Y İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi sunulmadığı gerekçesiyle,

– 1 isteklinin ise “Teklif Mektubu ve/veya Geçici Teminatı usulüne uygun olmadığı”  gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif olan Savaş Durdu üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde Teknik Şartname’nin 7.7, 7.7.2, 7.7.3, 7.7.4, 7.7.8, 7.7.14, 7.7.20, 7.7.7.23’üncü maddeleri düzenlemeleri ile Teknik Şartname’nin 7.11’inci maddeleri düzenlemelerine yer verildiği, Teknik Şartname’nin 7.11’inci maddesinde ise 7.7’nci maddenin tamamına atıfta bulunulduğu, bu maddeler kapsamında hdpe boru ve otokorkuluğa ilişkin düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi ve bu madde metninde atıfta bulunulan Teknik Şartname’nin 7.11 ve 7.7’nci maddesi düzenlemesinden

ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen tüm ürünler için yetki belgesi sunulmasının istenildiği anlamının çıkarılamayacağı,

– aksine ihale kapsamında alımı yapılacak olan anılan Teknik Şartname maddeleri kapsamındaki ürün/cihaz/malzeme ile sınırlı olmak üzere yetki belgesinin sunulmasının istendiği, dolayısıyla oto korkuluk veya hdpe boruya ilişkin yetki belgelerinin anılan madde düzenlemelerinde yer almadığı,

-bu kapsamda ihaleye katılım sağlayan isteklilerin oto korkuluk ve hdpe boruya ilişkin olarak yetki belgesini sunmasına ilişkin bir zorunluluğun bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde “…Teknik Şartnamenin 7.11. Maddesine Göre:” İstekliler ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen tüm ürünler/malzemeler/cihazlarla (aktif-pasif tüm malzemeler) ile ilgili olarak; teklif etme yetkisinin bulunduğunu teklif dosyasında belgelendirecektir.

 Bu çerçevede Yüklenici aşağıdaki alt maddelerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır..” düzenlemesinde ihale kapsamında alımı gerçekleştirilen ürünlerle ilgili olarak isteklilerin yetki belgesi sunulmasının istendiği maddenin devamında yüklenici tarafından durumuna uygun belge veya belgelerin teklif ekinde sunulmasının istenildiği, söz konusu düzenlemenin istenen belgelerin yeterlik kriteri mi yoksa yükleniciden sözleşmenin yürütülmesi aşamasında mı istenildiği hususunda çelişkiye sebebiyet verdiği, yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmüne göre ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin birbirine aykırı olamayacağı, gelinen aşamada ihale dokümanının kesinleştiği anlaşılsa da teklif değerlendirmesinin mevcut çelişkili dokümana göre sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmayacağı anlaşıldığından, ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap