İdari, teknik şartname ve sözleşme tasarılarındaki hükümlerin birbirleriyle aykırı olamayacağı hk.

Yayın Tarih: 24.06.2022 06:06
Özet

Yukarıda yer verilen Sözleşme Tasarısı’nın 16 numaralı ceza bendinde personel maaş ödemesinin en geç ayın 5’ine kadar yüklenici tarafından yapılması gerektiği, aksi takdirde belirlenen oranda ceza kesileceği, Teknik Şartname maddesinde ise personel maaş ödemesinin her ayın en geç 10’una kadar yüklenici tarafından yapılacağının düzenlendiği görülmüştür.   Bu itibarla Sözleşme Tasarısı ile Teknik Şartname’nin anılan maddeleri karşılaştırıldığında personel ödemesinin ayın en geç kaçına kadar yapılması gerektiği hususunda birbiri ile çelişkili olduğunun anlaşıldığı, yüklenicinin her ayın 10’una kadar maaş ödemesi gerçekleştirmesi durumunda Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesi gereği cezai işlem uygulanacağı, dolayısıyla söz konusu çelişkinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2022/032
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 15.06.2022
Karar No : 2022/UH.II-724

 

BAŞVURU SAHİBİ:

… İnş. Taah. Temizlik / Mehmet Emin EKTİRİCİ,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Şişli Belediye Başkanlığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/261289 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hazırlama Hizmeti Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şişli Belediye Başkanlığı tarafından 18.04.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Hazırlama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak … İnş. Taah. Temizlik / Mehmet Emin Ektirici’nin 12.04.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.04.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.04.2022 tarih ve 20175 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.04.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/427 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

6) Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinin 16 numaralı ceza bendinde; personele ait aylık maaş ödemesinin yüklenici tarafından en geç ayın 5’ine kadar yapılacağının düzenlendiği, Teknik Şartname’nin 12.19’uncu maddesinde ise personel maaş ödemelerinin her ayın en geç 10’unda yüklenici tarafından yapılacağının düzenlendiği, söz konusu doküman düzenlemelerinin birbiri ile çeliştiği ve mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde “(1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartname ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(3) İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinin 16.1.2’nci bendinde yer alan tablonun 16 numaralı ceza bendinde; yüklenici personeline ait aylık maaş ödemesinin, en geç ayın 5’ine kadar yüklenici firma tarafından yapılacağı, maaş ödemelerinin yapıldığını gösteren bordro ve banka ödentilerine ait evrakların eksiksiz olarak ait olduğu ayın en son 6’sına kadar, o ayın hakedişi yapılmak üzere hakediş birimine teslim edileceği, teslim edilmemesi halinde, ihtar yapılacağı, ihtara uyulmaması durumunda sözleşme bedelinin on binde 1,25’i oranında ceza kesileceği, söz konusu aykırılığın 20 kez gerçekleşmesi halinde 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın, son aykırılığa ilişkin ceza kesilmeden sözleşmenin feshedileceğinin düzenlediği,

 

Teknik Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 12.19’uncu maddesinde ise “Personel maaşları her ayın en geç 10 (on)’unda, Yüklenici tarafından işçilerin hesaplarına yapılacaktır. Personel maaşları ödenmediği taktirde o döneme ait hak ediş ödemesi yapılmayacaktır. Personel maaşlarının ödenmesi hak ediş ödemelerinin yapılıp yapılmadığını bağlamaz. Bu durum sözleşme süresince geçerlidir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen Sözleşme Tasarısı’nın 16 numaralı ceza bendinde personel maaş ödemesinin en geç ayın 5’ine kadar yüklenici tarafından yapılması gerektiği, aksi takdirde belirlenen oranda ceza kesileceği, Teknik Şartname maddesinde ise personel maaş ödemesinin her ayın en geç 10’una kadar yüklenici tarafından yapılacağının düzenlendiği görülmüştür.

 

Bu itibarla Sözleşme Tasarısı ile Teknik Şartname’nin anılan maddeleri karşılaştırıldığında personel ödemesinin ayın en geç kaçına kadar yapılması gerektiği hususunda birbiri ile çelişkili olduğunun anlaşıldığı, yüklenicinin her ayın 10’una kadar maaş ödemesi gerçekleştirmesi durumunda Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesi gereği cezai işlem uygulanacağı, dolayısıyla söz konusu çelişkinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 12’nci maddesinde yer alan “İhale veya ön yeterlik dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap