İdari Şartnamede Teknik Şartname’ye cevabın yeterlik kriteri olarak belirlendiği ihalede, isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu hususa yer vermeleri ve daha sonra idarece talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği hk.

Yayın Tarih: 05.11.2022 07:11
Özet

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde Teknik Şartname’ye cevabın yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde İstekli Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı cevap vereceği belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verildiği, bu çerçevede isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu hususa yer vermeleri ve daha sonra idarece talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, Teknik Şartname’ye cevabını beyan etmeyen veya usulüne uygun sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iddia konusu hususun yeterlik kriteri olarak belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı/düzeltilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin idareye sunmuş olduğu Teknik Şartname’ye cevabının yukarıda aktarılan bölümü incelendiğinde anılan istekli tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi için en az 50 test/saat hızında 1 adet tam otomatik mikroskopili sistem teklif edildiği, ancak idarece Teknik Şartname’nin ilgili düzenlemesinde Şehitkamil Devlet Hastanesi için toplam hızı en az 100 test/saat olan en fazla 2 adet tam otomatik mikroskopili sistem istenildiği görülmüştür.

Yapılan tespitler çerçevesinde başvuru sahibi tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi için teklif edilen cihazın Teknik Şartname düzenlemelerini karşılamadığı anlaşılmış olup bu doğrultuda idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan İdari Şartname’de gerekli görülmesi halinde demonstrasyon yapılabileceğinin düzenlendiği, ancak idarece demonstrasyon yapılarak ihalede istenilen yeterlik kriterini sağlamayan bir isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki teklifi geçerli olan isteklilere dahi demonstrasyon yapılıp yapılmayacağı hususunun idarenin takdirinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 


Toplantı No : 2022/048
Gündem No : 36
Karar Tarihi : 19.10.2022
Karar No : 2022/UH.I-1288

BAŞVURU SAHİBİ:

Starmed Tıbbi Ür. İth. İhr. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/762010 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 24 Aylık 5 Kısım Puan Karşılığı Laboratuvar Testleri Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 07.09.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 24 Aylık 5 Kısım Puan Karşılığı Laboratuvar Testleri Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Starmed Tıbbi Ür. İth. İhr. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 28.09.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.09.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.10.2022 tarih ve 54171 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.10.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/1113 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1’inci kısmına ilişkin tekliflerinin Teknik Şartname’ye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, şöyle ki; ihale komisyonu kararında Teknik Şartname’ye cevap belgelerinde yer alan tabloda Şehitkamil Devlet Hastanesi için teklif edilen cihaz hızlarının istenilenden daha düşük olduğunun ve Teknik Şartname’ye uygun olmadığının ifade edildiği, ancak ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde teklif edilen cihaz hızına bağlı olarak en az 7, en fazla 9 cihaz kurulabileceği, tam otomatik idrar cihazlarının hızları kısmına bakıldığında 7 hastane için toplamda istenen cihaz hızlarının en az 450 test/saat olacağı, teklif etmiş oldukları cihazlara ait cihazların seri numaraların da bulunduğu marka/model/yaş v.b. bilgilerinin yer aldığı tabloya bakıldığında 2 adet 60 test/saat hızında FUS100 tam otomatik idrar analiz sistemi ve 7 adet 120 test/saat hızında FUS200 tam otomatik idrar analiz sistemi teklif ettiklerinin görüleceği, bu doğrultuda idarece istenen cihaz hızları toplamı en az 450 test/saat iken taraflarınca 960 test/saat hızında cihaz sundukları ve yeterlik kriterini karşıladıkları, idarece Şehitkamil Devlet Hastanesi için teklif ettikleri cihazın FUS100 olarak varsayıldığı fakat dokümanın hiçbir yerinde hangi kuruma, hangi marka, model, cihaz veya cihazların kurulacağının belirtilmesi gerektiğine yönelik bir düzenlemenin yer almadığı ve teklif etmiş oldukları FUS200 cihazının Şehitkamil Devlet Hastanesi için istenilen şartları sağladığı, diğer taraftan idarece İdari Şartname’nin 32’nci maddesi çerçevesinde, net olmayan hususlar ile ilgili açıklama istenilmesinin mümkün olduğu, ayrıca İdari Şartname 7.7.2’nci maddesinde yer alan düzenleme gereğince de, ihale konusu iş kapsamında tedarik edilecek cihazların Teknik Şartname’ye uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, demonstrasyon yapılarak muayene kabul komisyonu tarafından söz konusu cihazların ihale dokümanına uygun olup olmadığının değerlendirilebileceği iddialarına yer verilmiştir.

  1. A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması,

Mezkûr Tebliğ’in “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 57’nci maddesinde “57.1. İdareler tarafından malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana yönelik düzenlemelerde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi esas alınmalıdır.

57.2. Aday veya istekli tarafından numunenin idareye teslim şekli ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede ayrıntılı bir şekilde yapılacaktır. İdare tarafından numune bir tutanak ile teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de aday veya istekliye verilecektir.

57.3. İdare tarafından teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümanın yeterlik belgesi olarak istenilmesi durumunda ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin ilgili maddesinde bu husus belirtilecek; aday veya istekli tarafından bu dokümanın nasıl hazırlanacağı ile bu dokümanda açıklanacak hususlar ise ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamenin “Diğer Hususlar” Bölümünde ya da teknik şartnamede düzenlenecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “24 Aylık 5 Kısım Puan Karşılığı Laboratuvar Testleri Hizmet Alımı” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde;

 

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 İdrar Testleri Puan 9.448.574
2 Koagülasyon Testleri Puan 22.328.452,2
3 Alerji Testleri Puan 2.854.702,83
4 Kan Kültürü Puan 1.030.940
5 İkili ve Üçlü Testler Puan 1.797.694

 

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.11.2022; işi bitirme tarihi 01.11.2024” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1-) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2022/2 Nolu Genelgesi’nin 3.4.1.Maddesi gereğince, teklif edilen cihazın yaşı sözleşme süresi sonunda 15 (On beş) yaşını geçmeyecektir. Cihaz yaşı ile ilgili; üretici firmadan alınacak cihaz imalat tarihi ve seri numarasını içeren belge sözleşme imzalandıktan sonra işe başlamadan önce Müdürlüğümüze ve ilgili sağlık tesislerinin Muayene Kabul Komisyonuna sunulacaktır.

2-) İstekli ihale kapsamında teklif edeceği cihaza ait marka/model/yaş v.b. bilgileri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir.

3-) İstekli teklif edeceği cihaza ilişkin katalog bilgilerini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir.

4-) İstekli Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı cevap vereceği belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir.

5-) İhale, puan karşılığı (test) hizmet alımı olmakla beraber cihaz/cihazlarda kullanılacak kit/sarf malzemeler ÜTS’ ye tabi olduğundan aşağıdaki istenilen bilgilerin Yeterlilik Bilgileri Tablosu içerisinde beyan edilmesi zorunludur.

a.) Teklif edilecek, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olan ürünler için;

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday veya isteklilerin ÜTS’ye kayıt veya bildirimi aranması zorunludur.

Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarik firma) olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayisi olduğuna dair ÜTS kayıt ve bildirimi aranacaktır. Alımı yapılacak ürünlerin ÜTS’de tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Ürünlere ait ÜTS numaraları, adayın/isteklinin ve bayilik var ise bayilik alınan firmanın tanımlayıcı numaraları Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir.

Not: İstekliler teklif ettikleri cihazın sahibi durumunda ise; isteklilerin ÜTS üzerinden cihazlarının envanter kayıtlarında olduğunun belgelenmesi durumunda ayrıca bayilik istenmeyecektir. Bu bilgi, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir.

b.) Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için;

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vereceğinden teklif edilen ürünün ÜTS kapsamı dışında olduğunun iddia edilmesi halinde üretici veya ithalatçı tarafından düzenlenmiş Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyan esas alınacak olup; söz konusu bu durumun Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir.

Not: Teklif edilen ürünün kapsam dışı olması halinde yetkili satıcı olduğuna dair belgelere ait bilgiler Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir.

Teyit edilemeyen bilgi ve belgeler için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliden madde içeriğinde belirtildiği şekilde söz konusu belgelerin idaremize sunulması istenecektir.

6-) Teyit edilemeyen bilgi ve belgeler için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi uyarınca, geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliden madde içeriğinde belirtildiği şekilde söz konusu belgelerin idaremize sunulması istenecektir…

7.7.2. İhale teknik komisyonu gerek görmesi halinde teklif edilen ilgili kısma ait cihazın/ürünlerin teknik özelliğini değerlendirip karar vermek üzere demonstrasyon talebinde bulunulabilecektir. Demonstrasyon talebi olması halinde, istekliye EKAP üzerinden tebligatla bildirim yapılacak olup, demonstrasyonun nerede yapılacağı bilgisi idare tarafından belirlenecektir. Nihai karar, demonstrasyon değerlendirme neticesinde verilecek ve demonstrasyondan kaynaklanan tüm giderler ise istekli firmaya ait olacaktır.” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 5 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kısım bazında ayrı ayrı değerlendirilecek olup, teklif edilen her bir kısımdan biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilecektir. İstekli, üzerlerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı veya birden fazla kısım içinde toplu olarak sözleşme imzalanması mümkün olabilecektir.” düzenlemesine,

Teknik Şartname’nin “Hizmete ait hususlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. Yüklenici firma/firmalar, teklif ettikleri cihazların envanter kaydını (laboratuvarda bulunan tüm tıbbi cihazların adı, markası, modeli, yaşı, seri numarası) ve yönetim dosyasını (kullanım kılavuzu veya CD’si, kalibrasyon belgeleri, cihaz bakım formları, arıza bildirim formları, firma iletişim bilgileri), teklif ettikleri cihazların ve reaktifler dahil her türlü sarf malzemelerin orijinal ve Türkçe dokümanlarını bir klasör içinde yazılı ve elektronik ortamda ayrı ayrı, distribütör firma onaylı olarak muayene kabul komisyonuna sunacaktır. Cihazların teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılayamadığı gerekli görüldüğü takdirde demonstrasyon ile muayene kabul komisyonu tarafından tespit edilecektir…

3.9. Firmalar teklifleri ile birlikte şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Burada teklif ettikleri cihazların marka ve modellerini belirtecekler, cihaz ve reaktiflerle ilgili tüm teknik dokümanları vereceklerdir…” düzenlemesine,

İhalenin 1’inci kısmına ait İdrar Analizi Cihazı ve Kitleri Teknik Şartnamesi’nde “Yüklenici firma 1.100.000 adet vidalı kapaklı idrar kabı, 1.100.000 adet idrar tüpü ve 100.000 adet kız ve erkek çocuk için idrar poşetini ücretsiz olarak temin edecektir.

Kurum Adı Cihaz Türü Tam Otomatik İdrar Cihazlarının Hızları
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplam hızı en az 100 test/saat olan 1 veya en fazla 2 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 100 test/saat
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat
Şehitkamil Devlet Hastanesi Toplam hızı en az 100 test/saat olan 1 veya en fazla 2 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 100 test/saat
25 Aralık Devlet Hastanesi 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat
Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat
Nizip Devlet Hastanesi 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat
Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat

 

”düzenlemesine yer verilmiştir.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 24 Aylık 5 Kısım Puan Karşılığı Laboratuvar Testleri Hizmet Alımı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, ihalenin 5 kısımdan oluştuğu, başvuru sahibi tarafından ihalenin 1’inci kısmına ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüştür.

İhalenin 1’inci kısmına 4 isteklinin teklif sunduğu, idarece başvuru sahibi Starmed Tıbbi Ür. İth. İhr. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi Teknik Şartname’ye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin en düşük geçerli teklif sahibi Bt Tıbbi Ür. ve Vet. Zirai Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin belirlenmediği görülmüştür.

İhale komisyonu kararı incelendiğinde başvuru sahibi Starmed Tıbbi Ür. İth. İhr. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak “…Firmanın teknik şartnameye cevap belgesinde yer alan tabloda Şehitkamil Devlet Hastanesine teklif edilen cihaz hızlarının istenilenden daha düşük olduğu, bu nedenle firmanın 1. Kısım için teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilmiştir…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

İdare tarafından başvuru sahibine 08.09.2022 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin ekleri ile birlikte sunulmasının talep edildiği, sunulması gereken belgelerin ise “1- Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

2- Teklif edilen cihaza ait marka/model/yaş v.b. bilgilere ait belge

3- Teklif edilen cihaz/ürünlere ait katalog

4- Teklif edilen kısımlarda cihaz/ürün teknik şartnameye cevap belgesi

5- Firma/bayilik, Teklif edilen cihaz/ürünlere ait ÜTS çıktıları

6- Demonstrasyon taahhütnamesi

7- Cihaz ve striplerin uyumlu olduğuna dair belge

8- Yerleşik teknik servis bulundurulacağına dair belge

9- Teknik servis personel listesi

10-Teknik Servis Eğitim Sertifikaları

11-Garanti Tahhütnamesi

12-Cihaz hasta bazında hafıza kapasite bildirim” şeklinde belirlendiği, zikredilen belgelerin başvuru sahibince 15.09.2022 tarihinde idareye sunulduğu görülmüştür.

Anılan istekli tarafından idareye sunulan belgeler incelendiğinde Teknik Şartname’ye Uygunluk Beyanında İdrar Analizi Cihazı ve Kitleri Teknik Şartnamesi’ne Uygunluk Beyanının “…Firmamız 1.100.000 adet vidalı kapaklı idrar kabı, 1.100.000 adet idrar tüpü ve 100.000 adet kız ve erkek çocuk için idrar poşetini ücretsiz olarak temin edecektir.

Kurum Adı Cihaz Türü Tam Otomatik İdrar Cihazlarının Hızları
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplam hızı en az 100 test/saat olan 1 veya en fazla 2 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 100 test/saat
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplam hızı en az 100 test/saat olan 1 veya en fazla 2 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 100 test/saat
Şehitkamil Devlet Hastanesi 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat
25 Aralık Devlet Hastanesi 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat
Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat
Nizip Devlet Hastanesi 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat
Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi 1 adet Tam otomatik mikroskopili sistem En az 50 test/saat

Dıruı marka Fus100/200 model tam otomatik idrar analiz sistemi ve kiti

Dıruı marka H500 model strip okuyucu cihazı ve kiti teklifimizin Şartname’ye uygunluk beyanı…” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerin açıklanmasının istenebileceği, ancak bu açıklamanın hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemeyeceği, tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği, bu aşamada isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı bakımından inceleneceği, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

İhale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde Teknik Şartname’ye cevabın yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde “İstekli Teknik Şartname maddelerine ayrı ayrı cevap vereceği belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verildiği, bu çerçevede isteklilerin yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu hususa yer vermeleri ve daha sonra idarece talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği, Teknik Şartname’ye cevabını beyan etmeyen veya usulüne uygun sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iddia konusu hususun yeterlik kriteri olarak belirlendiği göz önünde bulundurulduğunda idarece bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı/düzeltilemeyeceği anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin idareye sunmuş olduğu Teknik Şartname’ye cevabının yukarıda aktarılan bölümü incelendiğinde anılan istekli tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi için en az 50 test/saat hızında 1 adet tam otomatik mikroskopili sistem teklif edildiği, ancak idarece Teknik Şartname’nin ilgili düzenlemesinde Şehitkamil Devlet Hastanesi için toplam hızı en az 100 test/saat olan en fazla 2 adet tam otomatik mikroskopili sistem istenildiği görülmüştür.

Yapılan tespitler çerçevesinde başvuru sahibi tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi için teklif edilen cihazın Teknik Şartname düzenlemelerini karşılamadığı anlaşılmış olup bu doğrultuda idarece anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Öte yandan İdari Şartname’de gerekli görülmesi halinde demonstrasyon yapılabileceğinin düzenlendiği, ancak idarece demonstrasyon yapılarak ihalede istenilen yeterlik kriterini sağlamayan bir isteklinin teklifinin geçerli kabul edilmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki teklifi geçerli olan isteklilere dahi demonstrasyon yapılıp yapılmayacağı hususunun idarenin takdirinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap